ALPHA-MOD-UI
กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5107 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04710.4461 %
ราคาขาย
10.6422 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.4056 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
518,785,152.51 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2566
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
              -​​


Bloomberg Ticker
ALPHAMO:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
-

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสมต่างประเทศ 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
• กลุ่ม Foreign Investment Allocation​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก และอาจลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation แบ่งเป็น Core Investment ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว โดยจะลงทุนในกองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า​ และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด
• กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของ NAV (2) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity​ ไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด (3) กองทุนจะไม่กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรม Short sale ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (3) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
Post IPO: ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567​ เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+5 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+7 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ที่ปรึกษาการลงทุน

อื่น ๆ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ALPHA-MOD-UI 4.33% 1.40% N/A N/A N/A N/A N/A 5.11%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.49% 0.87% N/A N/A N/A N/A N/A 4.36%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/06/2567 10.5107 -0.0471|0.4461 % 10.6422 10.4056 518,785,152.51
06/06/2567 10.5578 +0.0290|0.2754 % 10.6899 10.4522 521,109,180.64
05/06/2567 10.5288 +0.0646|0.6173 % 10.6605 10.4235 519,677,279.66
04/06/2567 10.4642 +0.0174|0.1666 % 10.5951 10.3596 516,488,946.33
31/05/2567 10.4468 -0.0063|0.0603 % 10.5775 10.3423 515,631,893.60
30/05/2567 10.4531 -0.0451|0.4296 % 10.5839 10.3486 515,939,331.28
29/05/2567 10.4982 -0.0942|0.8893 % 10.6295 10.3932 518,169,055.13
28/05/2567 10.5924 0.0000|0.0000 % 10.7249 10.4865 522,815,923.34

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา