KEC2-UI
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 9 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1809 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.15211.5166 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.1809 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,655,576,623.66 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,600 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 กรกฎาคม 2562 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS)  และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์อ้างอิง (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference entity)
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 9 เดือน​​ โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
นโยบายการลงทุน

• กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสาร​แห่งหนี้ของผู้ออกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
• กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• กองทุนในฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจะเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต
• กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
• กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) การกู้ยืมเงินหรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) (ผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อ (Buyer) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง  โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนของกองทุนในส่วนที่ 2 เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน​
IPO: 17 - 23 กรกฎาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​ ***​บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค​ในวันที่ 23 ก.ค. 62**​*       ​​​   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY 
K-TREASURY K-SF และ 
K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้​  

การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
​ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ​ต่อปี (เก็บจริง 0.02675)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​ (เก็บจริง 0.0428)
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 1.00% (เก็บจริง :​​ ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KEC2-UI 1.09% 0.89% N/A N/A N/A N/A N/A 1.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2563 10.1809 +0.1521|1.5166 % N/A 10.1809 3,655,576,623.66
21/04/2563 10.0288 -0.1221|1.2028 % N/A N/A 3,600,941,552.51
31/03/2563 10.1509 +0.0061|0.0601 % N/A N/A 3,644,793,593.71
28/02/2563 10.1448 +0.0019|0.0187 % N/A N/A 3,642,619,766.73
31/01/2563 10.1429 +0.0327|0.3234 % N/A N/A 3,641,931,462.70
30/12/2562 10.1102 +0.0206|0.2042 % N/A N/A 3,630,173,790.58
29/11/2562 10.0896 +0.0300|0.2982 % N/A N/A 3,622,775,988.85
31/10/2562 10.0596 0.0000|0.0000 % N/A N/A 3,612,030,686.05

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
7/17/2019 KEC2-UI