​​​​ ​

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF

ลงทุนให้ถูกต้องตามสิทธิ ได้รับประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน​​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RM​F​​​
ระยะเวลาลงทุนไม่ขายคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และก่อนครบ 5 ปี
ความต่อเนื่องในการลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม ลงทุนปีไหน ก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ปีนั้น
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีไม่มีขั้นต่ำ แต่เมื่อเริ่มซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี
จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปีซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆได้แก่ กองทุน SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ,องทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน
 • จำนวนเงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม

หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นทุพพลภาพ หรือเ​สียชีวิต

ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน
 1. ผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี
  • ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปี ที่ได้รับยกเว้นมา*
  • กำไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืนซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดยบลจ.กสิกรไทย จะหักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา​
 2. ผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึ้นไป
  • ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง*​
  • กำไรที่ได้จากการขายคืน ไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี
 3. * หากผู้ลงทุนคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายให้รัฐ 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น

คู่มือการลงทุน RM​F​