ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/06/2567 13.5990 +0.0004 | 0.0029 % 13.5991 13.5990 52,776,442,268.57
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 20/06/2567 70.4050 -0.4181 | 0.5903 % 70.4051 69.7009 1,363,627,673.75
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 14.9995 +0.0080 | 0.0534 % 14.9996 14.9995 11,268,256,720.24
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 20/06/2567 9.6037 -0.0802 | 0.8282 % 9.6038 9.6037 1,881,013,645.27
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 20/06/2567 9.3487 -0.0498 | 0.5299 % 9.3488 9.3487 1,429,032,512.34

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน