ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/03/2562 12.9915 +0.0005 | 0.0038 % 12.9916 12.9915 11,119,168,236.67
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 20/03/2562 12.1273 +0.0004 | 0.0033 % 12.1274 12.1273 60,821,848,261.70
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 20/03/2562 11.0191 +0.0006 | 0.0054 % 11.0192 11.0191 156,889,254,240.42
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
20/03/2562 10.4365 +0.0011 | 0.0105 % 10.4366 10.4365 70,506,171,788.91
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 20/03/2562 12.9673 +0.0004 | 0.0031 % 12.9674 12.9673 14,943,836,676.01

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน