ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/11/2562 13.1229 +0.0004 | 0.0030 % 13.1230 13.1229 10,655,176,180.49
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 20/11/2562 12.2216 +0.0002 | 0.0016 % 12.2217 12.2216 61,409,623,668.70
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 20/11/2562 11.1322 -0.0001 | 0.0009 % 11.1323 11.1322 163,119,800,702.10
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
20/11/2562 10.5864 +0.0004 | 0.0038 % 10.5865 10.5864 77,497,592,229.49
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 20/11/2562 13.0797 +0.0004 | 0.0031 % 13.0798 13.0797 15,848,408,111.74

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน