ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 26/09/2565 13.2794 +0.0005 | 0.0038 % 13.2795 13.2794 115,060,741,716.07
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 26/09/2565 12.2980 -0.0006 | 0.0049 % 12.2981 12.2980 39,226,699,085.82
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนะนำ
26/09/2565 11.2920 -0.0020 | 0.0177 % 11.2921 11.2920 148,880,271,435.52
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 26/09/2565 10.7939 -0.0014 | 0.0130 % 10.7940 10.7939 74,303,349,841.40
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 26/09/2565 13.1976 +0.0003 | 0.0023 % 13.1977 13.1976 15,382,261,882.37

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน