กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/09/2563 9.9997 -0.0307 | 0.3061 % N/A N/A 2,790,322,958.15
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/09/2563 10.0061 +0.0459 | 0.4608 % N/A 10.0061 3,366,539,898.10
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/09/2563 9.8032 -0.0467 | 0.4741 % N/A 9.8032 978,430,527.47
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/10/2563 8.3069 +0.0010 | 0.0120 % 8.4316 8.3069 216,416,427.78
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 20/10/2563 10.9334 -0.0017 | 0.0155 % 10.9882 10.9334 3,521,225,052.40
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/10/2563 9.7070 +0.0106 | 0.1093 % 9.7556 9.7070 423,280,984.30
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 21/10/2563 9.1574 -0.0394 | 0.4284 % 9.2949 9.1574 980,490,597.51
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
20/10/2563 10.1013 +0.0667 | 0.6647 % 10.2529 10.1013 2,011,112,904.46
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/10/2563 16.5017 +0.0302 | 0.1833 % 16.7493 16.5017 7,268,240,925.95
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2563 18.1699 -0.2448 | 1.3294 % 18.4426 18.1699 4,038,437,596.24
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 18.1700 -0.2449 | 1.3299 % 18.1701 N/A 110,800,057.71
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 21/10/2563 10.1758 +0.0684 | 0.6767 % 10.3285 10.1758 7,033,199,882.48
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
22/10/2563 14.6816 +0.0368 | 0.2513 % 14.7037 14.6596 1,075,484,837.03
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 20/10/2563 10.2465 +0.0320 | 0.3133 % 10.4003 10.2465 731,567,333.52
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 16.1732 -0.3765 | 2.2750 % 16.1733 16.1732 610,129,401.23
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
21/10/2563 12.4123 -0.2904 | 2.2861 % 12.5986 12.4123 2,692,691,211.90
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 20/10/2563 9.4168 -0.0240 | 0.2542 % 9.5582 9.4168 198,611,790.93
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 21/10/2563 9.6479 -0.0757 | 0.7785 % 9.7927 9.6479 557,170,514.08
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
21/10/2563 11.3678 -0.1491 | 1.2946 % 11.3850 11.3507 569,242,297.01
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/09/2563 10.0022 -0.0207 | 0.2065 % N/A N/A 2,291,938,023.09
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/09/2563 9.9498 -0.0356 | 0.3565 % N/A N/A 3,080,190,386.30
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/09/2563 9.9506 -0.0355 | 0.3555 % N/A N/A 3,083,612,741.08
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/09/2563 10.0034 | 0.0000 % N/A N/A 3,782,999,786.41
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/09/2563 10.0058 | 0.0000 % N/A N/A 3,710,131,330.22
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 21/10/2563 12.0043 +0.0052 | 0.0433 % 12.1845 12.0043 5,706,696,538.40
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 15.0330 +0.0063 | 0.0419 % 15.0331 15.0330 1,345,694,062.27
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 21/10/2563 10.0286 +0.0172 | 0.1718 % 10.0788 10.0286 217,870,280.59
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 21/10/2563 10.7921 +0.0572 | 0.5328 % 10.9541 10.7921 1,156,684,662.03
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 21/10/2563 11.9233 -0.0802 | 0.6681 % 12.1023 11.9233 3,460,169,241.62
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 21/10/2563 11.5170 -0.0844 | 0.7275 % 11.6899 11.5170 399,045,374.33
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 12.5075 -0.0841 | 0.6679 % 12.5076 12.5075 1,745,645,267.86
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 10.8760 -0.0344 | 0.3153 % 10.8761 10.8760 297,745,668.81
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/10/2563 11.1911 -0.0160 | 0.1428 % 11.3591 11.1911 2,499,797,355.57
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.3590 11.1910 4,189,068,748.99
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.1911 N/A 77,972,256.65
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 21/10/2563 9.7191 -0.0304 | 0.3118 % 9.8650 9.7191 587,993,747.07
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2563 9.9956 -0.0016 | 0.0160 % 10.1456 9.9956 9,363,943,498.65
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 21/10/2563 9.3857 -0.0214 | 0.2275 % 9.5266 9.3857 1,104,970,926.57
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.5024 -0.3213 | 3.2707 % N/A N/A 2,743,970,716.27
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 21/10/2563 8.5125 -0.0311 | 0.3640 % 8.6403 8.5125 264,119,053.21
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 20/10/2563 10.5737 -0.0052 | 0.0492 % 10.7324 10.5737 4,289,062,811.29
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 20/10/2563 10.2684 -0.0100 | 0.0973 % N/A 10.2684 1,903,426,891.73
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/10/2563 10.1553 -0.0102 | 0.1003 % N/A 10.1553 2,323,231,243.97
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.9878 | 0.0000 % N/A N/A 1,823,474,259.70
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 21/10/2563 12.4626 -0.1515 | 1.2010 % 12.6496 12.4626 983,836,390.33
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0700 -0.0748 | 0.7373 % N/A N/A 2,819,221,648.29
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.7811 -0.0837 | 0.8485 % N/A N/A 2,440,554,313.60
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.1876 -0.0026 | 0.0255 % N/A N/A 2,240,786,070.78
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 21/10/2563 9.4094 +0.0258 | 0.2749 % 9.5506 9.4094 1,327,325,004.95
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 21/10/2563 11.3833 +0.0133 | 0.1170 % 11.4005 11.3662 162,121,037.14
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 21/10/2563 9.7684 +0.0623 | 0.6419 % 9.9150 9.7684 2,544,857,547.88
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2563 12.5786 +0.0807 | 0.6457 % 12.5787 12.5786 396,106,731.72
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/10/2563 12.3748 -0.1344 | 1.0744 % 12.3935 12.3562 155,586,154.71
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2563 8.5721 -0.0388 | 0.4506 % 8.7008 8.5721 5,739,287,629.74
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 21/10/2563 11.8102 +0.0338 | 0.2870 % 11.9875 11.8102 2,240,215,377.83
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
20/10/2563 11.3277 -0.0083 | 0.0732 % 11.4128 11.3277 9,369,829,899.04
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2563 24.6910 -0.0851 | 0.3435 % 25.0615 24.6910 2,162,129,833.81
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2563 23.1379 -0.0797 | 0.3433 % 23.4851 23.1379 5,985,984,580.10
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2563 21.9372 -0.0198 | 0.0902 % 21.9702 21.9043 4,072,894,358.99
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2563 20.1573 -0.0182 | 0.0902 % 20.1876 20.1271 2,839,711,542.15
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/10/2563 9.8835 +0.0902 | 0.9210 % 10.0319 9.8835 643,041,664.88
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 21/10/2563 9.9698 -0.0252 | 0.2521 % 9.9849 9.9548 1,638,912,408.78

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน