กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/09/2566 15.6915 +0.0045 | 0.0287 % 15.6916 15.6523 752,590,917.42
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/09/2566 17.5508 +0.0191 | 0.1089 % 17.5509 17.5069 198,318,654.04
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/09/2566 20.8443 +0.0355 | 0.1706 % 20.8444 20.7922 316,287,165.64
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/09/2566 23.1322 +0.0496 | 0.2149 % 23.1323 23.0744 554,983,326.22
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.2562 -0.0081 | 0.0874 % 9.3951 9.2562 2,584,005,628.40
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.2567 -0.0080 | 0.0863 % 9.2568 9.2567 105,802,610.86
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.6579 -0.0087 | 0.0900 % 9.7546 9.6579 6,183,283,094.05
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.6584 -0.0087 | 0.0900 % 9.6585 9.6584 88,126,397.61
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.3569 -0.0038 | 0.0406 % 9.4038 9.3569 1,941,509,038.67
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2566 28.7017 +0.0442 | 0.1542 % 28.7018 28.7017 7,506,605,411.56
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/09/2566 81.5482 +0.4258 | 0.5249 % 81.5483 80.7327 1,666,797,439.93
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 21/09/2566 9.1905 -0.1060 | 1.1402 % 9.2366 9.1445 221,509,254.21
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 21/09/2566 10.1331 -0.0899 | 0.8794 % 10.1839 10.0824 103,111,713.27
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 21/09/2566 10.2066 -0.0507 | 0.4943 % 10.2577 10.1556 42,192,117.01
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 21/09/2566 9.3660 -0.1222 | 1.2879 % 9.4129 9.3192 337,764,356.80
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2566 86.5714 +0.3357 | 0.3893 % 86.5715 86.5714 14,092,659,411.79
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/09/2566 11.2817 -0.1034 | 0.9082 % 11.4510 11.2817 4,247,087,231.93
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/09/2566 11.2750 -0.1034 | 0.9087 % 11.4442 11.2750 4,594,573,772.81
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/09/2566 9.8888 -0.0893 | 0.8950 % 9.8889 9.8888 244,415,241.99
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2566 11.0983 -0.1017 | 0.9080 % 11.0984 11.0983 1,953,042,868.73
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2566 9.6448 -0.1916 | 1.9479 % N/A N/A 1,024,801,138.66
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/09/2566 16.7680 -0.0225 | 0.1340 % 16.8519 16.7680 4,336,278,046.49
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/09/2566 20.7733 -0.0291 | 0.1399 % 20.8773 20.7733 3,423,692,653.29
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/09/2566 8.3683 -0.0264 | 0.3145 % 8.4521 8.3683 13,543,760,543.95
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2566 8.0674 -0.0249 | 0.3077 % 8.0675 8.0674 397,302,662.46
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 22/09/2566 9.6295 +0.0177 | 0.1841 % N/A N/A 375,454,782.95
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/09/2566 28.5379 +0.0877 | 0.3083 % 28.6807 28.3952 206,765,209.86
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 21/09/2566 9.1080 -0.0529 | 0.5775 % 9.1536 9.1080 548,088,790.88
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 21/09/2566 9.5425 -0.0214 | 0.2238 % 9.5903 9.5425 104,706,952.35
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 21/09/2566 9.1253 -0.0660 | 0.7181 % 9.1710 9.1253 122,347,430.25
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 21/09/2566 8.4606 -0.0849 | 0.9935 % 8.5030 8.4606 753,044,331.23
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 21/09/2566 8.6653 -0.0891 | 1.0178 % 8.7087 8.6653 288,287,736.08

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน