กองทุนแนะนำ

K-SF-A

เน้นลงทุนตราสารหนี้ไทย ระยะสั้น
โอกาสรับผลตอบแทน สูงกว่าเงินฝาก

การลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจ
มากขึ้น

ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง

บริหารความเสี่ยงพอร์ต ลดความผันผวน

ด้วยกองทุนตราสารหนี้ไทย ที่บริหารโดยทีมที่มีรางวัลรับ
ประกัน

การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นจะได้ประโยชน์ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

จากตราสารที่ครบกำหนดจะนำไปลงทุนต่อในตราสารที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

ทำไมต้องเลือก K-SF-A จากกสิกรไทย

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
เน้นตราสารหนี้ไทยระยะสั้นที่มีเครดิตดี

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

พักเงินระยะสั้น K-SF-A

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
ความเสี่ยงต่ำ ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

เซฟภาษี หลบความผันผวน
K-SF-SSF

ลงทุนเซฟ เน้นเงินต้นปลอดภัย
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-SF-A

K-SF-A
ดัชนีชี้วัด
ต้นปีถึงปัจจุบัน
0.48%
ต้นปีถึงปัจจุบัน
-4.37%
3 เดือน
0.21%
3 เดือน
-0.19%
6 เดือน
0.39%
6 เดือน
-2.29%
1 ปี (ต่อปี)
0.48%
1 ปี (ต่อปี)
-4.37%
3 ปี (ต่อปี)
0.49%
3 ปี (ต่อปี)
-1.03%
5 ปี (ต่อปี)
0.80%
5 ปี (ต่อปี)
0.07%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
1.30%
ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
1.01%

ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน
น้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน
ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%)
และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) / ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค.65 /
กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 56 / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ตัวอย่างสินทรัพย์กองทุน K-SF-A ลงทุน

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝาก Qatar National Bank
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
หุ้นกู้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.65

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Asian Local Currency Bond (8 ปีซ้อน)
จากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021
รางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน)
จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021
รางวัล Best Fund Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards House 2022

K-SF,K-SF-A,K-SF-SSF
            ซื้อกองทุน K PLUS, wealth plus, ลงทุนรายเดือน, ลงทุน DCA, dca คืออะไร, ลงทุน กสิกร

เปรียบเทียบกองทุน K-SF-A และกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และ ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ และตั๋วแลกเงิน

จากดอกเบี้ยเมื่อถือตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด (Coupon) และ กำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital Gain)

มีโอกาสขาดทุนได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวัน (NAV) จะต้องปรับมูลค่าอ้างอิงตามราคาตลาด (Mark to Market) ดังนั้นเมื่อราคาตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับตัวลง จะส่งผลต่อราคา NAV ที่ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม หากถือกองทุนจนถึงระยะเวลาที่แนะนำก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ควรถือกองทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเพื่อลดความผันผวน

อายุของตราสารหนี้จะมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคา โดยตราสารหนี้ระยะยาวจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มากกว่า จึงมีความผันผวนของราคาสูงแต่ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาค่อนข้างต่ำ จึงให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าด้วย

ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ที่ Credit Rating สูง จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ (เรียงอันดับตั้งแต่จากสูงสุด AAA ไป ต่ำสุด D) โดยเป็นการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ซึ่งในประเทศไทยมี 2 แห่งคือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ต่ำกว่า โดยมีระดับความเสี่ยง 4 เปรียบเทียบกับกองทุนหุ้นที่ระดับ 6

เกี่ยวกับกองทุน K-SF

มี เนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวัน (NAV) จะต้องปรับมูลค่าอ้างอิงตามราคาตลาด (Mark to Market) ดังนั้นเมื่อราคาตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับตัวลง จะส่งผลต่อราคา NAV ที่ลดลงด้วย ทั้งนี้ แนะนำควรถือกองทุนตามระยะเวลาที่แนะนำให้ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารพอร์ตให้ NAV ไม่ติดลบ (3 เดือนขึ้นไป)

อัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับสูง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย และทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารประเทศแกนหลักต่างๆ

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

• K-SF-A และ K-SFPLUS กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 100%
• การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
• ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com