ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 15.5165 -0.0810 | 0.5193 % 15.6718 15.5165 4,699,108.95
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 27/11/2563 15.1083 +0.0061 | 0.0404 % 15.1084 15.0705 188,433,297.51
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 27/11/2563 16.7704 +0.0099 | 0.0591 % 16.7705 16.7285 156,234,397.48
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 27/11/2563 19.4641 +0.0212 | 0.1090 % 19.4642 19.4154 296,271,044.22
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 27/11/2563 21.1115 +0.0236 | 0.1119 % 21.1116 21.0587 519,564,726.66
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 15.0046 -0.0046 | 0.0306 % 15.1547 15.0046 1,672,560.00
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 27/11/2563 9.1961 -0.0237 | 0.2571 % 9.3341 9.1961 230,552,140.61
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 25/11/2563 9.7484 -0.1523 | 1.5383 % 9.8947 9.7484 1,009,254,527.25
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
24/11/2563 10.6097 +0.0336 | 0.3177 % 10.7689 10.6097 2,168,589,822.79
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
25/11/2563 16.8705 -0.1883 | 1.1038 % 17.1237 16.8705 8,637,991,867.41
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/11/2563 19.0271 +0.2628 | 1.4005 % 19.3126 19.0271 6,917,004,497.94
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
26/11/2563 19.0273 +0.2628 | 1.4005 % 19.0274 N/A 214,243,419.36
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
25/11/2563 10.4784 -0.1983 | 1.8573 % 10.6357 10.4784 8,473,211,537.24
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
27/11/2563 15.3809 +0.3613 | 2.4055 % 15.4041 15.3578 1,188,715,333.99
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 24/11/2563 10.6889 +0.1209 | 1.1440 % 10.8493 10.6889 832,988,003.35
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 16.9338 -0.0093 | 0.0549 % 17.1032 16.9338 1,673,838.36
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 31.3454 -0.0147 | 0.0469 % 31.6590 31.3454 645,413.97
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 27/11/2563 15.5005 +0.0321 | 0.2075 % 15.6556 15.5005 3,540,850,323.11
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 26/11/2563 12.4171 +0.0572 | 0.4628 % 12.6035 12.4171 2,819,684,641.98
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 25/11/2563 9.8257 -0.0286 | 0.2902 % 9.9732 9.8257 209,627,768.11
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 26/11/2563 10.6979 +0.0315 | 0.2953 % 10.8585 10.6979 483,599,911.21
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 26/11/2563 12.4685 -0.0017 | 0.0136 % 12.4873 12.4498 508,258,153.39
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 27/11/2563 66.8484 +0.2443 | 0.3668 % 66.8485 66.1799 1,556,220,727.23
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 25/11/2563 10.7959 +0.0040 | 0.0371 % 10.8500 10.7419 121,511,887.71
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 25/11/2563 10.4664 +0.0141 | 0.1349 % 10.5188 10.4141 36,478,292.78
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 25/11/2563 10.4228 +0.0026 | 0.0250 % 10.4750 10.3707 10,521,647.80
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 25/11/2563 11.1259 +0.0380 | 0.3427 % 11.1816 11.0703 199,675,654.85
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 25/11/2563 12.5014 +0.0422 | 0.3387 % 12.6890 12.5014 5,961,881,052.43
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 25/11/2563 11.5696 -0.0007 | 0.0060 % 11.7432 11.5696 1,194,637,559.60
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/11/2563 10.1797 +0.0248 | 0.2442 % 10.3325 10.1797 9,195,717,960.18
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 25/11/2563 9.7088 -0.0032 | 0.0329 % 9.8545 9.7088 1,137,315,197.64
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 15.7756 +0.0192 | 0.1219 % 15.9335 15.7756 650,319.25
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 24/11/2563 10.7570 +0.0498 | 0.4651 % 10.9185 10.7570 4,247,597,520.39
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 24/11/2563 10.2564 -0.0021 | 0.0205 % 10.2821 10.2564 1,845,899,199.70
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 24/11/2563 10.1332 -0.0019 | 0.0187 % 10.1586 10.1332 2,249,910,464.94
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 25/11/2563 13.0104 -0.0835 | 0.6377 % 13.2057 13.0104 1,019,288,997.53
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 25/11/2563 9.9646 -0.1545 | 1.5268 % 10.1142 9.9646 1,365,698,392.95
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 25/11/2563 12.1424 -0.1307 | 1.0649 % 12.1607 12.1242 166,195,592.50
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 25/11/2563 10.4838 -0.0475 | 0.4510 % 10.6412 10.4838 2,614,329,289.08
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 27/11/2563 13.5863 +0.1672 | 1.2460 % 13.6068 13.5659 170,447,268.79
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 27/11/2563 13.0978 +0.1400 | 1.0804 % 13.2289 13.0978 1,306,566,301.54
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 10.2295 +0.0992 | 0.9792 % 10.3319 10.2295 11,587.08
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 27/11/2563 8.6879 +0.0449 | 0.5195 % 8.7749 8.6879 89,052,366.61
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 8.6402 +0.0466 | 0.5423 % 8.7267 8.6402 319,117.28
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 27/11/2563 16.1069 +0.0169 | 0.1050 % 16.1875 16.1069 1,399,668,080.65
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 27/11/2563 19.5977 +0.0390 | 0.1994 % 19.6958 19.5977 2,224,102,767.94
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 10.9000 -0.0050 | 0.0459 % 10.9110 10.8891 1,013,497.74
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 27/11/2563 7.5590 -0.0246 | 0.3244 % 7.6347 7.5590 657,858,480.92
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 25/11/2563 12.6143 -0.0784 | 0.6177 % 12.8036 12.6143 1,938,788,920.79
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 27/11/2563 31.0302 -0.0153 | 0.0493 % 31.0613 30.9992 7,046,545,447.24
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
24/11/2563 11.3522 -0.0034 | 0.0299 % 11.4374 11.3522 9,149,817,954.99
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
27/11/2563 38.1406 +0.0613 | 0.1610 % 38.3314 38.1406 1,281,195,466.05
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
27/11/2563 38.0840 +0.0613 | 0.1612 % 38.2745 38.0840 2,330,629,475.64
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
27/11/2563 38.0854 +0.0613 | 0.1612 % 38.2759 38.0854 1,603,773,589.03
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
27/11/2563 38.1136 +0.0615 | 0.1616 % 38.1137 N/A 116,160,562.43
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 27/11/2563 36.9974 -0.0745 | 0.2010 % 37.3675 36.9974 653,419,094.88
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/11/2563 24.4913 +0.2380 | 0.9813 % 24.8588 24.4913 2,713,173,847.81
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/11/2563 22.6282 +0.2200 | 0.9818 % 22.9677 22.6282 6,592,984,494.97
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/11/2563 22.7590 +0.1386 | 0.6127 % 22.7932 22.7249 3,950,583,135.73
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/11/2563 20.9138 +0.1274 | 0.6129 % 20.9453 20.8824 3,081,510,833.51
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 27/11/2563 5.9361 +0.0203 | 0.3431 % 5.9956 5.9361 3,172,753,889.71
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 27/11/2563 10.1946 +0.0194 | 0.1907 % 10.3476 10.1946 724,872,277.17
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 25/11/2563 10.6341 -0.0074 | 0.0695 % 10.6502 10.6181 1,948,863,544.27
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 27/11/2563 25.6720 +0.0364 | 0.1420 % 25.8005 25.5436 217,866,601.89
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 27/11/2563 6.7328 +0.0111 | 0.1651 % 6.8002 6.7328 325,881,975.39

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน