K-PLAN ,K-PLAN2 , K-PLAN3, K-SF,K-SF-A,K-SF-SSF, K-GINCOME, K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R), K-GINCOME-SSF, K-GINCOME-RMF, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร K-PLAN ,K-PLAN2 , K-PLAN3, K-SF,K-SF-A,K-SF-SSF, K-GINCOME, K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R), K-GINCOME-SSF, K-GINCOME-RMF, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

คว้าโอกาสทำกำไร
ช่วงดอกเบี้ยขาลง กับ
กองทุนตราสารหนี้​แนะนำ

 K-SFPLUS, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

K-SFPLUS

ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

เน้นพันธบัตรและหุ้นกู้ไทย
โดยหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทน
จากเงินฝากต่างประเทศได้

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สามารถลงทุนได้ 6 เดือนขึ้นไป
และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

K-PLAN1, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

K-PLAN1

ลงทุนตราสารหนี้ระยะกลาง

โดยลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 20%
กองทุน 5 ดาว Morningstar

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สามารถลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

K-FIXEDPLUS-A, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

K-FIXEDPLUS-A

ลงทุนตราสารหนี้ระยะยาว

เน้นลงทุนตราสารหนี้ไทยคุณภาพดี เกรด A

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สามารถลงทุนอย่างน้อย 1.5 ปี
หรือต้องการลดความผันผวนของพอร์ต

K-GB-A(D), กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

K-GB-A(D)

ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี
ไม่น้อยกว่า 67% ของพอร์ต
มีนโยบายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
กองทุน 4 ดาว Morningstar

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สามารถลงทุน 1.5 ปีขึ้นไป
และต้องการรับผลตอบแทนระหว่างลงทุน

จับตาสถานการณ์
ตลาดทั่วโลก

ตราสารหนี้ไทยได้รับแรงกดดันน้อยกว่า
ตราสารหนี้ต่างประเทศ​

เงินเฟ้อของไทยน่าจะพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว

จึงช่วยลดแรงกดดันการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ของ
กนง.ได้ และไม่ต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย
เหมือนประเทศอื่น​

ความเสี่ยงต่ำ และมีความมั่นคงกว่า
การลงทุน ประเภทอื่นๆ​

เพราะตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หรือ หุ้นกู้ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายไว้ชัดเจน ทำให้ผลตอบแทนไม่ผันผวน
เหมือนการลงทุนในหุ้น

ยิ่งลงทุนยาว ยิ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทน
ที่มากขึ้น​

เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอายุของตราสาร​

หากยังไม่ตรงใจ
หรือไม่เหมาะกับคุณ
เลือกดู
กลุ่มกองทุนแนะนำเพิ่มเติม

 กลุ่มกองทุนผสม, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กลุ่มกองทุนผสม

โอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

กองทุนเดียวจบได้ครบทุกสินทรัพย์ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้

 กองทุนหุ้น เติบโตสวนทางตลาด, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กองทุนหุ้น
เติบโตสวนทางตลาด

จังหวะหุ้นราคาดี โอกาสทำกำไรยาว

เลือกลงทุนได้ทั้งหุ้นจีน ไทย ทั่วโลก

กลุ่มกองทุนหุ้นรักษ์โลก, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กลุ่มกองทุนหุ้นรักษ์โลก

โอกาสทำกำไรพร้อมทำประโยชน์ให้โลก

ลงทุนหุ้นบริษัทที่เน้นความยั่งยืน
K-CHANGE-A(A) และ K-PLANET-A(A)

กลุ่มกองทุนหุ้นรักษ์โลก, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร

กลุ่มกองทุนหุ้นสหรัฐฯ

โอกาสเติบโตไกล
ไปกับผู้นำตลาดของโลก

เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

  • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com