K-FIXEDPLUS-A

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน กับตราสารหนี้คุณภาพดี

อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูง

ยิ่งลงทุนยาว ยิ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอายุของตราสาร

ความเสี่ยงต่ำ และมีความมั่นคงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ

เพราะตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือ หุ้นกู้ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายไว้ชัดเจน ทำให้ผลตอบแทนไม่ผันผวนเหมือนการลงทุนในหุ้น

วงจรดอกเบี้ยขาขึ้นที่คาดว่าสิ้นสุดแล้ว

และมีโอกาสที่ ธปท. จะเริ่มลดดอกเบี้ยได้ในระยะข้างหน้า ส่งผลเชิงบวกต่อตราสารหนี้ในภาพรวม จากการได้ Capital Gain

K-FIXEDPLUS-A จากกสิกรไทยมั่นใจกว่า

เพราะเน้นคัดเลือกตราสารหนี้ไทยคุณภาพดี
พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนต่างประเทศ

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-FIXEDPLUS-A

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

K-FIXEDPLUS-SSF

ลดความผันผวนให้พอร์ต
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-FIXEDPLUS-A

K-FIXEDPLUS-A

ต้นปีถึงปัจจุบัน
0.16%
3 เดือน
1.81%
6 เดือน
1.44%
1 ปี (ต่อปี)
1.59%
3 ปี (ต่อปี)
0.59%
5 ปี (ต่อปี)
1.34%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
1.41%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน
0.20%
3 เดือน
1.20%
6 เดือน
0.55%
1 ปี (ต่อปี)
0.59%
3 ปี (ต่อปี)
-0.08%
5 ปี (ต่อปี)
0.86%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
1.05%

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่กองทุน K-FIXEDPLUS-A ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66)
ตราสารหนี้ที่ออกโดย บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร ดำเนินธุรกิจห้างค้าปลีก Big C

ตราสารหนี้ที่ออกโดย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในอาเซียน

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่น

ผลการดำเนินงานโดดเด่นอยู่ใน Top Quartile

ในช่วง 3 เดือน และ 6 เดือน
(ที่มา: Morningstar ณ 16 ม.ค. 2567)

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Thailand Market (Rank 1) 10 ปีซ้อน
จาก The Asset Benchmark Research Awards 2023
รางวัล Best Fund House - Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards 2022

เปรียบเทียบกองทุน K-FIXEDPLUS-A กับกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และ ตั๋วเงินคลัง

ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ และตั๋วแลกเงิน

จากดอกเบี้ยเมื่อถือตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด (Coupon) และ กำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital Gain)

มีโอกาสขาดทุนได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวัน (NAV) จะต้องปรับมูลค่าอ้างอิงตามราคาตลาด (Mark to Market) ดังนั้นเมื่อราคาตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับตัวลง จะส่งผลต่อราคา NAV ที่ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม หากถือกองทุนจนถึงระยะเวลาที่แนะนำก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เช่น กองทุนตราสารหนี้ ระยะกลางถึงยาว ควรถือกองทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเพื่อลดความผันผวน

อายุของตราสารหนี้จะมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคา โดยตราสารหนี้ระยะยาวจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มากกว่า จึงมีความผันผวนของราคาสูงแต่ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาค่อนข้างต่ำ จึงให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าด้วย

ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ที่ Credit Rating สูง จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ (เรียงอันดับตั้งแต่จากสูงสุด AAA ไป ต่ำสุด D) โดยเป็นการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ซึ่งในประเทศไทยมี 2 แห่งคือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ต่ำกว่า โดยมีระดับความเสี่ยง 4 เปรียบเทียบกับกองทุนหุ้นที่ระดับ 6

ผลตอบแทนของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพบริษัท สภาพตลาดตราสารหนี้ หรือ การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทคุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือสูง คือมีความมั่นคงกว่า ดังนั้นความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้จึงต่ำและให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ในทางกลับกัน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ ผลตอบแทนจึงจะสูงกว่าเพื่อบวกค่าความเสี่ยงให้นักลงทุน เนื่องจากมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ได้

เกี่ยวกับกองทุน K-FIXEDPLUS-A

กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว จึงอาจเกิดความผันผวนทำให้ผลตอบแทนติดลบได้ระยะสั้นๆ แต่ถ้าผู้ลงทุนถือกองทุนได้ในช่วงเวลาที่แนะนำคือ 1 ปีขึ้นไป คาดว่ากองทุนจะทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นโยบายการลงทุนเหมือนกัน เพียงแต่ K-FIXEDPLUS-SSF แยก class ออกมาเป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้จัดการกองทุนต่อสภาวะตลาดการเงิน เช่น ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศดีกว่าในประเทศหรือไม่ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของประเทศหรือบริษัทนั้นๆ ว่าดีมากน้อยเพียงใด

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา


- K-SFPLUS กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 100%
- K-FIXEDPLUS-A และ K-FIXEDPRO กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com