ALPHA-AGG-UI
กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5307 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04580.4330 %
ราคาขาย
10.7414 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.4254 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
319,825,123.94 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2566
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
              -​​


Bloomberg Ticker
ALPHAAG:TB

Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
-

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสมต่างประเทศ 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
• กลุ่ม Foreign Investment Allocation​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก และอาจลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation แบ่งเป็น Core Investment ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว โดยจะลงทุนในกองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า​​ และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด
• กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของ NAV (2) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity  ไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด (3) กองทุนจะไม่กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรม Short sale ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (3) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
Post IPO: ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567  เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567​ เป็นต้นไป
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+5 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+7 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ที่ปรึกษาการลงทุน

อื่น ๆ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ALPHA-AGG-UI 4.27% 1.22% N/A N/A N/A N/A N/A 5.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.54% 1.57% N/A N/A N/A N/A N/A 6.59%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/06/2567 10.5307 -0.0458|0.4330 % 10.7414 10.4254 319,825,123.94
06/06/2567 10.5765 +0.0346|0.3282 % 10.7881 10.4707 321,216,462.52
05/06/2567 10.5419 +0.0728|0.6954 % 10.7528 10.4365 314,052,958.06
04/06/2567 10.4691 +0.0116|0.1109 % 10.6786 10.3644 311,885,653.03
31/05/2567 10.4575 -0.0042|0.0401 % 10.6668 10.3529 311,538,401.87
30/05/2567 10.4617 -0.0471|0.4482 % 10.6710 10.3571 311,664,720.50
29/05/2567 10.5088 -0.1123|1.0573 % 10.7191 10.4037 313,068,686.50
28/05/2567 10.6211 0.0000|0.0000 % 10.8336 10.5149 316,413,964.10

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา