ไปถึงเป้าหมายในแบบ
ของคุณ

K-PLAN
แพลนให้แล้วว่าดี

กลุ่มกองทุนติดดาวจาก
Morningstar®*

ลงทุนเพียง 500 บาท

K-PLAN1

K-PLAN2

K-PLAN3

 • - ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้ง ไทยและต่างประเทศ
 • - เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป กว่าครึ่งพอร์ตการลงทุน เพื่อเน้นการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • - ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงสุด 20% โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบเสี่ยงน้อยกับตราสารหนี้ และอยากขยายโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • - ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้ง ไทยและต่างประเทศ
 • - เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป กว่าครึ่งพอร์ตการลงทุน เพื่อเน้นการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • - ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงสุด 20% โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบเสี่ยงน้อยกับตราสารหนี้ และอยากขยายโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 1

1.09%

0.51%

1.09%

1.43%

2.69%

2.95%

2.76%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด1

1.21%

0.59%

1.21%

1.79%

2.60%

3.04%

3.13%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)

0.35

0.32

0.35

0.39

0.49

0.47

0.58

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

0.22

0.24

0.22

0.26

0.36

0.43

0.50ข้อมูลกองทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

K-PLAN 1

1.09%

0.51%

1.09%

1.43%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด1

1.21%

0.59%

1.21%

1.79%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%ต่อปี)

0.35

0.32

0.35

0.39

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

0.22

0.24

0.22

0.26

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 1

2.69%

2.95%

2.76%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด1

2.60%

3.04%

3.13%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%ต่อปี)

0.49

0.47

0.58

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

0.36

0.43

0.50ข้อมูลกองทุน
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบความเสี่ยงไม่มากนัก แต่อยากเพิ่มการลงทุนในหุ้น ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบความเสี่ยงไม่มากนัก แต่อยากเพิ่มการลงทุนในหุ้น ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 2

1.43%

1.09%

1.43%

4.57%

3.53%

4.90%

5.57%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด2

2.19%

0.09%

2.19%

4.84%

3.02%

4.62%

5.36%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)

2.06

1.57

2.06

3.64

3.78

4.51

4.76

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

1.49

1.27

1.49

2.37

3.11

3.41

3.97ข้อมูลกองทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(%ต่อปี)

K-PLAN 2

1.43%

1.09%

1.43%

4.57%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด2

2.19%

0.09%

2.19%

4.84%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

2.06

1.57

2.06

3.64

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

1.49

1.27

1.49

2.37

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 2

3.53%

4.90%

5.57%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด2

3.02%

4.62%

5.36%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

3.78

4.51

4.76

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

3.11

3.41

3.97ข้อมูลกองทุน
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 55% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นอีก สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ โดยเลือกทั้งหุ้นที่พื้นฐานดี และหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเน้นลงทุนระยะกลาง-ยาว เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่อยากสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นที่มากขึ้น แต่ยังไม่กล้าเสี่ยงเต็มที่
 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนทั้งตราสารหนี้และหุ้นในสัดส่วนเกือบเท่าๆกัน ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 55% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นอีก สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ โดยเลือกทั้งหุ้นที่พื้นฐานดี และหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเน้นลงทุนระยะกลาง-ยาว เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่อยากสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นที่มากขึ้น แต่ยังไม่กล้าเสี่ยงเต็มที่
 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนทั้งตราสารหนี้และหุ้นในสัดส่วนเกือบเท่าๆกัน ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 3

1.67%

1.43%

1.67%

7.23%

4.79%

6.73%

8.23%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด3

2.93%

1.08%

2.93%

7.28%

3.33%

5.83%

7.34%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)

3.79

2.95

3.79

6.69

7.00

8.20

8.76

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

2.78

2.33

2.78

4.59

5.84

6.49

7.50ข้อมูลกองทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

K-PLAN 3

1.67%

1.43%

1.67%

7.23%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด3

2.93%

1.08%

2.93%

7.28%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

3.79

2.95

3.79

6.69

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

2.78

2.33

2.78

4.59

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 3

4.79%

6.73%

8.23%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด3

3.33%

5.83%

7.34%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

7.00

8.20

8.76

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

5.84

6.49

7.50ข้อมูลกองทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988