ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/10/2563 13.2066 +0.0001 | 0.0008 % 13.2067 13.2066 62,524,360,081.93
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/10/2563 12.2742 +0.0002 | 0.0016 % 12.2743 12.2742 63,334,766,671.43
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 22/10/2563 11.2209 +0.0003 | 0.0027 % 11.2210 11.2209 185,180,994,557.54
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
22/10/2563 10.7092 +0.0008 | 0.0075 % 10.7093 10.7092 84,653,171,804.28
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/10/2563 13.1573 +0.0002 | 0.0015 % 13.1574 13.1573 20,635,667,787.59

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน