กองทุนตลาดเงิน

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 02/08/2564 13.2323 +0.0003 | 0.0023 % 13.2324 13.2323 44,648,763,231.31
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 02/08/2564 12.2835 +0.0001 | 0.0008 % 12.2836 12.2835 58,573,142,444.63

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน