กองทุนตราสารหนี้

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/09/2562 9.9829 +0.0037 | 0.0371 % 10.0329 9.9829 833,197,394.91
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 18/09/2562 17.7152 +0.0041 | 0.0231 % 17.7153 17.7152 8,228,689,088.08
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 15.2650 +0.0051 | 0.0334 % 15.2651 15.2650 7,363,154,270.75
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 18/09/2562 12.5969 +0.0053 | 0.0421 % 12.5970 12.5969 47,722,989,801.25
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
18/09/2562 10.4993 +0.0050 | 0.0476 % 10.4994 10.4993 16,869,373,849.21
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 14.4392 +0.0069 | 0.0478 % 14.4393 14.4392 9,656,378,808.68
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
แนะนำ
18/09/2562 12.9302 +0.0038 | 0.0294 % 12.9303 12.9302 26,154,137,540.54
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 18/09/2562 11.1046 +0.0011 | 0.0099 % 11.1047 11.1046 160,910,880,980.02
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
18/09/2562 10.5549 +0.0014 | 0.0133 % 10.5550 10.5549 75,507,379,848.66
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 13.7578 +0.0009 | 0.0065 % 13.7579 13.7578 4,058,065,637.21
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/09/2562 13.0546 +0.0008 | 0.0061 % 13.0547 13.0546 14,969,648,469.35

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน