25/02/2562

​บลจ.กสิกรไทย ขยายฐานลูกค้าดิจิตอลผ่านกองทุน K-SET50 ปรับลดเงินลงทุนขั้นต่ำเหลือเพียง 1 บาท เริ่ม 25 ก.พ.นี้

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Passive ที่เน้นลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ด้วยมูลค่าลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K-My Funds และ/หรือบริการ K-Cyber Invest ที่ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-SET50 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

“เหตุผลที่เลือกกองทุน K-SET50 มาเริ่มเป็นกองแรก เพราะกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน ผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมุ่งหวังให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงเลือกใช้เฉพาะช่องทางดิจิตอล อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนในทุกช่วงวัย และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดทุนของไทยให้เติบโตขึ้นโดยลดอุปสรรคในการลงทุนเพื่อขยายฐานไปสู่ผู้ลงทุนหน้าใหม่" นายสุรเดชกล่าว

ปัจจุบัน บลจ.กสิกรไทย มีลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล (Digital-based Users) อยู่ประมาณ 257,000 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ 57% จากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะมีลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิตอล (Digital-based Users) เพิ่มขึ้นอีก 26% จากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด

ลูกค้ากองทุนรวมกสิกรไทยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K-My Funds ผ่าน App Store และ Play Store โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888​

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ประเภท