โปรแกรมคำนวณภาษี

รายได้ของคุณทั้งปี *

เงินเดือน (ต่อเดือน)

บาท

กรุณากรอกรายได้ของคุณ

โบนัส

บาท

รายได้อื่นๆ

บาท

* เฉพาะรายได้ที่ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

รายการลดหย่อนและบริจาค


ตัวเอง

ลดหย่อนส่วนบุคคล

60,000
บาท

สถานะสมรส


ครอบครัว

จำนวนบุตร

คน

คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน

ลดหย่อนบิดา-มารดาตัวเอง

คน

ประกันชีวิต

ลดหย่อนบิดา-มารดาของคู่สมรส

คน

ประกันชีวิต

เบี้ยประกันชีวิต

บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

บาท

ไม่เกิน 15% ของเงินได้
(คิดเป็น {{(sumA15||0)|number:""}} บาท)
และไม่เกิน 200,000 บาท

รวมเบี้ยประกันชีวิต

{{(sum_ins|| 0) | currency:""}}
บาท

อื่นๆ

ค่าดอกเบี้ยกู้บ้าน

บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท

เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บาท

ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน
(ไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้าง)
(คิดเป็น {{(monthlySum15per||0)|number:""}} บาท)
และไม่เกิน 500,000 บาท

ประกันสังคม

บาท

ไม่เกิน 9,000 บาท


บริจาค

เงินบริจาคทั่วไป

บาท

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/กีฬา

บาท

ลดหย่อน 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง

รวมเงินบริจาค

{{(charity_sum_2|| 0 )|currency:""}}
บาท

ไม่เกิน 10% (คิดเป็น {{(charity_max|| 0)|number:""}} บาท)
ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนอื่นๆ

รวมเงินได้สุทธิ

{{(data_bf|| 0999)|number:""}} บาท

ภาษีที่ต้องจ่าย
(ก่อนลดหย่อนด้วย SSF Extra / SSF / RMF)

{{(sum_tax|| 0)|number:""}} บาท

ลดหย่อนภาษีกับกองทุน
SSF Extra / SSF / RMF

1. ลงทุน SSF Extra ได้สูงสุด

(ต้องซื้อในช่วง 1 เม.ย - 30 มิ.ย 63)

{{(max_ssfExtra|| 0)|number:""}} บาท

2. ลงทุน SSF + RMF ได้สูงสุด

{{(max_ssfRmf|| 0)|number:""}} บาท

2.1 ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุด

{{(max_ssf|| 0)|number:""}} บาท

2.2 ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุด

{{(max_rmff|| 0)|number:""}} บาท

ต้องจ่ายภาษีเพียง

{{(sum_tax_after_LR_full|| 0)|number:""}} บาท

( ประหยัดไปได้สูงสุด {{(more_save_Tax_full|| 0)|number:""}} บาท )

จำนวนที่จะลงทุน SSF Extra

(ต้องซื้อในช่วง 1 เม.ย - 30 มิ.ย 63)
บาท

ไม่สามารถกรอกอีกได้ เนื่องจากลงทุน SSF Extra เต็มจํานวนแล้ว

จำนวนที่จะลงทุน SSF + RMF

บาท

จำนวนที่จะลงทุน SSF

บาท

ไม่สามารถกรอกอีกได้ เนื่องจากลงทุน SSF หรือ RMF เต็มจํานวนแล้ว

จำนวนที่จะลงทุน RMF

บาท

ไม่สามารถกรอกอีกได้ เนื่องจากลงทุน SSF หรือ RMF เต็มจํานวนแล้ว

เหลือภาษีที่ต้องจ่าย

{{(sum_tax_after_Cal|| 0 )|number:""}}
บาท

( ประหยัดไปได้ {{(more_save_Tax|| 0)|number:""}} บาท )

หมายเหตุ

* โปรแกรมคำนวณภาษีนี้ถือเป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลของปีภาษี 2563 ธนาคารขอไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลและผลลัพธ์ ทั้งนี้รายการลดหย่อนเพิ่มเติมในปีภาษี 2563 กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมจากประกาศของกรมสรรพากร

**กรณีที่ลูกค้าเคยลงทุนใน RMF แต่ในปีนี้ไม่มีภาษีที่ต้องเสีย แนะนำให้ลูกค้าลงทุนใน RMF 500 บาท เพื่อรักษาสิทธิทางภาษี

สามารถทำงานได้ดีบน Google Chrome, Mozzilla Firefox, Safari และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988