กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 09/04/2564 4.1063 -0.0047 | 0.1143 % 4.1126 4.1001 49,324,093.99
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 14.2734 -0.0638 | 0.4450 % 14.2735 14.2734 4,145,327,921.54
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 11.1291 -0.0498 | 0.4455 % 11.1459 11.1124 1,480,497,804.14
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 10.6252 -0.0476 | 0.4460 % 10.6412 10.6093 7,798,721,237.48
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 09/04/2564 4.0432 -0.0038 | 0.0939 % 4.0494 4.0371 2,201,650,826.81

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน