ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/05/2566 13.3539 +0.0013 | 0.0097 % 13.3540 13.3539 81,743,513,741.79
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 29/05/2566 12.3517 +0.0007 | 0.0057 % 12.3518 12.3517 32,819,861,372.07
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/05/2566 11.3641 +0.0013 | 0.0114 % 11.3642 11.3641 144,594,136,324.55
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
29/05/2566 10.8836 +0.0015 | 0.0138 % 10.8837 10.8836 70,160,131,093.92
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/05/2566 11.3620 +0.0014 | 0.0123 % 11.3621 11.3620 322,502,981.49
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 29/05/2566 13.2592 +0.0012 | 0.0091 % 13.2593 13.2592 19,252,337,671.68

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน