KEC9-BR
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง) ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3095 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00470.0456 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3095 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,091,057,990.64 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท และเพิ่มได้อีกไม่เกิน 100 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 กันยายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึงธุรกรรม Bond Forward  และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง (reference bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date)
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

นโยบายการลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด (cash collateral) สำหรับการเข้าทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในส่วนที่ 1 ไม่ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอร์เวิร์ด โดยมีหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (“ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม 
กองทุนจะชำระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
กรณีที่ 2 เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม 
1) กองทุนจะต้องนำเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่ลงทุนอยู่มาชำระเงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญาเท่ากับราคาซื้อขายหุ้นกู้อ้างอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และธนาคารคู่สัญญาจะส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงให้แก่กองทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากดังกล่าวที่กองทุนนำเงินลงทุนมาชำระให้แก่ธนาคารคู่สัญญา โดยเมื่อกองทุนได้รับชำระหนี้จากหุ้นกู้อ้างอิงดังกล่าว กองทุนจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง
2) สำหรับในส่วนของตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่เหลืออยู่ กองทุนจะถือจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินและชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดธุรกรรม Bond Forward​ เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน​
IPO: 16 - 23 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​        ​​​   ​  
***วันที่ 16 ก.ย.64 เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.​แ​ละ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค​ในวันที่ 23 ก.ย.64**​*
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY 
K-TREASURY K-SF และ 
​K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วัน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
​ 
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ​ต่อปี 
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​ 
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/10/2566 10.3095 -0.0047|0.0456 % N/A 10.3095 2,091,057,990.64
18/10/2566 10.3142 +0.0445|0.4333 % N/A N/A 2,092,021,783.64
29/09/2566 10.2697 -0.0246|0.2390 % N/A N/A 2,082,994,063.35
31/08/2566 10.2943 -0.0520|0.5026 % N/A N/A 2,087,979,503.88
31/07/2566 10.3463 +0.0655|0.6371 % N/A N/A 2,098,526,706.48
30/06/2566 10.2808 -0.0080|0.0778 % N/A N/A 2,085,244,231.31
31/05/2566 10.2888 -0.0126|0.1223 % N/A N/A 2,086,860,840.15
28/04/2566 10.3014 0.0000|0.0000 % N/A N/A 2,089,428,723.12

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา