ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/05/2564 9.7991 +0.1197 | 1.2366 % 9.8482 9.7991 320,692,932.71
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 06/05/2564 13.2252 +0.0001 | 0.0008 % 13.2253 13.2252 51,218,415,721.83
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 06/05/2564 18.1177 +0.0060 | 0.0331 % 18.1178 18.1177 6,329,469,601.15
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 06/05/2564 77.1913 +1.5259 | 2.0166 % 77.1914 76.4194 1,644,390,557.42
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 06/05/2564 12.9396 +0.0150 | 0.1161 % 12.9397 12.9396 46,784,488,402.71
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/05/2564 14.7283 +0.0070 | 0.0476 % 14.7284 14.7283 10,998,267,525.95
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 06/05/2564 11.8344 +0.1747 | 1.4983 % 11.8345 11.8344 2,334,686,296.33

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน