กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 27/03/2563 14.2944 +0.0023 | 0.0161 % 14.2945 14.2587 190,854,751.49
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 27/03/2563 15.5029 +0.0059 | 0.0381 % 15.5030 15.4641 145,785,371.72
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 27/03/2563 17.2953 +0.0199 | 0.1152 % 17.2954 17.2521 295,002,968.52
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 27/03/2563 18.1824 +0.0300 | 0.1653 % 18.1825 18.1369 480,942,316.77
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 24.4953 +0.0148 | 0.0605 % 24.4954 24.4953 6,332,034,827.51
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 27/03/2563 50.7955 +0.2362 | 0.4672 % 50.7956 50.2875 1,231,464,985.62
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 26/03/2563 8.3657 +0.1673 | 2.0406 % 8.4076 8.3239 101,581,911.93
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 26/03/2563 8.9011 +0.1025 | 1.1650 % 8.9457 8.8566 34,912,418.60
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 26/03/2563 9.5895 +0.0738 | 0.7756 % 9.6375 9.5416 8,755,160.85
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 26/03/2563 8.3562 +0.1786 | 2.1840 % 8.3981 8.3144 161,089,170.54
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 59.7283 +0.1823 | 0.3061 % 59.7284 59.7283 10,425,198,019.69
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
27/03/2563 14.6210 +0.0368 | 0.2523 % 14.6942 14.6210 1,461,181,361.72
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
27/03/2563 16.3914 +0.0703 | 0.4307 % 16.4735 16.3914 2,017,184,037.45
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 27/03/2563 7.9785 +0.1523 | 1.9460 % 7.9786 7.9785 171,379,002.55
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 27/03/2563 21.3331 +0.0446 | 0.2095 % 21.4399 21.2264 187,239,025.43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน