กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.
Promotion

RMF for PVD

คืออะไร

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ลาออกหรือย้ายงานก่อนวัยเกษียณ
ได้โอนย้ายเงินจาก PVD มาลงทุนต่อเนื่องใน RMF
โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนสำหรับไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ

RMF for PVD

คืออะไร


กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ลาออกหรือย้ายงานก่อนวัยเกษียณ ได้โอนย้ายเงินจาก PVD มาลงทุนต่อเนื่องใน RMF โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนสำหรับไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ

RMF for PVD
เหมาะกับใคร

ผู้ที่ลาออกจากงาน เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว ทำงานอิสระ หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง

ผู้ที่เปลี่ยนย้ายงานแต่ไม่อยากโอน PVD ไปบริษัทใหม่ หรือ บริษัทใหม่ไม่มี PVD

ผู้ที่ไม่ต้องการคงเงิน PVD ไว้กับบริษัทเดิม

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทเลิกกิจการ หรือ ยกเลิกการจัดให้มี PVD

RMF แบบไหนที่ใช่เรา

แนะนำพอร์ตตามความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงและอายุ

คลิ๊กแล้วเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ระดับความเสี่ยงที่รับได้ ช่วงอายุ สัดส่วนการลงทุน
สูง 25-35
กองทุน RMF (หุ้น) กองทุน RMF (ตราสารหนี้)
ลงทุนได้มากกว่า 50%
ปานกลาง 36-45
กองทุน RMF (หุ้น) กองทุน RMF (ตราสารหนี้)
50% 50%
ต่ำ 46-55
กองทุน RMF (หุ้น) กองทุน RMF (ตราสารหนี้)
ลงทุนได้มากกว่า 50%

จุดเด่น

ไม่เสียภาษีเงินได้

จากการนำเงินออกจาก PVD ก่อนอายุเกษียณ

ไม่เสียค่าคงสถานะสมาชิก

หากไม่นำเงินออกจาก PVD จะเสียค่าคงสถานะปีละ 500 บาท

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนย้าย

สามารถโอนย้าย PVD มา RMF for PVD ได้ทั้งจำนวน

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หากสับเปลี่ยนระหว่าง RMF for PVD ภายใต้บลจ.เดียวกัน

เงื่อนไข

  • เมื่อโอนเงิน PVD มา RMF for PVD แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม แต่ต้องถือครองหน่วยลงทุนจนอายุครบ 55 ปี และ มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีจากการขายคืน
  • เงินที่โอนจาก PVD มา RMF for PVD จะไม่นำมารวมคำนวณกับยอดเงินลงทุนใน RMF ทั่วไป และไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีก

ฮาวทูย้าย
PVD to RMF

1

กรอกแบบฟอร์ม

2

ส่งเอกสาร ให้ บลจ.กสิกรไทย ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่การตลาด ลงชื่อรับรองเอกสาร
และส่งกลับ ให้ผู้ลงทุน

3

ผู้ลงทุนนำเอกสารไปยื่นกับ บลจ. ต้นทาง
บลจ.ต้นทาง ส่งเช็ค พร้อมเอกสาร PVD
ให้บลจ.กสิกรไทย

4

บลจ. กสิกรไทย โทรแจ้งผู้ลงทุน
และทำการซื้อ RMF

สนใจ RMF for PVD

ชื่อ-นามสกุล*

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์*

เหตุผลของการโอนย้าย*

บริษัทจัดการกองทุน PVD

ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988