กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 22/01/2563 4.0198 -0.0096 | 0.2382 % 4.0259 4.0138 35,692,296.73
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 12.9129 -0.0181 | 0.1400 % 12.9130 12.9129 4,611,451,103.56
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 23/01/2563 10.3008 -0.0144 | 0.1396 % 10.3164 10.2853 11,040,986,026.53
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 22/01/2563 3.9377 -0.1045 | 2.5852 % 3.9437 3.9318 1,763,339,651.73
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 23/01/2563 11.1350 -0.0033 | 0.0296 % 11.2465 11.1350 34,281,759,231.28

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน