ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 12/04/2564 13.2231 +0.0001 | 0.0008 % 13.2232 13.2231 51,769,068,914.24
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 12/04/2564 12.2811 +0.0001 | 0.0008 % 12.2812 12.2811 63,735,644,291.07
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 12/04/2564 11.2394 +0.0002 | 0.0018 % 11.2395 11.2394 181,874,519,708.15
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
12/04/2564 10.7524 +0.0000 | 0.0000 % 10.7525 10.7524 106,124,026,026.60
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 12/04/2564 13.1699 +0.0000 | 0.0000 % 13.1700 13.1699 18,806,041,893.27

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน