กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/10/2564 15.7362 +0.0128 | 0.0814 % 15.7363 15.6969 183,026,674.95
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 21/10/2564 17.7831 +0.0227 | 0.1278 % 17.7832 17.7386 155,177,949.16
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 21/10/2564 21.1955 +0.0342 | 0.1616 % 21.1956 21.1425 316,480,421.24
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 21/10/2564 23.5740 +0.0381 | 0.1619 % 23.5741 23.5151 479,227,838.58
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 29.4961 +0.0523 | 0.1776 % 29.4962 29.4961 7,554,423,109.04
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 21/10/2564 84.5055 +0.2967 | 0.3523 % 84.5056 83.6604 1,748,087,944.10
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 20/10/2564 12.3252 +0.0403 | 0.3280 % 12.3869 12.2636 306,361,554.00
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 20/10/2564 11.4334 +0.0171 | 0.1498 % 11.4907 11.3762 92,938,885.65
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 20/10/2564 10.8181 +0.0056 | 0.0518 % 10.8723 10.7640 47,234,793.98
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 20/10/2564 12.8595 +0.0454 | 0.3543 % 12.9239 12.7952 440,016,632.23
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 90.8206 +0.3063 | 0.3384 % 90.8207 90.8206 14,733,408,362.70
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/10/2564 12.8191 +0.0199 | 0.1555 % 13.0115 12.8191 5,614,033,559.21
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/10/2564 12.8214 +0.0199 | 0.1555 % 13.0138 12.8214 5,648,863,962.61
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 12.6157 +0.0196 | 0.1556 % 12.6158 12.6157 858,166,243.77
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 21/10/2564 17.1103 +0.0178 | 0.1041 % 17.1960 17.1103 1,460,368,316.92
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 21/10/2564 21.6861 +0.0302 | 0.1395 % 21.7946 21.6861 1,565,981,365.42
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 21/10/2564 9.8830 +0.0246 | 0.2495 % 9.9819 9.8830 18,161,297,053.13
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 9.4270 +0.0185 | 0.1966 % 9.4271 9.4270 364,383,699.94
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 21/10/2564 29.2266 +0.0658 | 0.2256 % 29.3728 29.0805 228,191,466.52
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 20/10/2564 10.0571 +0.0048 | 0.0478 % 10.1075 10.0571 26,222,969.84
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 20/10/2564 9.9830 -0.0033 | 0.0330 % 10.0330 9.9830 2,837,886.29
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 20/10/2564 10.1784 +0.0141 | 0.1387 % 10.2294 10.1784 2,682,063.99
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 20/10/2564 10.2441 +0.0218 | 0.2133 % 10.2954 10.2441 27,304,006.10
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 20/10/2564 10.2966 +0.0290 | 0.2824 % 10.3482 10.2966 11,353,239.32

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน