ไปถึงเป้าหมายในแบบ
ของคุณ

K-PLAN
แพลนให้แล้วว่าดี

กลุ่มกองทุนติดดาวจาก
Morningstar®*

ลงทุนเพียง 500 บาท

K-PLAN1

K-PLAN2

K-PLAN3

 • - ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้ง ไทยและต่างประเทศ
 • - เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป กว่าครึ่งพอร์ตการลงทุน เพื่อเน้นการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • - ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงสุด 20% โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบเสี่ยงน้อยกับตราสารหนี้ และอยากขยายโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • - ลงทุนตราสารหนี้ล้วนๆ ทั้ง ไทยและต่างประเทศ
 • - เน้นตราสารหนี้คุณภาพดี อันดับความน่าเชื่อถือเกรด A ขึ้นไป กว่าครึ่งพอร์ตการลงทุน เพื่อเน้นการสร้างผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก
 • - ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงสุด 20% โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบเสี่ยงน้อยกับตราสารหนี้ และอยากขยายโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 1

1.88%

0.78%

1.29%

1.90%

2.70%

2.94%

2.77%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด1

1.83%

0.62%

1.21%

2.02%

2.54%

2.96%

3.11%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)

0.34

0.31

0.32

0.38

0.49

0.47

0.57

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

0.21

0.20

0.22

0.25

0.36

0.41

0.50ข้อมูลกองทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

K-PLAN 1

1.88%

0.78%

1.29%

1.90%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด1

1.83%

0.62%

1.21%

2.02%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%ต่อปี)

0.34

0.31

0.32

0.38

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

0.21

0.20

0.22

0.25

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 1

2.70%

2.94%

2.77%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด1

2.54%

2.96%

3.11%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%ต่อปี)

0.49

0.47

0.57

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

0.36

0.41

0.50ข้อมูลกองทุน
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบความเสี่ยงไม่มากนัก แต่อยากเพิ่มการลงทุนในหุ้น ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบความเสี่ยงไม่มากนัก แต่อยากเพิ่มการลงทุนในหุ้น ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 2

3.78%

2.32%

3.43%

4.99%

3.37%

4.75%

5.69%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด2

4.41%

2.17%

3.09%

5.87%

3.25%

4.43%

5.47%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)

2.07

2.06

1.83

3.00

3.73

4.46

4.70

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

1.46

1.40

1.34

2.01

3.08

3.37

3.91ข้อมูลกองทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(%ต่อปี)

K-PLAN 2

3.78%

2.32%

3.43%

4.99%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด2

4.41%

2.17%

3.09%

5.87%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

2.07

2.06

1.83

3.00

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

1.46

1.40

1.34

2.01

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 2

3.37%

4.75%

5.69%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด2

3.25%

4.43%

5.47%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

3.73

4.46

4.70

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

3.08

3.37

3.91ข้อมูลกองทุน
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 55% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นอีก สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ โดยเลือกทั้งหุ้นที่พื้นฐานดี และหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเน้นลงทุนระยะกลาง-ยาว เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่อยากสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นที่มากขึ้น แต่ยังไม่กล้าเสี่ยงเต็มที่
 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนทั้งตราสารหนี้และหุ้นในสัดส่วนเกือบเท่าๆกัน ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • - ลงทุนผสม โดยเพิ่มการลงทุนในหุ้นสูงสุด 55% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นอีก สัดส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • - เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ โดยเลือกทั้งหุ้นที่พื้นฐานดี และหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเน้นลงทุนระยะกลาง-ยาว เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 • - ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุด 30% จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากตราสารต่างประเทศ

เหมาะกับใคร?

 • - ผู้ที่อยากสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นที่มากขึ้น แต่ยังไม่กล้าเสี่ยงเต็มที่
 • - ผู้ที่ต้องการลงทุนทั้งตราสารหนี้และหุ้นในสัดส่วนเกือบเท่าๆกัน ในกองทุนที่จัดสัดส่วนการลงทุนให้เบ็ดเสร็จในกองทุนเดียว
 • - เหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 3

5.99%

4.25%

5.74%

8.74%

4.67%

6.59%

8.53%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด3

6.64%

3.60%

4.72%

9.18%

3.70%

5.51%

7.58%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)

3.83

3.86

3.44

5.55

6.92

8.12

8.65

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

2.74

2.63

2.49

3.85

5.80

6.41

7.39ข้อมูลกองทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี
(ต่อปี)

K-PLAN 3

5.99%

4.25%

5.74%

8.74%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด3

6.64%

3.60%

4.72%

9.18%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

3.83

3.86

3.44

5.55

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

2.74

2.63

2.49

3.85

3 ปี
(ต่อปี)

5 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)

K-PLAN 3

4.67%

6.59%

8.53%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด3

3.70%

5.51%

7.58%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(%ต่อปี)

6.92

8.12

8.65

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)

5.80

6.41

7.39ข้อมูลกองทุน

หน้าหลัก KAsset

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988