กองทุนรวม

ข้อมูลภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม​


ประเภทเงินได้ผู้ลงทุนในประเทศไทยผู้ลงทุนต่างประเทศ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัทจดทะเบียน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%*หักภาษี ณ
ที่จ่าย10%*
*​
ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อถือหน่วยลงทุนไว้ 3 เดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%*
หักภาษี ณ
ที่จ่าย10%*
*​
กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยกเว้นภาษีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล***
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล***
ยกเว้นภาษี
ไม่ต้อง​เสียภาษี

หมายเหตุ

*บริษัทจัดการจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกรับสิทธิในการรวมคำนวณหรือไม่รวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีสิ้นปี (พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 52)
**กรณีผู้ลงทุนนิติบุคคล เงื่อนไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
***ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย​