ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/05/2563 13.1897 +0.0001 | 0.0008 % 13.1898 13.1897 70,200,206,176.84
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 29/05/2563 12.2637 +0.0002 | 0.0016 % 12.2638 12.2637 63,615,612,005.12
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 29/05/2563 11.1911 +0.0001 | 0.0009 % 11.1912 11.1911 162,436,999,399.31
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
29/05/2563 10.6501 -0.0002 | 0.0019 % 10.6502 10.6501 70,635,094,435.85
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 29/05/2563 13.1438 -0.0001 | 0.0008 % 13.1439 13.1438 21,512,473,359.38

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน