​ภารกิจ วิสัยทัศน์

ภารกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดทั้งในด้านจรรยาบรรณ ความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่หลากหลายรูปแบบอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน


คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง

  • ลูกค้าคือหัวใจ (Customer at Heart)
  • ว่องไวคล่องตัว (Agility)
  • ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)
  • สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน (Innovativeness)​


วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี