ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 13.6944 -0.0135 | 0.0985 % 13.6945 13.6944 3,868,967.89
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/09/2563 14.7419 +0.0087 | 0.0591 % 14.7420 14.7050 190,584,259.90
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 18/09/2563 16.1884 +0.0173 | 0.1070 % 16.1885 16.1479 151,796,699.54
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 18/09/2563 18.4522 +0.0340 | 0.1846 % 18.4523 18.4061 284,025,906.82
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 18/09/2563 19.7871 +0.0460 | 0.2330 % 19.7872 19.7376 493,797,549.73
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 13.8440 +0.0124 | 0.0896 % 13.8441 13.8440 1,225,508.61
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 18/09/2563 8.2592 -0.0194 | 0.2343 % 8.3832 8.2592 220,719,793.46
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/09/2563 8.9008 +0.0234 | 0.2636 % 9.0344 8.9008 978,854,043.68
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
16/09/2563 9.8753 +0.0354 | 0.3598 % 10.0235 9.8753 1,695,033,896.74
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
17/09/2563 15.8212 -0.0951 | 0.5975 % 16.0586 15.8212 6,460,266,139.12
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/09/2563 17.3691 -0.3560 | 2.0085 % 17.6297 17.3691 3,717,213,633.09
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
17/09/2563 17.3693 -0.3560 | 2.0084 % 17.3694 N/A 71,697,128.88
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 17/09/2563 10.0272 -0.0628 | 0.6224 % 10.1777 10.0272 6,923,169,412.60
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
17/09/2563 13.9750 -0.1425 | 1.0094 % 13.9961 13.9540 881,639,869.09
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 15.1864 +0.0169 | 0.1114 % 15.1865 15.1864 2,156,625.93
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 28.1491 +0.0314 | 0.1117 % 28.1492 28.1491 2,743,659.19
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/09/2563 13.9611 +0.0251 | 0.1801 % 14.1008 13.9611 3,251,361,310.41
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
17/09/2563 12.3382 -0.0820 | 0.6602 % 12.5234 12.3382 2,831,994,761.44
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/09/2563 9.6438 +0.0442 | 0.4604 % 9.7886 9.6438 203,019,242.39
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/09/2563 9.4947 -0.0535 | 0.5603 % 9.6372 9.4947 594,249,841.19
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
17/09/2563 11.8298 -0.0773 | 0.6492 % 11.8476 11.8121 568,306,405.22
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 18/09/2563 60.6487 +0.3022 | 0.5008 % 60.6488 60.0422 1,436,343,109.63
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/09/2563 10.0082 -0.0647 | 0.6423 % 10.0583 9.9582 116,391,276.14
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/09/2563 10.1024 -0.0557 | 0.5483 % 10.1530 10.0519 33,836,842.19
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/09/2563 10.2671 -0.0288 | 0.2797 % 10.3185 10.2158 10,363,995.06
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/09/2563 10.3451 -0.1291 | 1.2326 % 10.3969 10.2934 181,022,912.11
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 17/09/2563 11.8164 -0.1080 | 0.9057 % 11.9937 11.8164 5,620,855,236.15
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 17/09/2563 10.4796 -0.1136 | 1.0724 % 10.6369 10.4796 1,201,072,794.38
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/09/2563 10.0063 +0.0154 | 0.1541 % 10.1565 10.0063 9,508,043,247.04
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 17/09/2563 9.2222 -0.0559 | 0.6025 % 9.3606 9.2222 1,568,075,010.44
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 13.9301 +0.0242 | 0.1740 % 13.9302 13.9301 364,736.27
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 16/09/2563 10.6415 -0.0003 | 0.0028 % 10.8012 10.6415 4,361,974,055.30
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 16/09/2563 10.2946 +0.0008 | 0.0078 % N/A 10.2946 1,939,007,611.28
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 16/09/2563 10.1828 +0.0001 | 0.0010 % N/A 10.1828 2,368,295,042.28
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 17/09/2563 11.9221 -0.1259 | 1.0450 % 12.1010 11.9221 1,017,805,481.32
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 17/09/2563 9.1020 -0.0692 | 0.7545 % 9.2386 9.1020 1,445,537,818.00
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 17/09/2563 11.0638 -0.0531 | 0.4777 % 11.0805 11.0472 201,264,085.75
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 17/09/2563 9.5681 -0.0485 | 0.5043 % 9.7117 9.5681 2,568,867,864.37
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 18/09/2563 12.4668 +0.0504 | 0.4059 % 12.4856 12.4481 157,712,083.76
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/09/2563 12.1119 +0.0811 | 0.6741 % 12.2331 12.1119 1,274,669,463.78
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 9.5007 +0.0589 | 0.6238 % 9.5008 9.5007 86,623.24
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/09/2563 8.4228 +0.0579 | 0.6922 % 8.5071 8.4228 85,917,326.15
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 8.3607 +0.0577 | 0.6949 % 8.3608 8.3607 158,680.23
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
18/09/2563 15.5197 +0.0034 | 0.0219 % 15.5974 15.5197 1,411,045,716.50
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
18/09/2563 18.3992 +0.0193 | 0.1050 % 18.4913 18.3992 2,183,261,314.90
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 9.6543 +0.0141 | 0.1463 % 9.6641 9.6446 481,332.16
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/09/2563 6.7133 +0.0008 | 0.0119 % 6.7805 6.7133 587,484,688.88
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 17/09/2563 11.5019 -0.0629 | 0.5439 % 11.6745 11.5019 2,612,592,374.30
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/09/2563 27.5136 +0.0389 | 0.1416 % 27.5412 27.4861 6,475,315,435.56
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
16/09/2563 11.3124 +0.0071 | 0.0628 % 11.3973 11.3124 9,503,751,839.43
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/09/2563 34.2974 +0.0764 | 0.2233 % 34.4690 34.2974 1,132,080,704.69
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/09/2563 34.2465 +0.0763 | 0.2233 % 34.4178 34.2465 2,177,514,701.42
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
18/09/2563 34.2478 +0.0763 | 0.2233 % 34.4191 34.2478 1,442,172,969.32
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/09/2563 34.2642 +0.0765 | 0.2238 % 34.2643 N/A 54,981,400.23
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/09/2563 32.3986 +0.0613 | 0.1896 % 32.7227 32.3986 581,547,679.73
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/09/2563 21.6164 -0.5898 | 2.6560 % 21.9407 21.6164 1,756,618,822.61
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/09/2563 20.2568 -0.5526 | 2.6555 % 20.5608 20.2568 4,984,440,083.78
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/09/2563 20.8509 -0.3167 | 1.4962 % 20.8823 20.8196 3,425,551,955.55
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/09/2563 19.1617 -0.2919 | 1.5005 % 19.1905 19.1330 2,682,167,013.48
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/09/2563 5.3757 +0.0146 | 0.2723 % 5.4296 5.3757 2,956,977,458.44
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 18/09/2563 9.0841 +0.0303 | 0.3347 % 9.2205 9.0841 597,650,871.24
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 17/09/2563 9.8175 -0.0519 | 0.5259 % 9.8323 9.8028 925,817,934.33
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 18/09/2563 23.7313 +0.0569 | 0.2403 % 23.8501 23.6126 203,879,724.08
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/09/2563 5.8861 +0.0212 | 0.3615 % 5.9451 5.8861 292,970,343.21

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน