ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 09/12/2565 9.3830 +0.0011 | 0.0117 % N/A 9.3830 1,317,884,543.43
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 09/12/2565 9.2109 +0.0011 | 0.0119 % N/A 9.2109 484,800,776.53
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 8.6293 +0.1352 | 1.5917 % N/A N/A 1,635,401,539.35
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 08/12/2565 10.0611 -0.0102 | 0.1013 % 10.1115 10.0611 235,909,091.24
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 6.9183 -0.0007 | 0.0101 % N/A 6.9183 1,541,528,237.08
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 7.6851 +0.0074 | 0.0964 % N/A 7.6851 1,464,450,167.20
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 7.0828 +0.0066 | 0.0933 % N/A 7.0828 1,321,331,791.89
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 7.9547 -0.0006 | 0.0075 % N/A 7.9547 1,823,840,000.09
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 07/12/2565 8.4819 -0.0149 | 0.1754 % 8.5244 8.4819 1,485,328,277.15
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 09/12/2565 10.0473 +0.0024 | 0.0239 % 10.0474 10.0473 297,079,224.02
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 09/12/2565 9.4750 +0.0011 | 0.0116 % N/A 9.4750 1,108,035,339.16
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 09/12/2565 9.4708 +0.0012 | 0.0127 % N/A 9.4708 914,553,169.53
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 09/12/2565 9.6083 +0.0011 | 0.0114 % N/A 9.6083 1,143,132,471.76
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 09/12/2565 9.6026 +0.0011 | 0.0115 % N/A 9.6026 928,049,727.40
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 09/12/2565 12.9195 +0.0000 | 0.0000 % 12.9196 12.9195 35,589,302,042.98
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 09/12/2565 10.7052 +0.0007 | 0.0065 % 10.7053 10.7052 17,801,830,079.43
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 09/12/2565 10.7021 +0.0008 | 0.0075 % 10.7022 10.7021 1,007,121,460.44
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 08/12/2565 9.7594 +0.0026 | 0.0266 % 9.7595 9.7594 1,496,518,872.57
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 09/12/2565 12.9593 +0.0001 | 0.0008 % 12.9594 12.9593 540,255,461.16
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/12/2565 9.1606 +0.0086 | 0.0940 % 9.2065 9.1606 197,388,601.11
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 08/12/2565 8.5269 -0.0042 | 0.0492 % 8.5696 8.5269 612,869,863.31
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
08/12/2565 11.4323 +0.0015 | 0.0131 % 11.6039 11.4323 4,995,053,992.54
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
08/12/2565 11.4294 +0.0015 | 0.0131 % N/A N/A 4,908,146,897.45
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/12/2565 9.9986 +0.0118 | 0.1182 % 9.9987 9.9986 16,555,344.38
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
08/12/2565 11.2482 +0.0015 | 0.0133 % 11.2483 11.2482 1,597,549,065.12
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/12/2565 9.4401 +0.0153 | 0.1623 % 9.5818 9.4401 818,464,409.56
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/12/2565 8.2100 +0.0738 | 0.9071 % 8.3333 8.2100 106,835,014.60
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/12/2565 7.6880 +0.0691 | 0.9070 % 7.8034 7.6880 341,509,303.75
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/11/2565 10.1214 +0.0430 | 0.4267 % 10.2733 10.1214 1,862,245,741.17
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 09/12/2565 8.6586 +0.0030 | 0.0347 % 8.7453 8.6586 14,931,398,023.82

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน