กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/04/2567 6.2988 +0.1430 | 2.3230 % 6.3083 6.2894 68,360,026.18
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/04/2567 17.8133 -0.2176 | 1.2068 % 17.8134 17.8133 4,998,434,684.52
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 13.9292 -0.1674 | 1.1875 % 13.9432 13.9153 1,206,829,755.25
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/04/2567 11.7905 -0.1417 | 1.1875 % 11.8024 11.7787 6,715,158,897.09
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 14.8111 -0.1781 | 1.1882 % 14.8260 14.7963 47,886.93
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/04/2567 5.8690 -0.0184 | 0.3125 % 5.8750 5.8602 1,194,373,000.30

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน