ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 17/06/2562 1,279.9015 -1.1594 | 0.0905 % N/A N/A 10,207,915,220.53
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 17/06/2562 16.8051 -0.0651 | 0.3859 % 16.8052 16.5530 24,811,861,820.93
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/06/2562 9.9820 -0.0221 | 0.2209 % 10.0320 9.9820 1,630,932,375.51
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 17/06/2562 13.0388 +0.0016 | 0.0123 % 13.0389 13.0388 11,135,751,458.04
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 17/06/2562 17.5071 +0.0027 | 0.0154 % 17.5072 17.5071 6,225,269,191.72
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 17/06/2562 73.0941 -0.2390 | 0.3259 % 73.0942 72.3632 1,965,054,228.31
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 17/06/2562 12.4474 +0.0022 | 0.0177 % 12.4475 12.4474 44,633,541,490.91
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/06/2562 14.2443 +0.0051 | 0.0358 % 14.2444 14.2443 9,368,332,540.61

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน