ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 24/05/2562 13.0257 +0.0004 | 0.0031 % 13.0258 13.0257 11,248,752,296.97
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 24/05/2562 12.1516 +0.0005 | 0.0041 % 12.1517 12.1516 61,066,122,197.92
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 24/05/2562 11.0455 +0.0004 | 0.0036 % 11.0456 11.0455 159,362,957,061.34
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
24/05/2562 10.4736 -0.0005 | 0.0048 % 10.4737 10.4736 73,562,959,095.14
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 24/05/2562 12.9950 +0.0003 | 0.0023 % 12.9951 12.9950 15,252,079,282.47

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน