ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 21/10/2564 13.2402 +0.0002 | 0.0015 % 13.2403 13.2402 52,668,369,619.91
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 21/10/2564 12.2840 +0.0003 | 0.0024 % 12.2841 12.2840 49,015,471,813.07
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 21/10/2564 11.2534 +0.0006 | 0.0053 % 11.2535 11.2534 158,508,213,456.17
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
21/10/2564 10.7699 +0.0012 | 0.0111 % 10.7700 10.7699 129,441,411,125.24
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 21/10/2564 13.1773 +0.0002 | 0.0015 % 13.1774 13.1773 17,103,505,504.94

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน