ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 20/06/2567 13.5990 +0.0004 | 0.0029 % 13.5991 13.5990 52,776,442,268.57
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 20/06/2567 12.5547 +0.0004 | 0.0032 % 12.5548 12.5547 26,025,530,381.54
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 20/06/2567 11.5919 -0.0001 | 0.0009 % 11.5920 11.5919 183,900,828,502.41
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
20/06/2567 11.1079 +0.0001 | 0.0009 % 11.1080 11.1079 84,540,159,396.46
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม 20/06/2567 11.5856 -0.0001 | 0.0009 % 11.5857 11.5856 826,104,521.92
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 20/06/2567 13.4913 +0.0005 | 0.0037 % 13.4914 13.4913 33,481,324,469.81

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน