ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 23/08/2562 1,383.1249 -0.1048 | 0.0076 % N/A N/A 11,100,333,939.80
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 23/08/2562 16.5586 +0.1076 | 0.6541 % 16.5587 16.3102 23,899,217,733.05
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/08/2562 9.9764 +0.0149 | 0.1496 % 10.0264 9.9764 1,194,927,347.22
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 23/08/2562 13.0786 +0.0005 | 0.0038 % 13.0787 13.0786 10,588,528,710.70
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 23/08/2562 17.6735 -0.0027 | 0.0153 % 17.6736 17.6735 7,491,297,978.94
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 23/08/2562 72.5716 +0.6427 | 0.8935 % 72.5717 71.8459 1,833,223,396.65
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 23/08/2562 12.5700 -0.0011 | 0.0088 % 12.5701 12.5700 47,253,753,113.40
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/08/2562 14.4053 +0.0024 | 0.0167 % 14.4054 14.4053 9,597,973,050.75

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน