KCHINARMF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.2403 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05901.3723 %
ราคาขาย
4.2404 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.2403 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,700,763,134.88 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
11,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
               -ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน        
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน       
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้​

นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก)​
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD ​(กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน​
T+4​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม​​
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KCHINARMF -6.21% 3.86% -8.41% -28.70% -27.07% N/A N/A -22.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -3.75% 6.58% -5.22% -19.09% -19.45% N/A N/A -15.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/04/2567 4.2403 -0.0590|1.3723 % 4.2404 4.2403 3,700,763,134.88
18/04/2567 4.2993 +0.0290|0.6791 % 4.2994 4.2993 3,755,717,869.35
17/04/2567 4.2703 -0.1309|2.9742 % 4.2704 4.2703 3,730,175,033.20
11/04/2567 4.4012 +0.0003|0.0068 % 4.4013 4.4012 3,843,129,226.64
10/04/2567 4.4009 +0.0296|0.6771 % 4.4010 4.4009 3,843,729,431.27
09/04/2567 4.3713 +0.0183|0.4204 % 4.3714 4.3713 3,811,772,568.83
05/04/2567 4.3530 -0.0147|0.3366 % 4.3531 4.3530 3,793,072,061.81
03/04/2567 4.3677 0.0000|0.0000 % 4.3678 4.3677 3,803,996,605.73

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล