ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 14.7726 +0.0202 | 0.1369 % 14.9204 14.7726 16,571,114.06
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 01/07/2565 15.6248 +0.0124 | 0.0794 % 15.6249 15.5857 369,001,707.71
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 01/07/2565 17.5931 +0.0206 | 0.1172 % 17.5932 17.5491 207,004,496.01
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 01/07/2565 20.8615 +0.0424 | 0.2037 % 20.8616 20.8093 276,549,606.43
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 01/07/2565 23.2576 +0.0476 | 0.2051 % 23.2577 23.1995 520,229,445.42
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 14.7481 +0.0448 | 0.3047 % 14.8957 14.7481 10,152,807.80
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 01/07/2565 10.5585 +0.0641 | 0.6108 % 10.7170 10.5585 143,448,966.43
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/2565 9.3313 +0.0133 | 0.1427 % 9.4714 9.3313 864,482,085.06
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/2565 9.6967 +0.0160 | 0.1653 % 9.7938 9.6967 3,693,116,577.48
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/2565 9.3095 +0.0089 | 0.0957 % 9.3561 9.3095 1,662,205,251.49
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 30/06/2565 9.9801 -0.0597 | 0.5946 % 10.1299 9.9801 805,755,955.39
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
29/06/2565 6.8998 -0.1284 | 1.8269 % 7.0034 6.8998 2,385,108,691.07
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
30/06/2565 7.7129 -0.0171 | 0.2212 % 7.7207 7.7013 344,141,260.27
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
29/06/2565 6.1052 -0.1425 | 2.2808 % 6.1969 6.1052 2,539,210,301.07
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
29/06/2565 13.0917 -0.1362 | 1.0296 % 13.2227 13.0917 8,321,171,612.51
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/06/2565 15.9137 -0.2345 | 1.4522 % 16.0729 15.9137 10,143,198,401.43
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/06/2565 15.9001 -0.2344 | 1.4528 % 15.9002 15.9001 3,113,824,847.75
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/06/2565 7.2562 +0.0045 | 0.0621 % 7.3289 7.2562 4,177,392,485.80
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
30/06/2565 7.1749 +0.0045 | 0.0628 % 7.2468 7.1749 18,059,344,405.19
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 30/06/2565 7.2411 +0.0046 | 0.0636 % 7.2412 7.2411 3,603,987,285.34
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/06/2565 7.2858 +0.0045 | 0.0618 % 7.2859 7.2858 692,221,761.51
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
30/06/2565 13.1696 +0.2161 | 1.6683 % 13.1829 13.1498 2,469,436,262.04
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition
แนะนำ
29/06/2565 10.5868 -0.1308 | 1.2204 % 10.6928 10.5868 2,340,781,880.75
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 16.9073 +0.0711 | 0.4223 % 17.0765 16.9073 12,193,108.05
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 32.2376 +0.1349 | 0.4202 % 32.5601 32.2376 1,435,446.37
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 01/07/2565 15.9593 +0.0695 | 0.4374 % 16.1190 15.9593 3,179,925,219.95
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/06/2565 10.5459 -0.2006 | 1.8667 % 10.7042 10.5459 3,687,355,553.33
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 29/06/2565 9.3800 -0.0577 | 0.6114 % 9.5208 9.3800 176,869,284.80
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 30/06/2565 11.4285 -0.2251 | 1.9316 % 11.6000 11.4285 854,868,414.96
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 30/06/2565 13.1172 -0.2336 | 1.7497 % 13.1304 13.0975 767,359,634.80
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 01/07/2565 83.3770 +0.2629 | 0.3163 % 83.3771 82.5432 1,733,659,020.24
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 30/06/2565 8.9746 -0.0945 | 1.0420 % 9.0196 8.9297 217,710,567.48
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 30/06/2565 10.0324 -0.0671 | 0.6644 % 10.0827 9.9822 87,733,194.12
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 30/06/2565 10.2104 -0.0274 | 0.2676 % 10.2616 10.1593 45,458,201.90
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 30/06/2565 9.1596 -0.1100 | 1.1867 % 9.2055 9.1138 341,653,848.52
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/06/2565 10.9550 -0.1562 | 1.4058 % 11.1194 10.9550 73,919,365.17
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
30/06/2565 10.9547 -0.1562 | 1.4058 % 11.1191 10.9547 14,306,471,836.81
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 30/06/2565 8.7046 -0.1925 | 2.1636 % 8.8353 8.7046 864,830,960.95
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 30/06/2565 9.7428 -0.0701 | 0.7144 % 9.8890 9.7428 1,573,322,722.46
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 15.9826 +0.0661 | 0.4153 % 16.1425 15.9826 2,110,480.13
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 29/06/2565 10.6974 +0.0094 | 0.0879 % 10.8580 10.6974 1,783,160,787.69
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 29/06/2565 10.0209 +0.0151 | 0.1509 % N/A 10.0209 813,350,678.06
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 29/06/2565 9.8181 +0.0066 | 0.0673 % N/A 9.8181 953,872,292.13
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 30/06/2565 13.2896 -0.1470 | 1.0940 % 13.4890 13.2896 1,332,322,073.35
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 30/06/2565 9.6352 -0.0599 | 0.6178 % 9.7798 9.6352 1,083,995,613.06
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 30/06/2565 13.4397 +0.0312 | 0.2327 % 13.4532 13.4195 563,024,914.09
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
แนะนำ
30/06/2565 9.8809 -0.1764 | 1.7539 % 10.0292 9.8809 3,122,032,154.65
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น
แนะนำ
01/07/2565 14.2523 -0.1707 | 1.1835 % 14.2667 14.2309 1,249,455,510.86
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 01/07/2565 17.5360 -0.0395 | 0.2247 % 17.7115 17.5360 863,376,471.63
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 13.7622 -0.0294 | 0.2132 % 13.8999 13.7622 2,092,711.39
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 01/07/2565 10.5577 +0.0133 | 0.1261 % 10.6634 10.5577 81,741,292.38
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 10.4117 +0.0129 | 0.1241 % 10.5159 10.4117 999,810.44
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 01/07/2565 16.7427 +0.0214 | 0.1280 % 16.8265 16.7427 1,467,955,362.48
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 01/07/2565 20.9755 +0.0301 | 0.1437 % 21.0805 20.9755 1,499,993,152.14
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 11.6489 +0.0585 | 0.5047 % 11.6606 11.6373 8,245,897.76
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 01/07/2565 7.2618 +0.0040 | 0.0551 % 7.3345 7.2618 594,840,703.20
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 30/06/2565 9.5986 -0.0472 | 0.4893 % 9.7427 9.5986 915,447,848.42
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 01/07/2565 33.0745 +0.1660 | 0.5044 % 33.1077 33.0414 6,900,616,170.93
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 28/06/2565 10.1398 -0.0072 | 0.0710 % 10.2159 10.1398 2,296,893,390.57
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
01/07/2565 42.4305 +0.1978 | 0.4684 % 42.6428 42.4305 1,667,976,559.22
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
01/07/2565 42.3685 +0.1975 | 0.4683 % 42.5804 42.3685 2,059,816,495.75
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
01/07/2565 38.8846 +0.1813 | 0.4684 % 39.0791 38.8846 752,063,308.07
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
01/07/2565 42.4879 +0.1983 | 0.4689 % 42.4880 42.4879 804,282,340.20
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 01/07/2565 42.4042 +0.0846 | 0.1999 % 42.8283 42.4042 484,308,875.57
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2565 8.2724 -0.0094 | 0.1135 % 8.3345 8.2724 310,397,329.62
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 30/06/2565 8.7643 -0.0712 | 0.8058 % 8.7732 8.7512 1,433,286,076.13
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/06/2565 11.4740 -0.6392 | 5.2769 % 11.6462 11.4740 1,786,424,712.55
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/06/2565 9.7346 -0.5423 | 5.2769 % 9.8807 9.7346 4,116,145,007.87
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 30/06/2565 4.5636 -0.2543 | 5.2782 % 4.5637 4.5636 492,089,538.07
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/06/2565 10.7009 -0.5962 | 5.2775 % 10.7010 10.7009 143,589,025.91
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/06/2565 21.8589 -0.2724 | 1.2308 % 21.8809 21.8261 1,873,709,246.98
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/06/2565 17.9865 -0.2241 | 1.2306 % 18.0046 17.9595 3,086,174,822.86
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 01/07/2565 5.5869 +0.0342 | 0.6159 % 5.6429 5.5869 2,549,692,317.42
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
01/07/2565 13.6763 +0.0660 | 0.4849 % 13.8815 13.6763 5,460,326,194.77
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 9.7070 +0.0429 | 0.4439 % 9.7071 9.7070 90,656,521.41
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 30/06/2565 10.5270 -0.0820 | 0.7729 % 10.5376 10.5112 3,576,997,249.19
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 01/07/2565 28.6844 +0.0831 | 0.2905 % 28.8279 28.5410 218,787,907.02
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 01/07/2565 6.6066 +0.0259 | 0.3936 % 6.6728 6.6066 304,584,233.07
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 30/06/2565 9.0337 -0.0446 | 0.4913 % 9.0790 9.0337 215,995,289.68
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 30/06/2565 9.3569 -0.0221 | 0.2356 % 9.4038 9.3569 36,418,156.11
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 30/06/2565 8.7629 -0.0602 | 0.6823 % 8.8068 8.7629 41,703,079.55
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 30/06/2565 8.4214 -0.0746 | 0.8781 % 8.4636 8.4214 324,433,863.46
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 30/06/2565 8.2616 -0.0790 | 0.9472 % 8.3030 8.2616 132,207,890.60

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน