11/07/2562

​บลจ.กสิกรไทย ชูกลยุทธ์ Diversification แนะ 5 กองทุนเด่น เสริมพลังให้พอร์ตการลงทุน

​นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีกองทุนรวมให้เลือกมากมาย หลากหลายนโยบายการลงทุนตามระดับความเสี่ยง ประกอบกับภาวะตลาดหุ้นในช่วงนี้ยังมีความไม่แน่นอน ไม่เหมาะต่อการจับจังหวะการลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ บลจ.กสิกรไทย เคยได้เสนอแนวคิดการลงทุนแบบ 4D อันประกอบด้วย การกระจายความเสี่ยง (Diversification) การสร้างรายได้สม่ำเสมอ (Defensive) การลงทุนในระยะยาว (Duration) และการลงทุนอย่างมีวินัย (Discipline) ซึ่งได้แนะนำให้กับลูกค้านำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความผันผวนในปีนี้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยลดความผันผวนเพื่อให้พอร์ตลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้นั่น ก็คือ ‘Diversification’ ที่เน้นกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย บลจ.กสิกรไทย จึงได้คัดสรรกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในแต่ละกลุ่มตามการจัดอันดับของ Morningstar อีกทั้งยังสามารถรับความผันผวนได้ในทุกภาวะตลาด เพื่อเสริมพลังให้กับพอร์ตการลงทุนด้วย 5 กองทุนเด่น ได้แก่ กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS), กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2), กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3), กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME) และกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (K-STAR)

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-SFPLUS มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ จึงช่วยลดความผันผวนให้กับพอร์ตลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนมากขึ้น ทำให้พอร์ตลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ ซึ่งกองทุนมีระดับความเสี่ยง 4 และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักเงินในระยะสั้น 2-3 เดือน ทั้งนี้ กองทุน K-SFPLUS ได้ Overall Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม Short Term Bond (ข้อมูลจาก Morningstar ณ 30 เม.ย. 62)

กองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 เป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น และกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (Multi-Asset) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น โดยกองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% และ 55% ของ NAV ตามลำดับ จึงช่วยลดการขาดทุนจากตลาดใดตลาดหนึ่ง เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด ซึ่งกองทุนมีระดับความเสี่ยง 5 และเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุน K-PLAN2 ได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Conservative Allocation ในขณะที่กองทุน K-PLAN3 ได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Conservative Allocation ยาวนานที่สุดเป็นระยะเวลา 33 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ พ.ย. 59 (ข้อมูลจาก Morningstar ณ 30 เม.ย. 62)

กองทุน K-GINCOME มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR ที่กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยคัดเลือกสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสูงทั้งในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล ซึ่งกองทุนมีระดับความเสี่ยง 5 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และแบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรายรับสม่ำเสมอทุกเดือน โดยกองทุนจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติสูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กองทุน K-GINCOME-A(R) ได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Global Allocation (ข้อมูลจาก Morningstar ณ 30 เม.ย. 62)

กองทุน K-STAR มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะโดยปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อทำกำไรในระยะสั้น ซึ่งกองทุนมีระดับความเสี่ยง 6 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A)) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และแบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R)) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจับจังหวะทำกำไรเอง โดยกองทุนจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อ NAV ปรับขึ้นตามเงื่อนไข ทั้งนี้ กองทุน K-STAR-A(R) มีผลตอบแทนโดดเด่นติดอันดับ Top Quartile อีกทั้งยังได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Equity Large-Cap (ข้อมูลจาก Morningstar ณ 30 เม.ย. 62)

“การลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินจะต้องอาศัยการจัดพอร์ตลงทุนที่ดี โดยควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท​ทั้งเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ รวมถึงหุ้น เพื่อลดความผันผวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด และเป็นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่ง 5 กองทุนเด่นจากกสิกรไทย จัดเป็นกองทุนแนะนำในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดี ติดอันดับ Morningstar อีกทั้งยังสามารถเลือกลงทุนได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ดี    บลจ.กสิกรไทย มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริหารกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดด้วยเช่นกัน” นายสุรเดชกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-SFPLUS, K-PLAN2, K-PLAN3, K-GINCOME และ K-STAR สามารถเริ่มลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K PLUS, K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย และตัวแทนสนับสนุนการขายของ บลจ.กสิกรไทย โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-GINCOME มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว กองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้​

ประเภท