กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 13/05/2565 15.5752 +0.0126 | 0.0810 % 15.5753 15.5363 330,305,492.02
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 13/05/2565 17.5264 +0.0195 | 0.1114 % 17.5265 17.4826 206,807,683.76
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 13/05/2565 20.7567 +0.0426 | 0.2057 % 20.7568 20.7048 278,480,628.95
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 13/05/2565 23.1349 +0.0568 | 0.2461 % 23.1350 23.0771 518,730,006.13
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.6104 +0.0468 | 0.4894 % 9.6105 9.6104 444,187,869.87
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.9312 +0.0422 | 0.4267 % 9.9313 9.9312 3,372,886,917.56
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2565 9.4308 +0.0227 | 0.2413 % 9.4309 9.4308 1,640,189,744.53
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 28.6687 +0.0484 | 0.1691 % 28.6688 28.6687 7,400,141,963.96
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 13/05/2565 82.6518 +0.4615 | 0.5615 % 82.6519 81.8253 1,716,927,707.46
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 12/05/2565 9.0610 -0.0863 | 0.9434 % 9.1064 9.0157 215,506,902.50
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 12/05/2565 10.0055 -0.1031 | 1.0199 % 10.0556 9.9555 91,180,148.70
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 12/05/2565 10.2095 -0.0477 | 0.4650 % 10.2606 10.1585 46,826,956.62
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 12/05/2565 9.2314 -0.0977 | 1.0473 % 9.2777 9.1852 347,015,709.95
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
13/05/2565 87.8273 +0.2986 | 0.3411 % 87.8274 87.8273 14,277,959,736.34
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/05/2565 11.7744 -0.0832 | 0.7017 % 11.8922 11.7744 5,955,635,678.11
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
12/05/2565 11.7744 -0.0831 | 0.7008 % 11.8922 11.7744 5,255,403,066.22
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 11.5864 -0.0818 | 0.7011 % 11.5865 11.5864 1,439,416,794.64
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 13/05/2565 16.5958 +0.0285 | 0.1720 % 16.6789 16.5958 1,477,190,865.78
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 13/05/2565 20.7582 +0.0574 | 0.2773 % 20.8621 20.7582 1,500,513,946.73
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 13/05/2565 9.1001 +0.0925 | 1.0269 % 9.1912 9.1001 16,599,718,527.44
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 8.6882 +0.0857 | 0.9962 % 8.6883 8.6882 378,220,296.07
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 13/05/2565 28.5243 +0.0670 | 0.2354 % 28.6670 28.3817 219,261,307.20
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 12/05/2565 8.9393 -0.0749 | 0.8309 % 8.9841 8.9393 197,002,894.98
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 12/05/2565 9.2570 -0.0436 | 0.4688 % 9.3034 9.2570 34,425,881.71
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 12/05/2565 8.6003 -0.1003 | 1.1528 % 8.6434 8.6003 39,111,912.87
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 12/05/2565 8.2333 -0.1289 | 1.5415 % 8.2746 8.2333 296,072,583.50
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 12/05/2565 7.9955 -0.1497 | 1.8379 % 8.0356 7.9955 119,080,521.23

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน