ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2563 9.8997 -0.0182 | 0.1835 % 9.9493 9.8997 461,414,455.30
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 30/09/2563 13.2040 +0.0002 | 0.0015 % 13.2041 13.2040 63,695,321,171.04
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 30/09/2563 17.8850 +0.0024 | 0.0134 % 17.8851 17.8850 7,615,621,575.98
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 30/09/2563 58.0801 -0.9975 | 1.6885 % 58.0802 57.4993 1,375,520,251.77
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 30/09/2563 12.7833 +0.0016 | 0.0125 % 12.7834 12.7833 46,638,075,099.26
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/09/2563 14.6449 +0.0004 | 0.0027 % 14.6450 14.6449 10,645,444,645.71
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 30/09/2563 9.9429 -0.1589 | 1.5730 % N/A N/A 1,966,475,617.37

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน