K-TNZ-ThaiESG
กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7646 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.03330.3399 %
ราคาขาย
9.7647 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7646 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,473,341,049.08 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 ธันวาคม 2566
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
​KTNZESG TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวมและอุณหภูมิของพอร์ตการลงทุนรวมต่ำกว่าดัชนีชี้วัด และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608
• กองทุนจะมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET100 TRI โดยจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 TRI และเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และหรือเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
• กองทุนจะใช้กลยุทธ์แบบคัดกรองเชิงบวก โดยมี Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และใช้วิธีการ Implied Temperature Rise (ITR) ในการสร้างพอร์ตการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป​​
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนไป Thai ESG
ของ
บลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​

​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-TNZ-ThaiESG -2.39% 0.30% N/A N/A N/A N/A N/A -2.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.98% 0.42% N/A N/A N/A N/A N/A -1.49%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/05/2567 9.7646 -0.0333|0.3399 % 9.7647 9.7646 1,473,341,049.08
27/05/2567 9.7979 +0.0226|0.2312 % 9.7980 9.7979 1,477,028,907.63
24/05/2567 9.7753 -0.0256|0.2612 % 9.7754 9.7753 1,472,349,015.61
23/05/2567 9.8009 -0.0195|0.1986 % 9.8010 9.8009 1,475,458,225.44
21/05/2567 9.8204 -0.0704|0.7118 % 9.8205 9.8204 1,477,801,942.82
20/05/2567 9.8908 -0.0346|0.3486 % 9.8909 9.8908 1,487,860,476.52
17/05/2567 9.9254 +0.0401|0.4057 % 9.9255 9.9254 1,492,555,725.82
16/05/2567 9.8853 0.0000|0.0000 % 9.8854 9.8853 1,486,058,266.60

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา