กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/12/2563 10.0321 +0.0521 | 0.5220 % N/A N/A 2,799,366,933.81
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2563 10.1112 -0.0304 | 0.2998 % N/A N/A 3,379,481,371.97
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/12/2563 9.9856 -0.0206 | 0.2059 % N/A N/A 990,625,503.24
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/01/2564 9.5621 -0.0861 | 0.8924 % 9.7056 9.5621 232,964,284.02
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 20/01/2564 11.3358 +0.0121 | 0.1069 % 11.3926 11.3358 3,252,074,762.39
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/01/2564 9.4443 +0.0733 | 0.7822 % 9.4916 9.4443 381,880,338.88
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 21/01/2564 11.2540 +0.0061 | 0.0542 % 11.4229 11.2540 1,330,702,404.91
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
20/01/2564 11.7405 +0.1889 | 1.6353 % 11.9167 11.7405 2,843,430,777.61
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/01/2564 18.9759 +0.2015 | 1.0733 % 19.2606 18.9759 10,163,031,649.86
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/01/2564 22.3532 +0.3419 | 1.5533 % 22.6886 22.3532 11,752,690,841.45
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 11.8726 +0.1821 | 1.5577 % 11.8727 11.8726 1,569,801,926.16
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 21/01/2564 22.3633 +0.3420 | 1.5530 % 22.3634 22.3633 1,897,173,582.77
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
21/01/2564 12.5672 +0.0098 | 0.0780 % 12.7558 12.5672 13,036,833,137.72
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/01/2564 12.2975 +0.0099 | 0.0806 % 12.2976 12.2975 1,576,657,232.07
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
22/01/2564 16.7714 -0.0832 | 0.4936 % 16.7967 16.7462 1,595,474,723.86
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 20/01/2564 11.4566 +0.0952 | 0.8379 % 11.6286 11.4566 1,454,211,063.83
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 17.7972 +0.1705 | 0.9673 % 17.7973 17.7972 697,500,763.92
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 21/01/2564 13.4519 +0.1308 | 0.9819 % 13.6538 13.4519 2,706,204,933.16
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 20/01/2564 10.1723 +0.0461 | 0.4553 % 10.3250 10.1723 207,186,365.44
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 21/01/2564 12.2463 +0.1357 | 1.1205 % 12.4301 12.2463 347,631,225.14
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 21/01/2564 12.8692 -0.0263 | 0.2039 % 12.8886 12.8499 531,513,357.16
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/12/2563 10.0328 +0.0422 | 0.4224 % N/A N/A 2,298,956,540.68
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/12/2563 9.9913 +0.0524 | 0.5272 % N/A N/A 3,093,040,485.69
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/12/2563 9.9920 +0.0524 | 0.5272 % N/A N/A 3,096,450,169.47
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/12/2563 10.0697 +0.0544 | 0.5432 % N/A N/A 3,808,073,962.21
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/12/2563 10.0615 +0.0461 | 0.4603 % N/A N/A 3,730,810,433.73
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/12/2563 10.0518 +0.0510 | 0.5100 % N/A N/A 3,332,632,893.38
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/12/2563 10.0560 +0.0548 | 0.5479 % N/A N/A 2,771,901,860.96
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/12/2563 10.0313 +0.0531 | 0.5322 % N/A N/A 3,290,786,843.83
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/12/2563 10.0308 +0.0508 | 0.5090 % N/A N/A 3,702,014,970.34
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/12/2563 9.9883 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,686,483,326.43
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/12/2563 9.9861 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,680,211,979.28
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
21/01/2564 12.9856 +0.0392 | 0.3028 % 13.1805 12.9856 8,504,396,995.67
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/01/2564 16.5154 +0.0494 | 0.3000 % 16.5155 16.5154 1,788,923,776.71
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 21/01/2564 10.1276 -0.0081 | 0.0799 % 10.1783 10.1276 248,180,309.64
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 21/01/2564 13.4230 +0.0355 | 0.2652 % 13.6244 13.4230 1,489,239,392.21
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 21/01/2564 13.3402 -0.0355 | 0.2654 % 13.5404 13.3402 4,202,759,632.21
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 21/01/2564 12.4516 -0.0395 | 0.3162 % 12.6385 12.4516 402,416,041.06
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 14.2158 -0.0377 | 0.2645 % 14.2159 14.2158 2,356,905,465.30
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 11.5592 -0.0151 | 0.1305 % 11.5593 11.5592 321,846,890.58
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/01/2564 12.0039 -0.0021 | 0.0175 % 12.1841 12.0039 1,706,772,007.61
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/01/2564 12.0036 -0.0021 | 0.0175 % 12.1838 12.0036 4,306,804,363.90
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/01/2564 12.0054 -0.0021 | 0.0175 % 12.0055 12.0054 607,552,496.40
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 21/01/2564 10.0741 -0.0128 | 0.1269 % 10.2253 10.0741 597,894,113.09
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/01/2564 10.5009 +0.0517 | 0.4948 % 10.6585 10.5009 8,024,030,295.72
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 21/01/2564 10.3412 +0.0326 | 0.3162 % 10.4964 10.3412 1,165,545,989.00
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.6951 +0.1927 | 2.0279 % N/A N/A 2,799,617,049.23
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 21/01/2564 9.0585 +0.0330 | 0.3656 % 9.1945 9.0585 351,152,466.03
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 20/01/2564 11.1595 +0.0568 | 0.5116 % 11.3270 11.1595 4,163,021,740.75
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 20/01/2564 10.2753 +0.0020 | 0.0195 % N/A 10.2753 1,781,103,831.08
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/01/2564 10.1516 +0.0017 | 0.0167 % N/A 10.1516 2,059,196,242.81
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.9298 -0.0580 | 0.5807 % N/A N/A 1,812,883,762.71
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 21/01/2564 14.4843 +0.1045 | 0.7267 % 14.7017 14.4843 1,409,408,755.44
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5438 +0.1425 | 1.3700 % N/A N/A 2,929,076,042.13
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.2890 +0.1715 | 1.6951 % N/A N/A 2,543,038,875.93
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5979 +0.1547 | 1.4813 % N/A N/A 2,311,396,022.94
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 21/01/2564 11.2041 -0.0528 | 0.4690 % 11.3723 11.2041 1,514,008,083.81
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 21/01/2564 13.6111 -0.0055 | 0.0404 % 13.6316 13.5907 194,128,920.25
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 21/01/2564 10.7805 +0.0443 | 0.4126 % 10.9423 10.7805 2,495,502,156.98
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 14.2586 +0.0583 | 0.4106 % 14.2587 14.2586 455,136,545.20
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/01/2564 14.1235 -0.0280 | 0.1979 % 14.1448 14.1023 198,998,394.14
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/01/2564 9.5970 +0.0695 | 0.7295 % N/A 9.5970 4,884,818,463.27
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 21/01/2564 14.4317 +0.0306 | 0.2125 % 14.6483 14.4317 1,765,203,629.20
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 20/01/2564 11.3904 +0.0146 | 0.1283 % 11.4759 11.3904 7,982,717,187.75
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/01/2564 26.7994 +0.1809 | 0.6796 % 27.2015 26.7994 3,739,020,353.37
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/01/2564 24.7575 +0.1672 | 0.6799 % 25.1290 24.7575 8,175,459,562.94
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 10.6139 +0.0737 | 0.6992 % 10.6140 10.6139 390,940,795.28
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/01/2564 24.9321 +0.1822 | 0.7362 % 24.9696 24.8947 2,953,769,169.05
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/01/2564 22.5312 +0.1647 | 0.7364 % 22.5651 22.4974 3,236,951,021.27
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
22/01/2564 11.6437 +0.0460 | 0.3966 % 11.8185 11.6437 1,329,752,598.74
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 21/01/2564 11.4160 -0.0001 | 0.0009 % 11.4332 11.3989 2,510,951,098.56

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน