17/09/2562

​บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกกองทุน K-USA แบ่ง Class จ่ายปันผล และสะสมมูลค่า เริ่ม 17 ก.ย.นี้

บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกการลงทุนในกองทุน K-USA โดยเพิ่ม Class ใหม่ ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ส่วนกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ใน Class ชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น K-USA-A(D) เริ่มตั้งแต่ 17 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป​

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (USD) ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และมีผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่นติดอันดับ 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์ (Overall Rating โดย Morningstar® ณ 31 ส.ค. 62) ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล และผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บลจ.กสิกรไทย จึงได้แบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด (Share class) โดยกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน – A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) และได้เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน อีก 1 class คือ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน – A ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA ก่อนวันที่ 17 ก.ย. 62 บริษัทจะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA มาอยู่ในกองทุน K-USA-A(D) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ นโยบายการลงทุนแต่อย่างใด เปรียบเสมือนเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อกองทุนเท่านั้น โดยการเพิ่มตัวอักษรย่อท้ายชื่อกองทุนเพื่อระบุถึงชนิดของ Class ที่ช่วยสะท้อนลักษณะของหน่วยลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ กองทุน K-USA-A(D) มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งเช่นเดิม

“สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA-A(A) ในวันที่ 17 ก.ย. 62 บริษัทจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน K-USA-A(D) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) มายังชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) ในระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. 62 จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ภายใน 10 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ” นายนาวินกล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-USA-A(D) และ K-USA-A(A) สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน K-My Funds ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว และสอบถามเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ​

ประเภท