ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/07/2563 10.2235 -0.0091 | 0.0889 % 10.2747 10.2235 599,073,964.02
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 10/07/2563 13.1945 +0.0001 | 0.0008 % 13.1946 13.1945 73,430,564,829.30
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 10/07/2563 17.7659 +0.0028 | 0.0158 % 17.7660 17.7659 7,869,790,225.73
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 10/07/2563 62.6838 -0.7459 | 1.1759 % 62.6839 62.0570 1,507,590,176.33
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 10/07/2563 12.6746 +0.0049 | 0.0387 % 12.6747 12.6746 46,722,945,394.91
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 10/07/2563 14.5884 +0.0055 | 0.0377 % 14.5885 14.5884 10,652,630,540.83
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 10/07/2563 10.7757 -0.1390 | 1.2735 % N/A N/A 2,131,184,340.53

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน