กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 22/01/2563 10.1667 +0.0078 | 0.0768 % 10.2176 10.1667 612,445,415.25
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 23/01/2563 17.8586 +0.0017 | 0.0095 % 17.8587 17.8586 12,292,801,746.47
KEFF1YAA กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี AA 13/10/2558 10.2992 +0.2251 | 2.2344 % N/A 10.2992 2,065,886,671.43
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 15.3965 +0.0045 | 0.0292 % 15.3966 15.3965 8,096,308,499.03
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 23/01/2563 12.7162 +0.0015 | 0.0118 % 12.7163 12.7162 55,281,404,563.09
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
23/01/2563 10.5983 +0.0015 | 0.0142 % 10.5984 10.5983 31,129,008,247.80
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 22/01/2563 10.1115 +0.0035 | 0.0346 % 10.1116 10.1115 3,318,450,445.65
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 14.5526 +0.0047 | 0.0323 % 14.5527 14.5526 10,132,509,798.64
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
23/01/2563 13.0491 +0.0015 | 0.0115 % 13.0492 13.0491 28,943,326,281.93
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 23/01/2563 11.1574 +0.0010 | 0.0090 % 11.1575 11.1574 169,323,176,092.86
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
23/01/2563 10.6213 -0.0014 | 0.0132 % 10.6214 10.6213 82,519,324,884.43
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 13.8427 +0.0007 | 0.0051 % 13.8428 13.8427 4,113,996,057.27
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 23/01/2563 13.1037 +0.0004 | 0.0031 % 13.1038 13.1037 16,312,145,130.99

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน