เลือกลงทุนได้หลากหลาย ครบทั้งในและต่างประเทศ ผลตอบแทนระดับท็อป

กองทุน SSF แนะนำK-SF-SSF แนะนำK-FIXEDPLUS-SSF แนะนำK-GINCOME-SSF แนะนำK-STAR-SSF K-CHANGE-SSF K-CHINA-SSF K-VIETNAM-SSF K-USA-SSF
นโยบาย ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ระยะสั้น ในภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
เน้นลงทุนตราสารหนี้
คุณภาพดี ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ
กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
ทั้งหุ้นและตราสารหนี้
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ลงทุนหุ้นไทยชั้นนำ ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว ลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มบริษัทที่สร้างประโยชน์
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ลงทุนหุ้นจีนทุกชนิด
เน้นกลุ่ม New Economy เติบโตสูง
ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ 30-45 ตัวที่สอดรับยุคดิจิทัล
และเป็นผู้นำในตลาด
กองทุนหลัก - - JPMorgan Investment
Funds – Global Income
Fund,Class A I
(mth)- USD (hedged)
- Baillie Gifford Positive
Change Fund - Class B
accumulation (GBP)
JPMorgan Funds –
China Fund, Class
JPM China I (acc) - USD
K-VIETNAM Morgan Stanley
Investment Funds
US Advantage Fund
- I Shares
เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องการหลบความผันผวน และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทน
สูงกว่าเงินฝาก
ผู้ที่ต้องการผลตอบแทน
สม่ำเสมอ
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นไทย
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่ต้องการเติบโตไปกับ
เทรนด์โลก คาดหวัง
ผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นจีน
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเวียดนาม คาดหวังผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูง ผู้ที่มั่นใจในหุ้นสหรัฐฯ
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-SF-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-FIXEDPLUS-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-GINCOME-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-STAR-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-CHANGE-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-CHINA-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-VIETNAM-SSF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K-USA-SSF

เลือกเกษียณได้ตามสไตล์ มีมากถึง 24 กองทุน ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ และตามความเสี่ยงที่รับได้

กองทุนตราสารหนี้
RMF
KGBRMF แนะนำKFIRMF แนะนำKSFRMF
นโยบาย ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในประเทศ ลงทุนในตราสารหนี้ไทยภาครัฐ
และเอกชน
ลงทุนในตราสารหนี้ไทยภาครัฐ
และเอกชน
ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี
กองทุนหลัก - - -
เหมาะกับใคร ผู้ที่เน้นเงินต้นปลอดภัย
เกษียณแบบสบายใจ
ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทน
สูงกว่าเงินฝาก โดยสามารถรับ
ความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้าง
ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
โดยไม่ต้องการให้ผลตอบแทน
ที่มีความผันผวน
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงต่ำ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KGBRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KFIRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KSFRMF
กองทุนผสม
RMF
K2035RMF K2040RMF KBLRMF แนะนำKGARMF แนะนำKGINCOMERMF
นโยบาย ลงทุนผสมทั่วโลก
และปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์
เสี่ยงให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ
เมื่อเข้าใกล้ปีเกษียณ
ลงทุนผสมทั่วโลก
และปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์
เสี่ยงให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ
เมื่อเข้าใกล้ปีเกษียณ
ลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น
โดยมีสัดส่วนในหุ้นไม่เกิน 40%
และไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
กระจายการลงทุนในหุ้นและ
ตราสารหนี้ทั่วโลก
กระจายลงทุนหลากหลาย
สินทรัพย์ทั่วโลก
ทั้งหุ้นและตราสารหนี้
เหมาะกับใคร สำหรับผู้วางแผนเกษียณ
ในปี ค.ศ. 2035
และไม่ต้องการลงทุนหลายกองทุน
สำหรับผู้วางแผนเกษียณ
ในปี ค.ศ. 2040
และไม่ต้องการลงทุนหลายกองทุน
ผู้ที่ต้องการบาลานซ์พอร์ตลงทุน
เพื่อวัยเกษียณ
ผู้ที่ต้องการกระจายลงทุน
และคาดหวังผลตอบแทน
ใกล้เคียงหุ้นโลก
ผู้ที่ต้องการกระจายลงทุน
และคาดหวังผลตอบแทน
จากหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
ไม่ต้องจับจังหวะลงทุน
กองทุนหลัก ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป
- BGF Global Allocation
Fund A2 USD
JPMorgan Investment Funds –
Global Income Fund,
Class I (mth) - USD (hedged)
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K2035RMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
K2040RMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KBLRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KGARMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KGINCOMERMF
กองทุน
หุ้นไทย RMF
KFLRMF KMSRMF KS50RMF แนะนำKSTARRMF KTHAICGRMF
นโยบาย ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี
และปรับสัดส่วนหุ้นได้อย่างยืดหยุ่น
ตั้งแต่ 0-100% ตามสถานการณ์
ลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็ก
เน้นหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
ลงทุนหุ้นไทย
ตามดัชนี SET50
เน้นลงทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่
ปัจจัยพื้นฐานดี
ลงทุนหุ้นไทย ในบริษัท
ที่มีธรรมาภิบาลดี
กองทุนหลัก - - - - -
เหมาะกับใคร ผู้ที่มั่นใจในหุ้นไทยและ
ต้องการผู้เชี่ยวชาญ
ปรับพอร์ตให้ตามสถานการณ์
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นไทยขนาดกลาง
และเล็ก คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นไทย
ขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นไทย
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นไทย
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KFLRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KMSRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KS50RMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KSTARRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KTHAICGRMF
กองทุนหุ้น
ต่างประเทศ
RMF
KVIETNAMRMF แนะนำKCHANGERMF แนะนำKCHINARMF KEURMF แนะนำKGHRMF KGIFRMF KJPRMF KUSARMF
นโยบาย ลงทุนในหุ้นเวียดนาม
ผ่านการลงทุนในกองทุน
หลัก K-VIETNAM
ลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่ม
บริษัทที่สร้างประโยชน์
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ลงทุนหุ้นจีนทุกชนิด
เน้นกลุ่ม New Economy
เติบโตสูง
ลงทุนหุ้นยุโรป
เติบโตสูง
ลงทุนหุ้น
กลุ่มสุขภาพ
ทั่วโลก
ลงทุนหุ้น
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
ทั่วโลก
ลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ
30-45 ตัว

ที่สอดรับยุคดิจิทัล
และเป็นผู้นำในตลาด
กองทุนหลัก K-VIETNAM Baillie Gifford
Positive Change
Fund - Class B
accumulation (GBP)
JPMorgan Funds –
China Fund,
Class JPM China I
(acc) - USD
Allianz Europe Equity
Growth, Class AT-EUR
JPMorgan Funds
– Global Healthcare
Fund, Class A (acc) - USD
Morgan Stanley
Investment Funds
Global Infrastructure,
Class Z
Schroder
International
Selection Fund
Japanese Equity,
Class A Acc
Morgan Stanley
Investment Funds
US Advantage
Fund – Z Shares
เหมาะกับใคร ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเวียดนาม สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และยอมรับ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ผู้ที่ต้องการเติบโต
ไปกับเทรนด์โลก
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นจีน
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นยุโรป
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้น
กลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพ
ทั่วโลกและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้น
และ REITs ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นญี่ปุ่น
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่มั่นใจในหุ้นสหรัฐฯ
คาดหวังผลตอบแทนสูง
และรับความเสี่ยงได้สูง
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KVIETNAMRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KCHANGERMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KCHINARMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KEURMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KGHRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KGIFRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KJPRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KUSARMF
กองทุนสินทรัพย์
ทางเลือก RMF
KGDRMF KPROPIRMF
นโยบาย ลงทุนในทองคำ ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งในไทยและต่างประเทศ (เน้นไทยและสิงคโปร์)
กองทุนหลัก SPDR Gold Trust (USD) ลงทุนตรงโดย KAsset
เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุน
ไปยังสินทรัพย์ทางเลือก
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
และสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูงมาก
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KGDRMF
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
KPROPIRMF