ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 29/05/2566 9.4444 +0.0036 | 0.0381 % N/A 9.4444 1,101,531,297.87
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 29/05/2566 9.2697 +0.0035 | 0.0378 % N/A 9.2697 438,747,299.14
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/04/2566 8.8295 +0.0318 | 0.3615 % N/A N/A 1,647,775,474.72
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 25/05/2566 10.0700 -0.0101 | 0.1002 % 10.1205 10.0700 217,281,051.44
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/05/2566 6.8469 -0.0032 | 0.0467 % N/A 6.8469 1,442,117,867.69
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/05/2566 7.6219 +0.0079 | 0.1038 % N/A 7.6219 1,314,534,259.05
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/05/2566 7.0140 +0.0089 | 0.1271 % N/A 7.0140 1,100,336,648.82
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/05/2566 7.8698 -0.0031 | 0.0394 % 7.8699 7.8698 1,662,302,381.94
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/05/2566 8.3749 +0.0010 | 0.0119 % 8.4169 8.3749 2,359,735,031.14
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 29/05/2566 10.1045 +0.0034 | 0.0337 % 10.1046 10.1045 282,615,065.14
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 29/05/2566 9.5358 +0.0039 | 0.0409 % N/A 9.5358 903,844,591.36
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 29/05/2566 9.5319 +0.0036 | 0.0378 % N/A 9.5319 790,253,809.61
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 29/05/2566 9.6664 +0.0035 | 0.0362 % N/A 9.6664 992,549,192.98
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 29/05/2566 9.6610 +0.0034 | 0.0352 % N/A 9.6610 699,166,460.85
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/05/2566 12.9937 +0.0065 | 0.0500 % 12.9938 12.9937 34,523,435,520.78
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/05/2566 10.7749 +0.0058 | 0.0539 % 10.7750 10.7749 16,260,325,143.11
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/05/2566 10.7709 +0.0058 | 0.0539 % 10.7710 10.7709 1,342,880,906.11
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
24/05/2566 9.7789 -0.0018 | 0.0184 % 9.7790 9.7789 1,433,547,212.30
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 29/05/2566 13.0606 +0.0070 | 0.0536 % 13.0607 13.0606 1,633,033,056.98
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/05/2566 8.9086 -0.0211 | 0.2363 % 8.9532 8.9086 525,039,122.14
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2566 8.9266 -0.0211 | 0.2358 % 8.9267 8.9266 21,533,753.51
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 8.2981 -0.0305 | 0.3662 % 8.3397 8.2981 868,074,010.95
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
25/05/2566 11.2671 -0.0506 | 0.4471 % 11.4362 11.2671 4,725,133,342.04
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
25/05/2566 11.2622 -0.0507 | 0.4482 % 11.4312 11.2622 4,722,416,830.59
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
25/05/2566 9.8671 -0.0445 | 0.4490 % 9.8672 9.8671 218,363,102.08
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
25/05/2566 11.0845 -0.0499 | 0.4482 % 11.0846 11.0845 1,906,324,531.53
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 9.1740 -0.0034 | 0.0370 % 9.3117 9.1740 783,479,136.68
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 9.2365 +0.0000 | 0.0000 % 9.2366 9.2365 9.86
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 7.7319 -0.0177 | 0.2284 % 7.8480 7.7319 107,770,444.93
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 7.2398 -0.0166 | 0.2288 % 7.3485 7.2398 337,517,423.89
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/01/2566 10.2144 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.2144 200,906,431.22
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/05/2566 8.6959 +0.0193 | 0.2224 % 8.7830 8.6959 14,802,978,026.35

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน