ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.7043 -0.0050 | 0.0467 % 10.7579 10.7043 135,545,813.46
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/05/2566 13.3539 +0.0013 | 0.0097 % 13.3540 13.3539 81,743,513,741.79
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 29/05/2566 81.2401 +0.3423 | 0.4231 % 81.2402 81.2401 1,688,010,971.67
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 14.6821 +0.0049 | 0.0334 % 14.6822 14.6821 11,050,741,511.91
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 29/05/2566 11.3747 +0.0606 | 0.5356 % 11.3748 11.3747 2,233,671,653.29

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน