ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13/05/2565 13.2627 +0.0000 | 0.0000 % 13.2628 13.2627 94,625,721,157.38
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 13/05/2565 12.2896 -0.0004 | 0.0033 % 12.2897 12.2896 45,472,815,127.13
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนะนำ
13/05/2565 11.2692 -0.0007 | 0.0062 % 11.2693 11.2692 167,537,560,808.10
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 13/05/2565 10.7584 -0.0018 | 0.0167 % 10.7585 10.7584 98,574,215,929.33
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 13/05/2565 13.1878 -0.0001 | 0.0008 % 13.1879 13.1878 16,919,510,493.61

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน