กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2567 10.6102 +0.0389 | 0.3680 % 10.8225 10.5041 299,228,551.86
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2567 10.5844 +0.0427 | 0.4051 % 10.7168 10.4786 512,551,898.87
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/04/2567 15.6942 +0.0480 | 0.3068 % 15.6943 15.6550 468,408,341.77
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/04/2567 17.3255 +0.0758 | 0.4394 % 17.3256 17.2822 168,525,614.01
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/04/2567 20.3370 +0.1641 | 0.8135 % 20.3371 20.2862 255,851,873.86
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/04/2567 22.4193 +0.1949 | 0.8770 % 22.4194 22.3633 525,341,906.99
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.3162 +0.0465 | 0.4528 % 10.4710 10.3162 6,904,628,222.23
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.3167 +0.0465 | 0.4528 % 10.3168 10.3167 490,271,079.20
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.5803 +0.0417 | 0.3957 % 10.6862 10.5803 6,576,627,263.45
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.5812 +0.0417 | 0.3957 % 10.5813 10.5812 115,150,800.00
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 9.9150 +0.0231 | 0.2335 % 9.9647 9.9150 1,685,185,295.12
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/04/2567 27.9587 +0.1821 | 0.6556 % 27.9588 27.9587 7,272,872,509.33
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/04/2567 73.6882 +1.2960 | 1.7902 % 73.6883 72.9513 1,441,184,560.63
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/04/2567 9.8177 -0.0669 | 0.6768 % 9.8669 9.7686 219,874,749.98
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/04/2567 10.6924 -0.0534 | 0.4969 % 10.7460 10.6389 110,170,283.38
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/04/2567 10.6113 -0.0238 | 0.2238 % 10.6645 10.5582 31,358,778.33
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/04/2567 10.0574 -0.0787 | 0.7764 % 10.1078 10.0071 339,679,494.60
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/04/2567 79.1360 +1.4427 | 1.8569 % 79.1361 79.1360 12,859,778,735.53
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 11.6475 -0.0092 | 0.0789 % 11.8223 11.6475 3,648,738,896.76
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 19/04/2567 11.6379 -0.0092 | 0.0790 % 11.8126 11.6379 4,145,221,110.40
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/04/2567 10.2203 -0.0087 | 0.0851 % 10.2204 10.2203 404,251,770.80
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 11.4576 -0.0091 | 0.0794 % 11.4577 11.4576 2,298,463,286.04
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/04/2567 16.9418 +0.0277 | 0.1638 % 17.0266 16.9418 3,066,754,661.46
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/04/2567 20.7888 +0.0786 | 0.3795 % 20.8928 20.7888 2,449,703,335.02
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
22/04/2567 8.2805 +0.0310 | 0.3758 % 8.3634 8.2805 12,045,569,830.36
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
22/04/2567 7.9833 +0.0299 | 0.3759 % 7.9834 7.9833 408,074,511.77
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 22/04/2567 8.6609 +0.1457 | 1.7111 % N/A 8.6609 295,702,744.94
K-WPBALANCED กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
แนะนำ
19/04/2567 9.4686 -0.0157 | 0.1655 % 9.5160 9.4686 5,495,407,060.32
KWPBALRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
19/04/2567 10.3598 -0.0473 | 0.4545 % 10.3599 10.3598 143,557,641.51
K-WPLIGHT กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์
แนะนำ
19/04/2567 9.7064 -0.0128 | 0.1317 % 9.7550 9.7064 1,331,116,894.96
K-WPSPARK กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค
แนะนำ
19/04/2567 9.5561 -0.0181 | 0.1890 % 9.6040 9.5561 1,573,877,046.24
K-WPSPEEDUP กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ
แนะนำ
19/04/2567 9.0205 -0.0292 | 0.3227 % 9.0657 9.0205 4,846,609,825.02
K-WPULTIMATE กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท
แนะนำ
19/04/2567 9.2810 -0.0346 | 0.3714 % 9.3275 9.2810 1,411,540,906.79
KWPULTIRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
19/04/2567 10.5875 -0.0574 | 0.5392 % 10.5876 10.5875 112,831,208.52
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/04/2567 27.2213 +0.3145 | 1.1688 % 27.3575 27.0852 192,519,053.79

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน