กรุณาเปิดเว็บไซต์ โดยใช้บราวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10ขึ้นไป หรือ ในบราวเซอร์อื่นเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox etc.

ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคม พร้อมโอกาส สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ

ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

จุดเด่น K-CHANGE

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ความครอบคลุมทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา
 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ความครอบคลุมทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา
 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ดูตัวอย่างบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน

<< เลื่อนซ้าย-ขวา คลิ๊ก!>>

ธีมการลงทุนหลัก บริษัท
(ประเทศ)
ธุรกิจ กิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ผลลัพท์จากการดำเนินงาน
ความครอบคลุมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา
(Social inclusion and Education)
Kroton
ธุรกิจการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล โดยเป็นเจ้าของวิทยาลัย กว่า 143 แห่งใน 101 เมือง รวมถึงมีศูนย์การศึกษาทางไกลกว่า 1,310 แห่ง ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มีรายได้น้อยในบราซิลกว่า 900,000 คน มีโอกาสเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีกับสถาบันของ Kroton รวมถึงวางเครือข่ายการศึกษาทางไกล เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับผู้จบการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิต
Pigeon
สินค้าสำหรับแม่และเด็กจากญี่ปุ่นที่ส่งออกไปขายทั่วโลก และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในจีน และ สหรัฐอเมริกา พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีกับแม่และเด็ก รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้หญิงในวัยทำงาน โดยสร้างห้องให้นมบุตรมากกว่า 5,000 แห่งใน 15 ประเทศ รวมถึงบริการศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้หญิงที่มีบุตรให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้หญิงและเด็กก่อนวัยเรียน
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environment and Resource needs)
Ecolab
บริษัทระดับโลกซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสีย และการทำความสะอาด โดยมีบริษัทที่ใช้บริการจาก Ecolab กว่า 49,000 แห่ง จาก 170 ประเทศทั่วโลก สร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในธุรกิจอาหาร
โรงพยาบาล อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยลดการใช้น้ำได้ถึง 647,000 ล้านลิตร
ลดการสร้างขยะได้กว่า 2 หมื่นตัน ลดการปล่อย Co2 ได้ถึง 2.6 ล้านตัน
ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
Orsted
ผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตพลังงานลม ซึ่งมีกำลังการผลิตคิดเป็น 1 ใน 4 ของทั้งโลก ด้วยกำลังการผลิตพลังงานจากลมและ
ชีวมวลขนาดใหญ่ ช่วยลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง
6.7 ล้านตัน
ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน
การดูแลสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต

(Healthcare and
Quality of Life)
Abiomed
ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ผ่าตัดหัวใจ ภายใต้แบรนด์ Impella® ซึ่งมีคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดและใส่อุปกรณ์นี้ มากกว่า 50,000 คน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและใส่อุปกรณ์ของ Impella® กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายน้อยลง และมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
Dexcom
ผู้ผลิตระบบควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยให้
ผู้ป่วยกว่า 270,000 คน ควบคุมอาการ
เบาหวานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบของ Dexcom ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ง่ายขึ้น ช่วยลดอาการแทรกซ้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานได้ถึง 50% ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ลดลง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(Base of The Pyramid)
Safaricom
บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเคนยา ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 70% ซึ่งเน้นให้บริการโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือประชากรกว่า 194,000 คน ให้หลุดพ้นจากความยากจน จากการเข้าถึงการทำธุรกรรมการเงินอย่างเป็นระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังทำให้มีการจ้างงานสูงถึง 845,000 งาน และทำให้ประชากรกว่า 1 ล้านคน ที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขผ่านบริการทางมือถือสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบทางการเงินและการสื่อสาร
Bank Rakyat
ธนาคารขนาดใหญ่ของอินโดนีเซีย
ที่ให้สินเชื่อกับลูกค้ารายย่อยกว่า 9.4 ล้านคน มูลค่าสินเชื่อ 1.77 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กให้กับคนที่ไม่มีงานทำและคนยากจนซึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ช่วยลดความยากจนของประชากรอินโดนีเซียได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ที่มา Import Report ปี 2560 จัดทำโดย Boillie Gifford

มุ่งเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของ UN
กองทุนหลักลงทุนตามเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน 17 ด้าน

มุ่งเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของ UN
กองทุนหลักลงทุนตามเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน 17 ด้าน

สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม
กองทุนหลักมีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นออกมาเป็นตัวเลข (Quantification) เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการลงทุนที่ชัดเจน เช่น กองทุนหลักมีส่วนช่วยลดการใช้นำได้กว่า 647,000 ล้านลิตร ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 134 ล้านตัน และลดปริมาณขยะได้มากถึง 370,000 ตัน เป็นต้น


ที่มา Import Report ปี 2560 จัดทำโดย Boillie Gifford

ผลการดำเนินงานโดดเด่น ติดอันดับ Top Quartile อย่างสม่ำเสมอ
กองทุนหลักมีผลการดำเนินย้อนหลังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและติดอันดับ Top Quartile มาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

เพิ่มเติม คลิก

“บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว”

เป้าหมายของ K-CHANGE

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม คลิก

กองทุน K-CHANGE เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่เห็นความสำคัญของปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น
 2. ผู้ที่เห็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock ) และสนใจลงทุนกับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลบวกต่อสังคม
 3. ผู้ที่มีความสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

ข้อมูลกองทุนหลัก Baillie Gifford

Baillie Gifford บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติสก็อตแลนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งมีความโดดเด่นในการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง ด้วยทีมนักวิเคราะห์หุ้นกว่า 100 คน ที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

เปลี่ยนโลกได้ด้วยการลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ซื้อง่ายผ่าน 4 ช่องทาง

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ

เปลี่ยนโลกได้ด้วยการลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ซื้อง่ายผ่าน 4 ช่องทาง

K-My Funds

K-Cyber Invest

ธนาคารกสิกรไทย

ตัวแทนขายอื่นๆ


บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988