กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 23/05/2562 9.7056 +0.0239 | 0.2469 % 9.7542 9.7056 1,180,563,397.48
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 24/05/2562 17.4230 -0.0013 | 0.0075 % 17.4231 17.4230 5,951,736,863.26
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 14.9942 -0.0006 | 0.0040 % 14.9943 14.9942 6,905,894,496.59
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 24/05/2562 12.3827 -0.0015 | 0.0121 % 12.3828 12.3827 44,790,110,677.42
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
24/05/2562 10.3326 +0.0000 | 0.0000 % 10.3327 10.3326 11,192,316,302.36
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 14.1826 -0.0009 | 0.0063 % 14.1827 14.1826 9,304,056,773.87
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
24/05/2562 12.7445 -0.0023 | 0.0180 % 12.7446 12.7445 24,613,610,786.75
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 24/05/2562 11.0455 +0.0004 | 0.0036 % 11.0456 11.0455 159,362,957,061.34
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
24/05/2562 10.4736 -0.0005 | 0.0048 % 10.4737 10.4736 73,562,959,095.14
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 13.6469 -0.0001 | 0.0007 % 13.6470 13.6469 3,986,780,551.76
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 24/05/2562 12.9950 +0.0003 | 0.0023 % 12.9951 12.9950 15,252,079,282.47

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน