ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 02/02/2566 13.3097 +0.0004 | 0.0030 % 13.3098 13.3097 97,262,971,985.01
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 02/02/2566 12.3193 +0.0002 | 0.0016 % 12.3194 12.3193 36,069,968,345.26
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
02/02/2566 11.3257 -0.0001 | 0.0009 % 11.3258 11.3257 138,346,144,653.73
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
02/02/2566 10.8441 +0.0006 | 0.0055 % 10.8442 10.8441 72,767,675,105.07
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/02/2566 11.3258 -0.0001 | 0.0009 % 11.3259 11.3258 289,426,491.49
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 02/02/2566 13.2204 +0.0003 | 0.0023 % 13.2205 13.2204 14,562,512,768.81

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน