กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/10/2564 4.5748 +0.0161 | 0.3532 % 4.5818 4.5679 48,527,283.15
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 14.6261 +0.0710 | 0.4878 % 14.6262 14.6261 4,146,049,426.45
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 11.4139 +0.0554 | 0.4877 % 11.4254 11.4025 1,528,020,312.85
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 10.8905 +0.0527 | 0.4863 % 10.9015 10.8796 7,556,311,715.83
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 20/10/2564 5.8454 +0.0690 | 1.1945 % 5.8513 5.8366 2,271,501,924.61

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน