กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/05/2563 14.7366 +0.0212 | 0.1441 % 14.7367 14.6998 193,333,672.33
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 29/05/2563 16.1838 +0.0323 | 0.2000 % 16.1839 16.1433 148,761,972.35
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 29/05/2563 18.4862 +0.0552 | 0.2995 % 18.4863 18.4400 307,310,106.02
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 29/05/2563 19.8507 +0.0730 | 0.3691 % 19.8508 19.8011 514,443,045.64
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 26.0110 +0.0677 | 0.2610 % 26.0111 26.0110 6,707,009,451.40
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 29/05/2563 61.5200 +0.3996 | 0.6538 % 61.5201 60.9048 1,486,975,289.42
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 28/05/2563 9.4019 +0.0702 | 0.7523 % 9.4490 9.3549 112,409,968.64
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 28/05/2563 9.7451 +0.0450 | 0.4639 % 9.7939 9.6964 38,245,670.77
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 28/05/2563 10.0273 +0.0272 | 0.2720 % 10.0775 9.9772 9,019,868.50
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 28/05/2563 9.6083 +0.0972 | 1.0220 % 9.6564 9.5603 184,494,823.56
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 70.5006 +0.4248 | 0.6062 % 70.5007 70.5006 12,187,760,012.31
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
29/05/2563 15.3357 +0.0202 | 0.1319 % 15.4125 15.3357 1,506,992,918.00
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
29/05/2563 18.0599 +0.0458 | 0.2542 % 18.1503 18.0599 2,205,184,291.29
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 29/05/2563 10.1162 +0.1898 | 1.9121 % 10.2175 10.1162 26,854,657,810.48
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2563 9.4153 +0.1762 | 1.9071 % 9.4154 9.4153 214,095,562.35
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 29/05/2563 23.8400 +0.1004 | 0.4229 % 23.9593 23.7208 207,957,867.70

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน