ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/01/2564 9.4704 +0.0249 | 0.2636 % 9.5179 9.4704 381,108,465.26
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 26/01/2564 13.2169 +0.0001 | 0.0008 % 13.2170 13.2169 49,309,488,797.86
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 26/01/2564 18.0768 +0.0018 | 0.0100 % 18.0769 18.0768 6,752,764,007.53
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 26/01/2564 70.1420 +0.3128 | 0.4480 % 70.1421 69.4406 1,596,156,402.48
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 26/01/2564 12.9328 -0.0005 | 0.0039 % 12.9329 12.9328 50,103,015,991.78
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 26/01/2564 14.7614 +0.0017 | 0.0115 % 14.7615 14.7614 11,339,933,949.88
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 26/01/2564 11.5893 +0.0317 | 0.2743 % 11.5894 11.5893 2,289,689,730.86

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน