ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 23/01/2563 13.1503 +0.0003 | 0.0023 % 13.1504 13.1503 11,560,087,600.98
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 23/01/2563 12.2393 +0.0005 | 0.0041 % 12.2394 12.2393 63,526,786,491.68
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 23/01/2563 11.1574 +0.0010 | 0.0090 % 11.1575 11.1574 169,323,176,092.86
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
23/01/2563 10.6213 -0.0014 | 0.0132 % 10.6214 10.6213 82,519,324,884.43
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 23/01/2563 13.1037 +0.0004 | 0.0031 % 13.1038 13.1037 16,312,145,130.99

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน