กองทุนทางเลือก

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 26/03/2563 3.5354 -0.0535 | 1.4907 % 3.5408 3.5301 23,510,233.72
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 13.4380 +0.1696 | 1.2782 % 13.4381 13.4380 4,535,876,531.98
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 27/03/2563 10.7246 +0.1350 | 1.2748 % 10.7408 10.7085 10,571,859,336.39
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 26/03/2563 2.3830 -0.0417 | 1.7198 % 2.3867 2.3794 1,476,194,261.72
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 27/03/2563 8.5380 +0.1659 | 1.9816 % 8.6235 8.5380 23,349,498,921.49

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน