กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 9ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

Scroll bar

( Click to close )

ประเภท
กองทุน

ชื่อกองทุน

นโยบายการลงทุน

ตราสารหนี้

3

KGBRMF

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของภาครัฐ

4

KSFRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีราคาผันผวนน้อย
อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี

4

KFIRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน

ผสม

5

KBLRMF

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักและลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40%

5

KGARMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

กระจายลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

หุ้นไทย

6

KFLRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในไทยหุ้นพื้นฐานดี
ปรับสัดส่วนหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์

6

KS50RMF

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนหุ้นไทยในดัชนี SET50

6

KEQRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี
และลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ

6

KTHAICGRMF

กองทุนเปิดเค
หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นไทยที่มีธรรมาภิบาลดี

6

KMSRMF

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยเน้นแนวโน้มการเติบโต

หุ้นต่างประเทศ

6

KJPRMF

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KEURMF

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นยุโรป ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

6

KGHRMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

สินทรัพย์
ทางเลือก

6

KGIFRMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

8

KGDRMF

กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในทองคำ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กสิกรไทย
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

KS50RMF ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก/ KGHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 31 ม.ค. 62
• KGARMF, KJPRMF, KEURMF, KGHRMF และ KGIFRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%
• KEQRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • KGDRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 90%
• เนื่องจากกองทุนอาจมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน/ได้รับกำไร/ได้เงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988