K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2450 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00510.0498 %
ราคาขาย
10.2451 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.2450 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,442,290,397.42 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กันยายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
  ​KFIXPRO TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุน​ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่ T+2
• ผู้ลงทุน​ที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• ​กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งถิ่นฐาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกองทุนจะลงทุนในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

• 
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

• 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

• 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
       (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี

​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี

นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี

อื่น ๆ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%

การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%

การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPRO -0.74% -0.67% 0.41% 0.10% N/A N/A N/A 1.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.51% -0.51% 1.11% 1.20% N/A N/A N/A 2.67%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/10/2564 10.2450 -0.0051|0.0498 % 10.2451 10.2450 4,442,290,397.42
19/10/2564 10.2501 -0.0010|0.0098 % 10.2502 10.2501 4,444,168,111.16
18/10/2564 10.2511 -0.0007|0.0068 % 10.2512 10.2511 4,457,325,356.18
15/10/2564 10.2518 +0.0115|0.1123 % 10.2519 10.2518 4,464,636,611.06
12/10/2564 10.2403 -0.0247|0.2406 % 10.2404 10.2403 4,469,891,678.20
08/10/2564 10.2650 -0.0074|0.0720 % 10.2651 10.2650 4,485,406,474.09
07/10/2564 10.2724 -0.0113|0.1099 % 10.2725 10.2724 4,491,553,001.24
06/10/2564 10.2837 0.0000|0.0000 % 10.2838 10.2837 4,484,950,192.72

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/15/2019 K-FIXEDPRO