ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2567 10.6102 +0.0389 | 0.3680 % 10.8225 10.5041 299,228,551.86
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2567 10.5844 +0.0427 | 0.4051 % 10.7168 10.4786 512,551,898.87
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/04/2567 12.7821 +0.2357 | 1.8786 % 12.9100 12.7821 20,697,537.75
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/04/2567 15.6942 +0.0480 | 0.3068 % 15.6943 15.6550 468,408,341.77
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/04/2567 17.3255 +0.0758 | 0.4394 % 17.3256 17.2822 168,525,614.01
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/04/2567 20.3370 +0.1641 | 0.8135 % 20.3371 20.2862 255,851,873.86
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/04/2567 22.4193 +0.1949 | 0.8770 % 22.4194 22.3633 525,341,906.99
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/04/2567 13.5609 +0.1580 | 1.1788 % 13.6966 13.5609 9,032,042.48
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/04/2567 10.5191 +0.0924 | 0.8862 % 10.6770 10.5191 127,748,659.61
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 18/04/2567 11.1280 +0.0230 | 0.2071 % 11.1837 11.1280 1,329,779,728.41
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.3162 +0.0465 | 0.4528 % 10.4710 10.3162 6,904,628,222.23
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.3167 +0.0465 | 0.4528 % 10.3168 10.3167 490,271,079.20
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.5803 +0.0417 | 0.3957 % 10.6862 10.5803 6,576,627,263.45
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.5812 +0.0417 | 0.3957 % 10.5813 10.5812 115,150,800.00
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 9.9150 +0.0231 | 0.2335 % 9.9647 9.9150 1,685,185,295.12
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/04/2567 10.4376 -0.0459 | 0.4378 % 10.5943 10.4376 764,998,752.47
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 5.6625 +0.0150 | 0.2656 % 5.7475 5.6625 1,646,884,440.99
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 19/04/2567 6.9726 -0.0471 | 0.6710 % 6.9797 6.9621 365,055,871.74
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 19/04/2567 5.5084 -0.2350 | 4.0917 % 5.5911 5.5084 2,098,721,419.57
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 8.7680 -0.0296 | 0.3365 % 8.8996 8.7680 5,342,076,283.39
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 17.1326 -0.1767 | 1.0208 % 17.3897 17.1326 9,227,318,356.19
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 17.3237 -0.1787 | 1.0210 % 17.3238 17.3237 5,684,410.78
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 17.1130 -0.1765 | 1.0209 % 17.1131 17.1130 4,435,358,195.50
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 4.2496 -0.0590 | 1.3694 % 4.3134 4.2496 3,967,119,783.39
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 4.2015 -0.0583 | 1.3686 % 4.2646 4.2015 11,301,299,423.65
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/04/2567 4.2403 -0.0590 | 1.3723 % 4.2404 4.2403 3,700,763,134.88
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 4.2636 -0.0592 | 1.3695 % 4.2637 4.2636 1,145,812,975.48
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 22/04/2567 10.4998 +0.0024 | 0.0229 % 10.5104 10.4841 2,101,646,803.04
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/04/2567 14.9835 +0.2520 | 1.7106 % 15.1334 14.9835 20,558,968.24
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 28.9945 +0.4883 | 1.7130 % 29.2845 28.9945 1,313,873.48
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 22/04/2567 13.9327 +0.2290 | 1.6711 % 14.0721 13.9327 2,656,096,333.06
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 12.4859 -0.1869 | 1.4748 % 12.6733 12.4859 3,449,896,363.33
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/04/2567 10.3141 +0.0142 | 0.1379 % 10.4689 10.3141 152,367,992.34
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/04/2567 13.4648 -0.0912 | 0.6728 % 13.6669 13.4648 606,063,292.37
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/04/2567 18.8992 -0.0735 | 0.3874 % 18.9182 18.8709 1,306,619,420.85
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/04/2567 73.6882 +1.2960 | 1.7902 % 73.6883 72.9513 1,441,184,560.63
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/04/2567 9.8177 -0.0669 | 0.6768 % 9.8669 9.7686 219,874,749.98
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/04/2567 10.6924 -0.0534 | 0.4969 % 10.7460 10.6389 110,170,283.38
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/04/2567 10.6113 -0.0238 | 0.2238 % 10.6645 10.5582 31,358,778.33
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/04/2567 10.0574 -0.0787 | 0.7764 % 10.1078 10.0071 339,679,494.60
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 11.7712 -0.0299 | 0.2534 % 11.9479 11.7712 443,138,464.72
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 11.3667 -0.0289 | 0.2536 % 11.5373 11.3667 10,898,694,403.85
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/04/2567 8.9078 -0.0626 | 0.6979 % 9.0415 8.9078 652,433,276.46
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
19/04/2567 11.8224 -0.0770 | 0.6471 % 11.9998 11.8224 4,430,202,943.42
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/04/2567 13.5909 +0.2262 | 1.6925 % 13.7269 13.5909 2,538,717.25
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 04/12/2566 10.1117 -0.0007 | 0.0069 % N/A 10.1117 662,147,977.95
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/02/2567 10.0000 +0.0374 | 0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
18/04/2567 11.6098 -0.1028 | 0.8777 % 11.7840 11.6098 233,718,248.18
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
18/04/2567 11.0539 -0.1026 | 0.9196 % 11.0540 11.0539 134,302,892.73
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 15.4826 -0.1135 | 0.7277 % 15.7149 15.4826 1,722,122,390.66
K-INDIA-A(A) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/04/2567 12.3563 +0.0795 | 0.6476 % 12.5417 12.3563 382,924,816.22
K-INDIA-A(D) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
19/04/2567 12.1538 +0.0782 | 0.6476 % 12.3362 12.1538 2,054,373,365.35
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
19/04/2567 10.2920 +0.0645 | 0.6307 % 10.2921 10.2920 45,848,694.65
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/04/2567 16.0726 +0.1493 | 0.9376 % 16.0888 16.0485 797,325,345.14
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/04/2567 11.1599 -0.0766 | 0.6817 % 11.3274 11.1599 1,660,183,097.67
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 20.9411 +0.2856 | 1.3827 % 20.9621 20.9097 1,147,196,811.82
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 21.0978 +0.2875 | 1.3815 % 21.1190 21.0978 63,605.79
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน
แนะนำ
22/04/2567 15.2295 +0.2094 | 1.3941 % 15.3819 15.2295 631,211,536.23
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 11.9032 +0.1693 | 1.4428 % 12.0223 11.9032 1,764,668.03
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/04/2567 9.7746 +0.1317 | 1.3658 % 9.8724 9.7746 70,290,052.57
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 9.6301 +0.1299 | 1.3673 % 9.7265 9.6301 825,438.04
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/04/2567 16.9418 +0.0277 | 0.1638 % 17.0266 16.9418 3,066,754,661.46
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/04/2567 20.7888 +0.0786 | 0.3795 % 20.8928 20.7888 2,449,703,335.02
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/04/2567 10.5914 -0.0065 | 0.0613 % 10.7504 10.5914 2,054,375,975.30
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/04/2567 10.5408 -0.0063 | 0.0597 % 10.5409 10.5408 19,111,570.70
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 10.5181 +0.1502 | 1.4487 % 10.5287 10.5076 11,859,927.77
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/04/2567 6.0832 +0.1161 | 1.9457 % 6.1441 6.0832 473,682,359.65
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/04/2567 9.7426 -0.0428 | 0.4374 % 9.8888 9.7426 1,111,966,305.66
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/04/2567 29.9449 +0.4270 | 1.4466 % 29.9749 29.9150 7,388,642,158.92
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/04/2567 10.1698 +0.0069 | 0.0679 % 10.2462 10.1698 717,116,884.55
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/04/2567 36.4589 +0.5782 | 1.6115 % 36.6413 36.4589 2,698,485,971.55
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/04/2567 36.4234 +0.5776 | 1.6113 % 36.6056 36.4234 1,715,620,698.48
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/04/2567 36.0867 +0.5724 | 1.6117 % 36.0868 36.0867 1,219.17
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
22/04/2567 36.4697 +0.5784 | 1.6115 % 36.6521 36.4697 259,670,551.65
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/04/2567 36.6075 +0.5809 | 1.6124 % 36.6076 36.6075 1,421,901,084.23
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 36.1807 +0.5993 | 1.6843 % 36.5426 36.1807 393,551,467.27
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 34.0091 +0.5793 | 1.7329 % 34.0092 34.0091 8.22
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/04/2567 8.4228 -0.0069 | 0.0819 % 8.4861 8.4228 181,060,409.34
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 22/04/2567 8.6609 +0.1457 | 1.7111 % N/A 8.6609 295,702,744.94
K-TNZ-A(A) กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2567 9.6072 +0.1368 | 1.4445 % 9.6073 9.6072 5,591,025.40