กองทุนแนะนำ

K-CHANGE-A(A)

‘เปลี่ยน’ การลงทุน ‘เป็น’ โอกาสทำกำไรตามเทรนด์โลก

เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจทางการแพทย์
ไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ
ตอบโจทย์เทรนด์สังคมสูงวัย และคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ เพิ่มโอกาส เติบโตในระยะยาว

การตื่นตัวของกระแสรักษ์โลกก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยกองทุน K-CHANGE-A(A)

ทำไมต้องเปลี่ยนโลก
พร้อมกับกองทุน K-CHANGE-A(A)

เพราะลงทุนผ่านกองทุนหลักที่มีผลงานโดดเด่น เน้นหุ้นของบริษัทที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Positive Impact)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักเทียบกับดัชนีชี้วัด
(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึง 31 ธ.ค. 2563)

K-CHANGE-A(A) ผลงานโดดเด่น 5 ดาว Morningstar และติดอันดับ Top Quartile ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อ 3 ม.ค. 2560 (2017) ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2563 จาก Morningstar

ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) ซึ่งมีผลการดำเนินงานโดดเด่น

ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar และติดอันดับ Top Quartile นับตั้งแต่จัดตั้ง

ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ALPHABET

Social Inclusion and Education

TSMC

Social Inclusion and Education

TESLA

Environment and Resource Needs

M3

Healthcare and Quality of Life

MODERNA

Healthcare and Quality of Life

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่

  1. ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา
  2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
  4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
K-CHANGE-A(A) กองทุนหุ้นนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน กองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund สอดคล้องตามเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ

ลงทุนสอดคล้องตามเป้าหมาย UN Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 17 ด้าน

สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นออกมาเป็นตัวเลขได้ (Quantification)

เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการลงทุนที่ชัดเจน กองทุนหลักมีส่วนช่วยลดทรัพยากร ดังนี้

ที่มา: Impact Report ปี 2562 จัดทำโดย Baillie Gifford

เปรียบเทียบกองทุน K-CHANGE-A(A) กับกองทุนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยของกองทุน K-CHANGE-A(A)

เกี่ยวกับกองทุนหลัก

บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติสก็อตแลนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1908 มีความโดดเด่นในการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง ด้วยทีมนักวิเคราะห์หุ้นกว่า 100 คน ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั้งด้านการเงิน การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

ผู้จัดการกองทุนหลักจะบริหารภายใต้แนวคิด Long Term Growth โดยพิจารณาจากธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหากเป็นธุรกิจใหม่จะพิจารณาจากการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) ในขณะที่ธุรกิจที่มั่นคงกว่าจะพิจารณาจากการเติบโตของกำไรในระยะยาว (Earning Growth)

เกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุน

การปรับขึ้นในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยมาจากการสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หุ้นกลุ่มการแพทย์สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น (เช่น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ ผู้คิดค้นและพัฒนาวัคซีน) รวมถึงธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (เช่น การซื้อของออนไลน์ และการ Work from Home) ซึ่งทุกปัจจัยล้วนเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้สอดรับกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงดำเนินในรูปแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคต ส่งผลให้บริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีโอกาสเติบโตทั้งรายได้และกำไรอีกมาก

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูงและมีความผันผวนในระยะสั้น ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรลงทุนระยะยาว อย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวัง

ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุนด้วยการดูหุ้นรายตัวจึงทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่สูง อย่างไรก็ดี แนะนำให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
  • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-CHANGE-A(A) K-HIT และ K-CLIMATE ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 / กองทุน K-CHANGE-A(A) และ K-HIT ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ / กองทุน K-CLIMATE ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา