K-Mutual Fund Reports

บริการข้อมูลกองทุนรวม
กสิกรไทยทางอิเล็กทรอนิกส์

Linked Slide

รับข้อมูลกองทุนรวมกสิกรไทยผ่านทางอีเมล

ทั้งรายงานประจำปีกองทุน เปิดพอร์ตกองทุน หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

หมายเหตุ:

  1. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอีเมลที่เคยสมัครจะต้องทำการยกเลิกบริการและสมัครใช้บริการใหม่อีกครั้ง
  2. กรณียกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการอาจยังคงได้รับข้อมูลกองทุนรวมทางอีเมลในช่วงแรกอยู่

รายละเอียดการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
  • มีบัญชีกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย

คำถามที่พบบ่อย

K-Mutual Fund Reports คืออะไร ?

บริการส่งข้อมูลกองทุนรวมกสิกรไทยผ่านทางอีเมลแทนการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

จะได้รับข้อมูลใดบ้างจาก K-Mutual Fund Reports ?

จะได้รับหนังสือรับรองการซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุน LTF/RMF สรุปข้อมูลการถือหน่วยลงทุนทุกเดือน รายงานประจำปี รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก จดหมายแจ้งครบอายุกองทุน แจ้งแก้ไขโครงการ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนรวม

มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครบริการ