ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 16/01/2562 9.5513 -0.0089 | 0.0931 % 9.5992 9.5513 1,450,826,783.90
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 15/01/2562 9.5555 +0.0066 | 0.0691 % 9.6034 9.5555 1,292,359,277.29
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 17/01/2562 12.2828 -0.0033 | 0.0269 % 12.2829 12.2828 50,226,038,973.92
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
17/01/2562 10.2432 -0.0022 | 0.0215 % 10.2433 10.2432 10,448,520,206.74
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 16/01/2562 9.2715 +0.0039 | 0.0421 % 9.3180 9.2715 179,106,137.70
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
16/01/2562 10.6578 +0.0187 | 0.1758 % 10.8178 10.6578 397,238,619.31
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
16/01/2562 10.6582 +0.0187 | 0.1758 % 10.8182 10.6582 7,210,557,291.93
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 16/01/2562 9.7552 +0.0214 | 0.2199 % 9.9016 9.7552 1,220,806,116.58
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 16/01/2562 9.5585 +0.0394 | 0.4139 % 9.7020 9.5585 390,118,989.38
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 17/01/2562 10.6014 -0.0224 | 0.2108 % 10.7075 10.6014 12,970,185,638.27

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน