กองทุนแนะนำ

K-GOLD

ลงทุนทองคำแท่ง
สินทรัพย์ช่วยกระจายความเสี่ยง

Icon Highlight

หาก Fed เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะส่ง
ผลให้ Real Yield ปรับตัวลดลง และส่ง
ผลดีต่อราคาทองคำ

Icon Highlight

เป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง (Portfolio Diversification) จากปัจจัย
ความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

Icon Highlight

ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง ทองคำจัด
เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จึงช่วยลดความ
ผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ดี

ทำไมต้อง K-GOLD จากกสิกรไทย

ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงราคาทองคำแท่งของตลาดโลก
ผ่านกองทุนหลัก SPDR Gold Trust

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

K-GOLD-A(D)

แบบมีนโยบายปันผล

K-GOLD-A(A)

แบบสะสมผลตอบแทน

KGDRMF

แบบลดหย่อนภาษี เพื่อวัยเกษียณ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-GOLD-A(D)

K-GOLD-A(D)

ต้นปีถึงปัจจุบัน
-2.12%
3 เดือน
7.97%
6 เดือน
3.06%
1 ปี (ต่อปี)
3.76%
3 ปี (ต่อปี)
0.02%
5 ปี (ต่อปี)
6.97%
10 ปี (ต่อปี)
3.58%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
4.23%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
-1.92%
3 เดือน
7.92%
6 เดือน
3.76%
1 ปี (ต่อปี)
4.84%
3 ปี (ต่อปี)
1.13%
5 ปี (ต่อปี)
8.21%
10 ปี (ต่อปี)
4.60%
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
4.80%

 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 67
 • ดัชนีชี้วัด ราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM)
 • กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 51
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

กองทุนติด Top Quartile 1 และ 2 อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล Morningstar ณ 2 ม.ค. 67)

K-GOLD-A(D) ปันผลแล้ว
รวมเป็นเงิน 6.45 บาทต่อหน่วย

K-GOLD-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ตั้งแต่ปี 52 – ธ.ค. 66 ปันผลมาแล้ว 24 ครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทุนทองคำแท่ง

 • ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก และสามารถขายทำกำไรบางส่วนได้ตามต้องการ
 • สามารถทำการซื้อขายได้สะดวกโดยไม่ต้องไปร้านทอง
 • ปลอดภัยและไม่ต้องเก็บรักษา
 • มีนโยบายการจ่ายปันผลและแบบสะสมมูลค่า ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนที่เลือกแบบจ่ายปันผลมีกระแสเงินสดใช้โดยที่ไม่ต้องทำการขายคืน
 • ลงทุนใน K-GOLD ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท

หากเงินเฟ้อกลับมาปรับตัวขึ้น และ Fed ไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและกดดันราคาทองคำ

เกี่ยวกับกองทุน K-GOLD

ทั้ง 3 กองทุน มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนกัน และผลตอบแทนใกล้เคียงกัน K-GOLD-A(D) มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง, K-GOLD-A(A)
ไม่จ่ายเงินปันผล

และ K-GOLD-C(A) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) สำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ
Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service

 • กองทุน K-GOLD-A(A) , K-GOLD-A(D) และ K-GOLD-C(A) ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน
  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com