กองทุนผสม

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/05/2566 15.6605 +0.0096 | 0.0613 % 15.6606 15.6605 376,500,981.58
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 29/05/2566 17.5524 +0.0195 | 0.1112 % 17.5525 17.5524 206,191,537.34
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 29/05/2566 20.8659 +0.0333 | 0.1598 % 20.8660 20.8659 310,001,208.06
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 29/05/2566 23.1739 +0.0471 | 0.2037 % 23.1740 23.1739 531,848,854.26
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 8.9090 -0.0434 | 0.4848 % 9.0427 8.9090 1,774,223,483.80
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 9.3808 -0.0270 | 0.2870 % 9.4747 9.3808 4,348,934,754.47
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 9.1674 -0.0125 | 0.1362 % 9.2133 9.1674 1,857,488,989.92
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 28.7687 +0.0504 | 0.1755 % 28.7688 28.7687 7,578,973,971.65
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 29/05/2566 81.2401 +0.3423 | 0.4231 % 81.2402 81.2401 1,688,010,971.67
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 25/05/2566 9.1146 -0.0079 | 0.0866 % 9.1603 9.1146 207,644,635.79
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 25/05/2566 10.0866 -0.0106 | 0.1050 % 10.1371 10.0866 97,467,327.32
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 25/05/2566 10.2168 -0.0132 | 0.1290 % 10.2680 10.2168 45,255,182.87
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 25/05/2566 9.2914 -0.0087 | 0.0935 % 9.3380 9.2914 339,332,966.37
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 86.1831 +0.3905 | 0.4552 % 86.1832 86.1831 14,043,675,584.02
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
25/05/2566 11.2671 -0.0506 | 0.4471 % 11.4362 11.2671 4,725,133,342.04
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
25/05/2566 11.2622 -0.0507 | 0.4482 % 11.4312 11.2622 4,722,416,830.59
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
25/05/2566 9.8671 -0.0445 | 0.4490 % 9.8672 9.8671 218,363,102.08
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
25/05/2566 11.0845 -0.0499 | 0.4482 % 11.0846 11.0845 1,906,324,531.53
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 9.8364 -0.0182 | 0.1847 % N/A N/A 1,045,157,392.46
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
29/05/2566 16.7766 +0.0343 | 0.2049 % 16.8606 16.7766 3,204,138,571.03
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
29/05/2566 20.7728 +0.0739 | 0.3570 % 20.8768 20.7728 2,191,716,808.22
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/05/2566 8.6959 +0.0193 | 0.2224 % 8.7830 8.6959 14,802,978,026.35
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 8.3194 +0.0186 | 0.2241 % 8.3195 8.3194 406,081,127.07
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 29/05/2566 28.4374 +0.0801 | 0.2825 % 28.5797 28.4374 209,049,821.55
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 24/05/2566 9.0077 -0.0370 | 0.4091 % 9.0528 9.0077 412,250,126.17
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 24/05/2566 9.5095 -0.0139 | 0.1460 % 9.5571 9.5095 77,172,496.26
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 24/05/2566 9.0072 -0.0464 | 0.5125 % 9.0523 9.0072 84,369,283.28
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 24/05/2566 8.3004 -0.0584 | 0.6987 % 8.3420 8.3004 603,822,418.18
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 24/05/2566 8.5013 -0.0612 | 0.7147 % 8.5439 8.5013 224,002,989.55

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน