เลือกลงทุนได้ครบทุกเป้าหมาย

เน้นลงทุนตราสารหนี้ไทยคุณภาพดีระยะสั้น พร้อมเพิ่มโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านการลงทุนตราสารหนี้และ / หรือเงินฝาก
ในต่างประเทศ
appnova
appnova

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

เสริมพลังเซฟเงินลงทุน

ให้โอกาสรับผลตอบแทนแบบเสี่ยงต่ำ

สำหรับพักเงินไว้ระยะสั้น 2-3 เดือน
มีสภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
Overall Morningstar
Rating 3 ดาว
กลุ่มกองทุนผสมที่ลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และ
กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (Multi-Asset) ทั้งในและต่าง
ประเทศ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ เพื่อช่วยลด
การขาดทุนจากตลาดใดตลาดหนึ่ง
appnova K-PLAN2

ลงทุนผสมโดยลงทุนใน หุ้นสูงสุด 30%
สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนใน
หลากหลายสินทรัพย์

appnova K-PLAN3

ลงทุนผสมโดยลงทุนใน หุ้นสูงสุด 55%
สัดส่วนที่เหลือกระจายลงทุนใน
หลากหลายสินทรัพย์

appnova
appnova

กองทุนเปิดเค แพลน 2

หุ้น
30%
Multi-Asset
70%
appnova

กองทุนเปิดเค แพลน 3

หุ้น
55%
Multi-Asset
45%

เสริมพลังบาลานซ์

ให้ลงทุนอย่างมั่นใจในทุกสภาวะ

กองทุนเดียวจบ ได้ครบทุกสินทรัพย์
เลือกสัดส่วนหุ้นที่พอดีกับคุณได้
K-PLAN2 และ K-PLAN3 ได้ Overall
Morningstar Rating 4 ดาว
ลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ที่กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์
ทั่วโลกกว่า 2,500 ตัว โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสูงทั้ง
ในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1

แบบสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A))
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

2

แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))
สำหรับผู้ที่ต้องการรายรับสม่ำเสมอทุกเดือน
โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
สูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี

appnova
appnova

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม

เสริมพลังรายได้สม่ำเสมอ

ให้โอกาสรับผลตอบแทนจากทั่วโลก

มีโอกาสได้รายรับสม่ำเสมอ
ไม่ต้องคอยจับจังหวะลงทุน
K-GINCOME-A(R) ได้ Overall
Morningstar Rating 4 ดาว
ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอใน
ระยะยาว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสัดส่วนหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมตาม
สถานการณ์ตลาดเพื่อโอกาสทำกำไรในระยะสั้น

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1

แบบสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A))
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

2

แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R))
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจับจังหวะทำกำไรเอง
กองทุนจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เมื่อ NAV ปรับขึ้นตามเงื่อนไข

appnova
appnova

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

เสริมพลังขั้นสูง

ให้โอกาสเติบโตจากหุ้นไทย

ลงทุนในหุ้นไทยระดับท็อป
มีโอกาสได้กำไรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
K-STAR-A(R) ได้ Overall
Morningstar Rating 5 ดาว

เริ่มต้นเพียง 500 บาท | ซื้อง่ายผ่าน