กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 17/01/2562 14.6503 +0.0029 | 0.0198 % 14.6504 14.6137 219,014,183.94
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 17/01/2562 16.2351 +0.0005 | 0.0031 % 16.2352 16.1945 183,902,324.97
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 17/01/2562 18.8569 +0.0010 | 0.0053 % 18.8570 18.8098 397,582,623.48
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 17/01/2562 20.5812 +0.0040 | 0.0194 % 20.5813 20.5297 655,416,149.16
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 26.7352 -0.0005 | 0.0019 % 26.7353 26.7352 6,941,875,433.27
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 17/01/2562 69.1769 +0.0887 | 0.1284 % 69.1770 68.4851 1,874,598,766.03
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 16/01/2562 9.5767 +0.0179 | 0.1873 % 9.6247 9.5288 114,648,281.29
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 16/01/2562 9.7290 +0.0142 | 0.1462 % 9.7777 9.6804 46,580,661.89
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 16/01/2562 9.9497 +0.0043 | 0.0432 % 9.9995 9.9000 8,466,976.39
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 16/01/2562 9.6993 +0.0221 | 0.2284 % 9.7479 9.6508 171,468,043.19
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
17/01/2562 15.3955 +0.0032 | 0.0208 % 15.4726 15.3955 3,033,031,103.83
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
17/01/2562 18.6878 +0.0104 | 0.0557 % 18.7813 18.6878 3,408,565,330.79
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 17/01/2562 25.1484 +0.0142 | 0.0565 % 25.2742 25.0227 266,985,578.83

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน