ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 01/03/2567 13.5211 +0.0008 | 0.0059 % 13.5212 13.5211 54,992,911,525.89
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 01/03/2567 74.7266 +0.1402 | 0.1880 % 74.7267 73.9793 1,488,954,037.05
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 14.9304 +0.0007 | 0.0047 % 14.9305 14.9304 11,359,509,265.40
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 01/03/2567 10.1984 +0.0083 | 0.0815 % 10.1985 10.1984 1,999,720,743.54
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 01/03/2567 9.6231 -0.0228 | 0.2364 % 9.6232 9.6231 1,400,255,590.81

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน