​​
​​

คำเตือน​​


 1. การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะ กรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ (กรณีกองทุนเปิด) ตามที่ได้ มีคำสั่งไว้
 3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 5. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง ในอนาคต อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ สามารถตรวจดูหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน
 6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุน เพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอ ดูข้อมูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 8. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ได้
 9. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของ ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่าง หนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่าง ใด
 11. บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 12. เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์ เท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บ ไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสิน ค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใด ๆ บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้ บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น
 13. ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มี links อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ บริษัทอาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการ ข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้น ๆ ดังนั้น บริษัทจึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไป ในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลอื่น
 15. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือโดยมิได้รับ อนุญาตจากบริษัทก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ บุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษ ในทางอาญาอีกด้วย
 16. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ MSCI ในการอนุญาตให้บริษัทจัดการเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีที่จัดทำโดย MSCI เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบการวัดผลการดำเนินการของกองทุนรวม ผู้ลงทุนต้องยอมรับในข้อจำกัดการใช้ข้อมูล (Restrictions) คำเตือน (Disclaimers) และข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Limition of Liability) ของ MSCI​

ตกลง
​​
​​