กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 26/09/2565 15.6424 -0.0305 | 0.1946 % 15.6425 15.6033 358,521,978.91
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 26/09/2565 17.5896 -0.0547 | 0.3100 % 17.5897 17.5456 194,165,423.78
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 26/09/2565 20.8631 -0.1002 | 0.4780 % 20.8632 20.8109 268,065,909.41
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 26/09/2565 23.2481 -0.1302 | 0.5569 % 23.2482 23.1900 507,379,532.70
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 8.9468 -0.0445 | 0.4949 % 9.0811 8.9468 916,462,605.25
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 9.3433 -0.0351 | 0.3743 % 9.4368 9.3433 3,415,854,593.04
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 9.1483 -0.0183 | 0.1996 % 9.1941 9.1483 1,633,943,775.88
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 28.8173 -0.1392 | 0.4807 % 28.8174 28.8173 7,396,792,167.57
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 26/09/2565 83.2005 -0.7939 | 0.9452 % 83.2006 82.3685 1,726,425,530.34
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 22/09/2565 8.8153 -0.0779 | 0.8760 % 8.8595 8.7712 215,658,801.21
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 22/09/2565 10.0197 -0.0615 | 0.6100 % 10.0699 9.9696 93,133,628.97
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 22/09/2565 10.1720 -0.0325 | 0.3185 % 10.2230 10.1211 44,189,599.70
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 22/09/2565 8.9968 -0.0824 | 0.9076 % 9.0419 8.9518 329,514,441.51
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 87.8903 -0.8188 | 0.9230 % 87.8904 87.8903 14,123,939,720.03
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 11.1751 -0.1508 | 1.3315 % 11.3428 11.1751 4,951,903,072.44
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/09/2565 11.1736 -0.1508 | 1.3316 % 11.3413 11.1736 4,861,074,935.94
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 10.9959 -0.1485 | 1.3325 % 10.9960 10.9959 1,448,404,656.21
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 26/09/2565 16.6031 -0.0672 | 0.4031 % 16.6862 16.6031 1,423,589,253.85
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 26/09/2565 20.6708 -0.1336 | 0.6422 % 20.7743 20.6708 1,465,696,001.58
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 26/09/2565 8.9283 -0.0953 | 1.0561 % 9.0177 8.9283 15,949,527,674.17
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 8.5270 -0.0928 | 1.0766 % 8.5271 8.5270 380,078,937.10
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 26/09/2565 28.7015 -0.1836 | 0.6356 % 28.8451 28.5580 216,276,755.67
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 22/09/2565 9.0858 -0.0373 | 0.4089 % 9.1313 9.0858 261,857,134.89
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 22/09/2565 9.4578 -0.0140 | 0.1478 % 9.5052 9.4578 42,214,124.18
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 22/09/2565 8.7672 -0.0498 | 0.5648 % 8.8111 8.7672 48,387,163.57
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 22/09/2565 8.3732 -0.0630 | 0.7468 % 8.4152 8.3732 384,733,326.39
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 22/09/2565 8.1915 -0.0642 | 0.7776 % 8.2326 8.1915 145,986,851.32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน