ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 02/08/2564 13.2323 +0.0003 | 0.0023 % 13.2324 13.2323 44,648,763,231.31
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 02/08/2564 12.2835 +0.0001 | 0.0008 % 12.2836 12.2835 58,573,142,444.63
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 02/08/2564 11.2483 +0.0004 | 0.0036 % 11.2484 11.2483 173,008,081,777.65
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
02/08/2564 10.7726 +0.0006 | 0.0056 % 10.7727 10.7726 121,921,272,737.26
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 02/08/2564 13.1739 +0.0002 | 0.0015 % 13.1740 13.1739 17,377,749,616.26

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน