ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 17/01/2562 12.9615 +0.0004 | 0.0031 % 12.9616 12.9615 11,745,589,221.98
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 17/01/2562 12.1069 +0.0003 | 0.0025 % 12.1070 12.1069 64,432,074,645.84
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 17/01/2562 10.9929 +0.0005 | 0.0045 % 10.9930 10.9929 165,420,399,899.55
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
17/01/2562 10.4041 +0.0002 | 0.0019 % 10.4042 10.4041 74,819,249,349.20
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 17/01/2562 12.9435 +0.0005 | 0.0039 % 12.9436 12.9435 15,272,803,861.18

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน