ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13/08/2563 13.1981 +0.0002 | 0.0015 % 13.1982 13.1981 68,360,587,181.29
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 13/08/2563 12.2693 +0.0001 | 0.0008 % 12.2694 12.2693 66,478,462,056.94
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 13/08/2563 11.2105 -0.0001 | 0.0009 % 11.2106 11.2105 186,278,751,780.33
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
13/08/2563 10.6763 +0.0008 | 0.0075 % 10.6764 10.6763 65,722,566,684.06
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 13/08/2563 13.1505 +0.0001 | 0.0008 % 13.1506 13.1505 21,311,329,128.67

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน