กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 02/08/2564 15.4865 -0.0011 | 0.0071 % 15.4866 15.4478 187,540,934.48
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 02/08/2564 17.2809 -0.0020 | 0.0116 % 17.2810 17.2377 148,171,089.36
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 02/08/2564 20.3031 -0.0065 | 0.0320 % 20.3032 20.2523 305,464,924.09
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 02/08/2564 22.2497 -0.0099 | 0.0445 % 22.2498 22.1941 468,739,879.19
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 28.3602 -0.0131 | 0.0462 % 28.3603 28.3602 7,315,746,435.03
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 02/08/2564 76.3517 -0.1276 | 0.1668 % 76.3518 75.5882 1,584,630,587.76
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 30/07/2564 12.1351 -0.0977 | 0.7987 % 12.1959 12.0744 236,842,146.16
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 30/07/2564 11.1752 -0.0504 | 0.4490 % 11.2312 11.1193 79,710,369.20
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 30/07/2564 10.7466 -0.0156 | 0.1450 % 10.8004 10.6929 47,682,596.51
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 30/07/2564 12.6256 -0.1152 | 0.9042 % 12.6888 12.5625 371,069,460.29
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 81.5047 -0.0481 | 0.0590 % 81.5048 81.5047 13,492,900,895.34
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/07/2564 12.7768 +0.0018 | 0.0141 % 12.9686 12.7768 4,285,442,762.67
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
30/07/2564 12.7801 +0.0018 | 0.0141 % 12.9719 12.7801 4,867,449,636.52
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 12.5755 +0.0018 | 0.0143 % 12.5756 12.5755 778,082,577.14
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 02/08/2564 16.9084 +0.0007 | 0.0041 % 16.9930 16.9084 1,482,559,844.30
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 02/08/2564 21.0347 -0.0005 | 0.0024 % 21.1400 21.0347 1,610,234,897.13
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 02/08/2564 10.1022 -0.0592 | 0.5826 % 10.2033 10.1022 18,716,888,334.74
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 9.4569 -0.0615 | 0.6461 % 9.4570 9.4569 358,954,536.46
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 02/08/2564 27.3051 -0.0127 | 0.0465 % 27.4417 27.1686 215,557,074.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน