กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 29/11/2566 5.0376 +0.0280 | 0.5589 % 5.0453 5.0300 62,673,282.78
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 15.5921 +0.1884 | 1.2231 % 15.5922 15.5921 4,345,827,350.20
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 12.2007 +0.1495 | 1.2405 % 12.2130 12.1885 1,318,741,469.28
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 10.7017 +0.1310 | 1.2393 % 10.7125 10.6910 6,496,528,900.55
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 12.4603 +0.1525 | 1.2391 % 12.4729 12.4478 29,077,264.72
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.5935 +0.1668 | 1.7694 % N/A N/A 2,742,850,053.75
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2566 9.8266 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,190,392,418.13
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 29/11/2566 5.7947 +0.0960 | 1.6846 % 5.8006 5.7860 1,165,795,734.43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน