กองทุนรวม

ข้อมูลภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม​


ประเภทเงินได้ผู้ลงทุนในประเทศไทยผู้ลงทุนต่างประเทศ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัทจดทะเบียน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%*ลดหย่อนได้ 50%** เมื่อถือหน่วยลงทุนไว้ 3 เดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผลได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อถือหน่วยลงทุนไว้ 3 เดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผลไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ให้นำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิไม่ต้องเสียภาษี
กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยกเว้นภาษีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล**เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล**ยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษี

หมายเหตุ

*หากยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จะได้รับสิทธิไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีสิ้นปี (พ.ร.ฏ. 262) โดยไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล แต่หากไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้สิ้นปี

**ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย