ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 14.9953 -0.0345 | 0.2295 % 15.1454 14.9953 18,237,345.88
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 09/12/2565 15.7387 -0.0014 | 0.0089 % 15.7388 15.6994 357,957,975.18
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 09/12/2565 17.7351 -0.0001 | 0.0006 % 17.7352 17.6908 187,706,299.53
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 09/12/2565 21.1665 -0.0032 | 0.0151 % 21.1666 21.1136 301,108,125.46
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 09/12/2565 23.6277 -0.0024 | 0.0102 % 23.6278 23.5686 478,390,731.23
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 15.0715 -0.0006 | 0.0040 % 15.2223 15.0715 10,512,020.21
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 09/12/2565 10.4541 +0.0382 | 0.3667 % 10.6110 10.4541 141,453,518.23
K-ALLENHANCE-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ เอ็นแฮนซท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 9.1441 -0.0114 | 0.1245 % 9.2814 9.1441 1,005,840,195.71
K-ALLGROWTH-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 9.5366 -0.0092 | 0.0964 % 9.6321 9.5366 3,350,392,088.37
K-ALLROAD-UI กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 9.2447 -0.0048 | 0.0519 % 9.2910 9.2447 1,656,346,789.24
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 08/12/2565 9.9285 +0.0606 | 0.6141 % 10.0775 9.9285 795,946,842.13
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
07/12/2565 6.2249 -0.0817 | 1.2955 % 6.3184 6.2249 2,041,217,720.14
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
08/12/2565 7.2826 +0.1004 | 1.3979 % 7.2900 7.2717 385,755,486.14
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 08/12/2565 5.3653 +0.0483 | 0.9084 % 5.4459 5.3653 2,222,001,160.16
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
08/12/2565 11.2571 +0.0052 | 0.0462 % 11.4261 11.2571 7,175,784,464.15
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/12/2565 17.6051 -0.0068 | 0.0386 % 17.8693 17.6051 11,022,576,622.46
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 08/12/2565 17.5885 -0.0068 | 0.0386 % 17.5886 17.5885 3,682,411,887.64
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
08/12/2565 6.2713 +0.1919 | 3.1566 % 6.3655 6.2713 4,092,836,801.64
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
08/12/2565 6.2001 +0.1897 | 3.1562 % 6.2932 6.2001 16,071,763,978.30
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/12/2565 6.2398 +0.1900 | 3.1406 % 6.2399 6.2398 3,518,132,639.41
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 08/12/2565 6.2948 +0.1926 | 3.1562 % 6.2949 6.2948 770,018,664.42
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
09/12/2565 11.5327 +0.1613 | 1.4185 % 11.5443 11.5154 2,373,877,398.66
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 07/12/2565 10.5664 -0.0432 | 0.4072 % 10.7250 10.5664 2,284,851,722.93
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 17.1415 -0.0038 | 0.0222 % 17.3130 17.1415 13,598,248.03
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 33.1754 -0.0070 | 0.0211 % 33.5073 33.1754 1,485,090.88
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 09/12/2565 16.3373 -0.0090 | 0.0551 % 16.5008 16.3373 3,225,464,771.79
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/12/2565 11.3792 -0.0586 | 0.5123 % 11.5500 11.3792 3,412,470,316.61
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 07/12/2565 9.7172 -0.0124 | 0.1274 % 9.8631 9.7172 177,756,541.49
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 08/12/2565 11.7166 -0.0247 | 0.2104 % 11.8925 11.7166 732,440,582.68
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 08/12/2565 14.8721 -0.0064 | 0.0430 % 14.8871 14.8498 739,507,715.58
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 09/12/2565 84.9563 -0.0014 | 0.0016 % 84.9564 84.1067 1,755,635,999.88
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 08/12/2565 9.1129 +0.0483 | 0.5328 % 9.1586 9.0673 218,923,075.08
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 08/12/2565 10.1904 +0.0332 | 0.3269 % 10.2415 10.1394 95,951,362.54
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 08/12/2565 10.2638 +0.0168 | 0.1640 % 10.3152 10.2125 44,786,889.24
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 08/12/2565 9.3052 +0.0530 | 0.5728 % 9.3518 9.2587 338,688,574.94
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
08/12/2565 11.0775 +0.0209 | 0.1890 % 11.2438 11.0775 79,999,399.23
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
08/12/2565 11.0775 +0.0209 | 0.1890 % 11.2438 11.0775 13,966,416,543.47
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 08/12/2565 8.7012 +0.0840 | 0.9748 % 8.8318 8.7012 703,452,680.70
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 08/12/2565 9.8111 -0.0161 | 0.1638 % 9.9584 9.8111 1,631,290,208.89
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 16.1346 -0.0085 | 0.0527 % 16.2960 16.1346 2,303,408.77
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 07/12/2565 10.5759 -0.0049 | 0.0463 % 10.7346 10.5759 1,570,863,122.90
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 07/12/2565 10.0466 -0.0016 | 0.0159 % N/A 10.0466 754,217,003.89
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 07/12/2565 9.8671 +0.0000 | 0.0000 % N/A 9.8671 910,159,090.88
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 08/12/2565 14.3083 -0.0290 | 0.2023 % 14.5230 14.3083 1,305,232,465.88
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 08/12/2565 10.8110 +0.0564 | 0.5244 % 10.9733 10.8110 1,160,386,842.96
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 08/12/2565 14.7005 +0.0705 | 0.4819 % 14.7153 14.6784 508,447,681.19
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
แนะนำ
08/12/2565 10.1987 +0.0006 | 0.0059 % 10.3518 10.1987 2,934,105,969.03
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
09/12/2565 15.1393 +0.1618 | 1.0803 % 15.1545 15.1166 1,262,357,983.64
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 09/12/2565 17.7382 -0.0349 | 0.1964 % 17.9157 17.7382 861,151,356.51
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 13.9327 -0.0279 | 0.1998 % 14.0721 13.9327 2,407,756.39
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 09/12/2565 10.6638 -0.0169 | 0.1582 % 10.7705 10.6638 79,556,107.82
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 10.5128 -0.0167 | 0.1586 % 10.6180 10.5128 1,017,777.99
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 09/12/2565 16.8443 +0.0131 | 0.0778 % 16.9286 16.8443 1,422,392,453.93
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 09/12/2565 21.0547 +0.0295 | 0.1403 % 21.1601 21.0547 1,470,942,725.01
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 12.0264 +0.0187 | 0.1557 % 12.0385 12.0144 8,918,423.66
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 09/12/2565 7.4264 -0.0086 | 0.1157 % 7.5008 7.4264 608,560,156.99
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 08/12/2565 9.5425 +0.0984 | 1.0419 % 9.6857 9.5425 851,130,001.14
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 09/12/2565 34.1615 +0.0530 | 0.1554 % 34.1958 34.1273 7,319,093,107.84
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 07/12/2565 10.0489 +0.0029 | 0.0289 % 10.1244 10.0489 2,067,034,809.34
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
09/12/2565 43.3888 -0.0051 | 0.0118 % 43.6058 43.3888 1,531,618,468.59
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
09/12/2565 43.3286 -0.0051 | 0.0118 % 43.5453 43.3286 2,060,763,064.54
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
09/12/2565 43.3778 -0.0051 | 0.0118 % 43.5948 43.3778 103,329,103.39
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
09/12/2565 43.4728 -0.0049 | 0.0113 % 43.4729 43.4728 957,370,899.40
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 09/12/2565 44.1451 -0.0555 | 0.1256 % 44.5867 44.1451 523,033,931.64
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/12/2565 8.1909 +0.0070 | 0.0855 % 8.2524 8.1909 276,678,421.04
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/12/2565 9.1255 +0.0626 | 0.6907 % 9.1347 9.1118 1,475,963,566.51
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/12/2565 11.9651 +0.2511 | 2.1436 % 12.1447 11.9651 2,093,160,410.11
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/12/2565 10.1581 +0.2131 | 2.1428 % 10.3106 10.1581 4,292,012,818.50
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/12/2565 4.7562 +0.0997 | 2.1411 % 4.7563 4.7562 596,951,248.99
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 08/12/2565 11.1619 +0.2342 | 2.1432 % 11.1620 11.1619 194,556,364.16
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/12/2565 21.8066 +0.2331 | 1.0805 % 21.8285 21.7739 1,825,953,029.79
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/12/2565 17.3690 +0.1858 | 1.0813 % 17.3865 17.3429 3,079,334,918.58
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 09/12/2565 5.6722 -0.0021 | 0.0370 % 5.7290 5.6722 2,558,500,454.93
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
09/12/2565 11.6651 +0.1339 | 1.1612 % 11.8402 11.6651 6,626,458,855.23
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
09/12/2565 8.3257 +0.0918 | 1.1149 % 8.3258 8.3257 646,063,962.65
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 09/12/2565 10.4760 +0.1106 | 1.0670 % 10.4761 10.4760 93,495,970.09
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 08/12/2565 10.8429 +0.0712 | 0.6610 % 10.8538 10.8266 3,416,862,384.93
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 09/12/2565 29.1770 -0.0027 | 0.0093 % 29.3230 29.0311 216,600,268.13
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 09/12/2565 6.7748 -0.0023 | 0.0339 % 6.8426 6.7748 307,720,056.24
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 08/12/2565 8.9582 +0.0066 | 0.0737 % 9.0031 8.9582 305,732,231.20
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 08/12/2565 9.5058 +0.0077 | 0.0811 % 9.5534 9.5058 46,727,985.43
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 08/12/2565 8.9712 +0.0251 | 0.2806 % 9.0162 8.9712 58,598,130.15
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 08/12/2565 8.2013 +0.0105 | 0.1282 % 8.2424 8.2013 453,239,882.55
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 08/12/2565 8.4592 +0.0322 | 0.3821 % 8.5016 8.4592 173,481,639.75

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน