K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0836 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00350.0347 %
ราคาขาย
10.0837 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0836 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,935,800,572.11 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กันยายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
  ​KFIXPRO TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุน​ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่ T+2
• ผู้ลงทุน​ที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• ​กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งถิ่นฐาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกองทุนจะลงทุนในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

• 
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

• 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด

• 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้อกองทุนนี้ ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
       (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
(เก็บจริง 0.4280% ต่อปี)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
(เก็บจริง​ 0.0856% ต่อปี)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
(เก็บจริง​ 0.0428% ต่อปี)
อื่น ๆ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
(เก็บจริง​ ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
(เก็บจริง​​​ ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPRO 0.18% -1.48% 0.56% N/A N/A N/A N/A 0.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.68% -0.36% 1.99% N/A N/A N/A N/A 2.27%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/05/2563 10.0836 +0.0035|0.0347 % 10.0837 10.0836 3,935,800,572.11
21/05/2563 10.0801 +0.0229|0.2277 % 10.0802 10.0801 3,908,040,921.29
20/05/2563 10.0572 +0.0196|0.1953 % 10.0573 10.0572 3,899,013,391.80
19/05/2563 10.0376 +0.0047|0.0468 % 10.0377 10.0376 3,879,032,682.38
18/05/2563 10.0329 +0.0035|0.0349 % 10.0330 10.0329 3,867,456,339.49
15/05/2563 10.0294 +0.0105|0.1048 % 10.0295 10.0294 3,870,383,838.69
14/05/2563 10.0189 +0.0007|0.0070 % 10.0190 10.0189 3,863,378,925.12
13/05/2563 10.0182 0.0000|0.0000 % 10.0183 10.0182 3,845,158,443.51

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา