ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/09/2562 9.9829 +0.0037 | 0.0371 % 10.0329 9.9829 833,197,394.91
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 16/09/2562 10.6633 -0.0042 | 0.0394 % 10.7167 10.6633 1,470,935,707.56
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 18/09/2562 12.5969 +0.0053 | 0.0421 % 12.5970 12.5969 47,722,989,801.25
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
18/09/2562 10.4993 +0.0050 | 0.0476 % 10.4994 10.4993 16,869,373,849.21
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 17/09/2562 9.8355 +0.0137 | 0.1395 % 9.8848 9.8355 227,046,184.29
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/09/2562 11.3180 +0.0064 | 0.0566 % 11.4879 11.3180 1,456,875,404.91
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
17/09/2562 11.3181 +0.0064 | 0.0566 % 11.4880 11.3181 5,916,149,138.84
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.6617 +0.0503 | 0.4740 % 10.8217 10.6617 986,388,338.12
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 17/09/2562 9.9055 +0.0560 | 0.5686 % 10.0542 9.9055 332,926,409.60
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/08/2562 9.9334 -0.0956 | 0.9532 % N/A N/A 2,929,736,883.30
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 18/09/2562 11.1974 +0.0592 | 0.5315 % 11.3095 11.1974 31,772,551,987.88

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน