เริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท

ทำไมต้อง K-MONEY

 • ซื้อง่าย ขายคล่อง
  • ขายคืนวันนี้ ภายในเวลาทำการ รับเงินวันทำการถัดไป เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
   (ระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนที่อาจเป็นไปได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็น คือ 5 วันทำการ)

 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมด้วยการลงทุนต่างประเทศ
  • กองทุนลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30%

 • ความเสี่ยงต่ำ
  • ตราสารที่กองทุนลงทุนคือ ตราสารหนี้คุณภาพสูง ระดับความน่าเชื่อถือ A- ขึ้นไป มีอายุตราสารสั้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ราคาค่อนข้างสม่ำเสมอ และตราสารที่ลงทุนในต่างประเทศ ปลอดภัยด้วยการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน


กองทุนความเสี่ยงต่ำแนะนำ

อายุเฉลี่ยของตราสารที่กองทุนลงทุน
Scroll bar

( Click to close )

ประเภทกองทุน กองทุนตลาดเงิน ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะยาว
กองทุน K-MONEY K-SF K-FIXED
เหมาะสำหรับ พักเงินระยะสั้น
ประมาณ 2 สัปดาห์
ลงทุนตั้งแต่
1 เดือนขึ้นไป
ลงทุนตั้งแต่
1 ปีขึ้นไป
ระดับความเสี่ยง 2 4 4
รู้หรือไม่? อายุตราสารที่กองทุนลงทุน ส่งผลอะไรบ้าง?

ผลการดำเนินงาน


Scroll bar

( Click to close )

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
K-MONEY 0.7% 0.21% 0.42% 0.93% 1.13% 1.55% 1.76% 1.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.12% 0.33% 0.66% 1.36% 1.38% 1.64% 1.69% 1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี) 0.04 0.07 0.06 0.12 0.08 0.09 0.11 0.11
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี) 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.09
สถานการณ์การลงทุน
ปัจจัยสนับสนุน
 1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% ในปี 61 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อราคาตราสารที่จ่ายผลตอบแทนคงที่
 2. ตราสารหนี้ยังมีความต้องการอยู่ จากปัจจัยความไม่แน่นอน ทางด้านการเมืองในต่างประเทศ และความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
 1. จังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ และการปรับลดงบดุล
 2. การดำเนินงบประมาณขาดดุลตามมาตรการปฏิรูปภาษี ทำให้ปริมาณตราสารหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กดดันราคาตราสาร
 3. ความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคอาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาตราสาร

ที่มาของสถานการณ์การลงทุน: ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย วันที่ 31 ม.ค. 61


ที่มาของผลการดำเนินงาน: บลจ.กสิกรไทย วันที่ 31 ม.ค. 61 • กองทุนจัดตั้งเมื่อ 27 ก.ย. 50 • ดัชนีชี้วัด (Benchmark): อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%)


การลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • เอกสารการวัดผลการดำเนินงานนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานของ AIMC • กองทุนลงทุนในต่างประเทศสูงสุด 30% และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน


สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กสิกรไทย

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

หน้าหลัก KAsset

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988