กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/01/2562 9.5359 -0.0154 | 0.1612 % 9.5837 9.5359 1,440,865,506.54
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/01/2562 17.2534 -0.0013 | 0.0075 % 17.2535 17.2534 6,290,031,172.04
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 14.8695 -0.0011 | 0.0074 % 14.8696 14.8695 6,726,504,108.85
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 18/01/2562 12.2816 -0.0012 | 0.0098 % 12.2817 12.2816 50,143,194,332.17
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
18/01/2562 10.2425 -0.0007 | 0.0068 % 10.2426 10.2425 10,456,114,867.97
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 14.0757 -0.0015 | 0.0107 % 14.0758 14.0757 9,282,336,994.05
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
18/01/2562 12.6371 -0.0001 | 0.0008 % 12.6372 12.6371 26,547,008,127.15
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 18/01/2562 10.9934 +0.0005 | 0.0045 % 10.9935 10.9934 164,767,840,140.50
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
18/01/2562 10.4046 +0.0005 | 0.0048 % 10.4047 10.4046 74,892,720,158.72
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 13.5615 +0.0003 | 0.0022 % 13.5616 13.5615 3,861,998,887.46
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/01/2562 12.9438 +0.0003 | 0.0023 % 12.9439 12.9438 15,265,815,125.68

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน