กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 15/01/2564 3.9311 +0.0119 | 0.3036 % 3.9371 3.9252 40,819,163.88
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 15.0807 -0.0735 | 0.4850 % 15.0808 15.0807 4,489,840,827.78
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2564 11.7722 -0.0580 | 0.4903 % 11.7900 11.7545 1,452,267,744.01
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2564 11.2420 -0.0554 | 0.4904 % 11.2590 11.2251 8,377,018,257.92
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 15/01/2564 3.4745 -0.0898 | 2.5194 % 3.4798 3.4693 2,315,665,184.06

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน