คำนวณภาษี

ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

รายรับ
เงินเดือน (บาท)
โบนัส (บาท)
รายได้อื่นๆ เช่น การขายของออนไลน์, รับจ้างฟรีแลนซ์ (บาท)

หมายเหตุ
* โปรแกรมคำนวณภาษีนี้ถือเป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลของปีภาษี 2565 ธนาคารขอไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลและผลลัพธ์ ทั้งนี้รายการลดหย่อนเพิ่มเติมในปีภาษี 2565 กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมจากประกาศของกรมสรรพากร ** กรณีที่ลูกค้าเคยลงทุนใน RMF แต่ในปีนี้ไม่มีภาษีที่ต้องเสีย แนะนำให้ลูกค้าลงทุนใน RMF 500 บาท เพื่อรักษาสิทธิทางภาษี
กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัย ที่กระทบ / เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน / ผู้ลงทุน โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com