KTF4YA-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 4 ปีได้ และกองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆ เกินกว่า 10% ของ NAV ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1836 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00630.0563 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,112,228,066.97 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท และอาจเสนอขายเพิ่มเติม 100 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
13 มิถุนายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 4 ปี  
นโยบายการลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากในประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน

​ ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 4 - 11 มิถุนายน 2562 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทุก 6 เดือนและเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือนโดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ ซึ่งจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ
​ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​
​ 
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​ธนาคารกสิกรไทย
      และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆ​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KTF4YA-AI 4.38% 1.26% 4.09% N/A N/A N/A N/A 4.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2565 11.1836 -0.0063|0.0563 % N/A N/A 2,112,228,066.97
13/06/2565 11.1899 -0.0019|0.0170 % N/A 11.1899 2,150,039,155.84
10/06/2565 11.1918 +0.0126|0.1127 % N/A N/A 2,150,411,020.13
31/05/2565 11.1792 +0.0369|0.3312 % N/A N/A 2,147,989,874.73
29/04/2565 11.1423 +0.0195|0.1753 % N/A N/A 2,140,899,005.78
31/03/2565 11.1228 +0.0334|0.3012 % N/A N/A 2,137,144,224.41
28/02/2565 11.0894 +0.0273|0.2468 % N/A N/A 2,130,741,817.62
31/01/2565 11.0621 0.0000|0.0000 % N/A N/A 2,125,492,034.97

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา