กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 02/02/2566 15.8205 +0.0017 | 0.0107 % 15.8206 15.7809 318,649,437.72
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 02/02/2566 17.8801 +0.0043 | 0.0241 % 17.8802 17.8354 199,464,091.98
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 02/02/2566 21.4079 +0.0074 | 0.0346 % 21.4080 21.3544 319,127,949.42
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 02/02/2566 23.9909 +0.0065 | 0.0271 % 23.9910 23.9309 505,497,853.71
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 31/01/2566 9.1614 +0.0371 | 0.4066 % 9.2989 9.1614 1,156,689,676.71
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 31/01/2566 9.5688 +0.0333 | 0.3492 % 9.6646 9.5688 3,473,022,152.23
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 31/01/2566 9.2579 +0.0193 | 0.2089 % 9.3043 9.2579 1,671,142,756.39
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 29.5808 -0.0017 | 0.0057 % 29.5809 29.5808 7,783,655,735.68
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 02/02/2566 87.2718 -0.0265 | 0.0304 % 87.2719 86.3991 1,795,618,174.13
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 01/02/2566 9.4002 +0.0674 | 0.7222 % 9.4473 9.3532 225,061,858.47
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 01/02/2566 10.3603 +0.0449 | 0.4353 % 10.4122 10.3085 98,374,941.15
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 01/02/2566 10.3684 +0.0252 | 0.2436 % 10.4203 10.3166 44,298,101.50
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 01/02/2566 9.6225 +0.0755 | 0.7908 % 9.6707 9.5744 353,853,088.58
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 92.5459 -0.0240 | 0.0259 % 92.5460 92.5459 14,953,933,911.78
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
01/02/2566 11.6006 +0.0391 | 0.3382 % 11.7747 11.6006 5,081,807,561.17
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
01/02/2566 11.5968 +0.0390 | 0.3374 % 11.7709 11.5968 5,041,645,517.49
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/02/2566 10.1652 +0.0350 | 0.3455 % 10.1653 10.1652 171,298,099.65
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
01/02/2566 11.4138 +0.0385 | 0.3385 % 11.4139 11.4138 1,921,102,257.19
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2565 9.8546 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,047,098,653.70
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
02/02/2566 16.9789 +0.0084 | 0.0495 % 17.0639 16.9789 2,101,199,027.08
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
02/02/2566 21.3515 +0.0210 | 0.0985 % 21.4584 21.3515 1,712,346,896.47
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 9.4955 +0.0690 | 0.7320 % 9.5906 9.4955 16,389,757,112.50
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 9.0621 +0.0657 | 0.7303 % 9.0622 9.0621 424,782,913.30
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 02/02/2566 29.7205 -0.0052 | 0.0175 % 29.8692 29.5719 218,963,812.00
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 01/02/2566 9.1294 +0.0180 | 0.1976 % 9.1751 9.1294 334,682,643.79
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 01/02/2566 9.5669 +0.0094 | 0.0984 % 9.6148 9.5669 52,356,112.99
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 01/02/2566 9.1457 +0.0212 | 0.2323 % 9.1915 9.1457 63,896,103.89
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 01/02/2566 8.4490 +0.0224 | 0.2658 % 8.4913 8.4490 507,780,773.79
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 01/02/2566 8.6718 +0.0238 | 0.2752 % 8.7153 8.6718 190,617,703.41

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน