ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 27/03/2563 13.1759 -0.0001 | 0.0008 % 13.1760 13.1759 27,095,910,045.26
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 27/03/2563 12.2546 -0.0043 | 0.0351 % 12.2547 12.2546 61,149,056,361.07
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 27/03/2563 11.1760 -0.0069 | 0.0617 % 11.1761 11.1760 157,416,114,936.59
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
27/03/2563 10.6545 -0.0098 | 0.0919 % 10.6546 10.6545 76,252,383,508.80
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 27/03/2563 13.1296 -0.0007 | 0.0053 % 13.1297 13.1296 15,743,879,707.33

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน