ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/01/2564 13.2166 +0.0002 | 0.0015 % 13.2167 13.2166 49,614,455,302.04
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/01/2564 12.2789 +0.0002 | 0.0016 % 12.2790 12.2789 66,089,758,724.36
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 22/01/2564 11.2356 +0.0005 | 0.0045 % 11.2357 11.2356 199,767,209,538.52
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
22/01/2564 10.7411 +0.0006 | 0.0056 % 10.7412 10.7411 100,735,669,278.46
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/01/2564 13.1657 +0.0001 | 0.0008 % 13.1658 13.1657 20,176,387,979.42

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน