K-FIXEDPLUS-SSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5432 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01050.0997 %
ราคาขาย
10.5433 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.5432 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
875,197,654.20 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
80,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 สิงหาคม 2560 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 8 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker​
​KFXPSSF:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน​ 
• กองทุน K-FIXEDPLUS-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 -15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
​​ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น ถึง 31 ธ.ค. 65)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPLUS-SSF -2.41% -1.59% -2.41% -2.64% N/A N/A N/A -0.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.08% -1.74% -2.08% -2.11% N/A N/A N/A -0.52%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/07/2565 10.5432 +0.0105|0.0997 % 10.5433 10.5432 875,197,654.20
01/07/2565 10.5327 +0.0132|0.1255 % 10.5328 10.5327 874,298,470.89
30/06/2565 10.5195 +0.0054|0.0514 % 10.5196 10.5195 872,617,197.44
29/06/2565 10.5141 +0.0027|0.0257 % 10.5142 10.5141 872,404,473.51
28/06/2565 10.5114 -0.0035|0.0333 % 10.5115 10.5114 871,550,506.53
27/06/2565 10.5149 -0.0010|0.0095 % 10.5150 10.5149 871,253,051.39
24/06/2565 10.5159 -0.0014|0.0133 % 10.5160 10.5159 870,441,554.60
23/06/2565 10.5173 0.0000|0.0000 % 10.5174 10.5173 870,127,016.38

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล