ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 15.5592 -0.0451 | 0.2890 % 15.7149 15.5592 15,490,254.32
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 28/09/2564 15.6562 -0.0131 | 0.0836 % 15.6563 15.6171 187,207,748.37
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 28/09/2564 17.6342 -0.0216 | 0.1223 % 17.6343 17.5901 148,254,594.94
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 28/09/2564 20.9167 -0.0370 | 0.1766 % 20.9168 20.8644 315,338,633.60
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 28/09/2564 23.1538 -0.0484 | 0.2086 % 23.1539 23.0959 476,551,557.98
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 15.1635 -0.0527 | 0.3463 % 15.3152 15.1635 6,928,461.44
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 28/09/2564 10.7574 +0.0098 | 0.0912 % 10.9189 10.7574 183,646,629.55
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 27/09/2564 12.3616 -0.1844 | 1.4698 % 12.5471 12.3616 1,010,100,732.14
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
23/09/2564 9.2969 +0.0569 | 0.6158 % 9.4365 9.2969 3,273,054,221.73
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 27/09/2564 9.3412 -0.0490 | 0.5218 % 9.3506 9.3272 269,459,473.00
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
27/09/2564 9.1446 +0.0254 | 0.2785 % 9.2819 9.1446 3,654,420,457.85
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
27/09/2564 15.2585 +0.2969 | 1.9844 % 15.4875 15.2585 9,952,512,305.03
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/09/2564 25.1158 -0.3551 | 1.3941 % 25.4926 25.1158 12,371,260,961.38
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 27/09/2564 25.1002 -0.3549 | 1.3942 % 25.1003 25.1002 2,646,891,290.25
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
27/09/2564 9.1024 +0.0104 | 0.1144 % 9.2390 9.1024 2,895,622,113.90
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
27/09/2564 9.0003 +0.0103 | 0.1146 % 9.1354 9.0003 20,283,002,863.46
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
27/09/2564 9.0834 +0.0122 | 0.1345 % 9.0835 9.0834 2,777,962,754.52
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
27/09/2564 9.1549 +0.0105 | 0.1148 % 9.1550 9.1549 170,067,695.80
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
28/09/2564 14.0083 +0.0347 | 0.2483 % 14.0224 13.9873 2,264,159,158.21
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 23/09/2564 12.7378 +0.1545 | 1.2278 % 12.9290 12.7378 2,499,317,279.12
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 17.4540 -0.0777 | 0.4432 % 17.6286 17.4540 13,279,707.55
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 32.9789 -0.1424 | 0.4299 % 33.3088 32.9789 1,419,488.52
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 28/09/2564 16.4672 -0.0575 | 0.3480 % 16.6320 16.4672 3,533,356,222.21
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 27/09/2564 15.8350 -0.4201 | 2.5844 % 16.0726 15.8350 5,237,161,929.10
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 23/09/2564 10.9548 +0.1329 | 1.2281 % 11.1192 10.9548 207,388,699.12
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 27/09/2564 14.0749 -0.0633 | 0.4477 % 14.2861 14.0749 2,324,424,238.68
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 27/09/2564 15.2519 -0.0949 | 0.6184 % 15.2673 15.2290 1,355,997,679.83
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 28/09/2564 81.6254 -0.3501 | 0.4271 % 81.6255 80.8091 1,689,980,169.97
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 27/09/2564 12.1373 +0.0807 | 0.6693 % 12.1981 12.0766 265,634,062.38
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 27/09/2564 11.3806 +0.0438 | 0.3864 % 11.4376 11.3237 90,536,397.36
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 27/09/2564 10.7962 +0.0110 | 0.1020 % 10.8503 10.7422 46,154,171.08
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 27/09/2564 12.6583 +0.1146 | 0.9136 % 12.7217 12.5950 419,215,202.54
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
27/09/2564 13.1241 -0.0161 | 0.1225 % 13.3211 13.1241 18,440,338,869.76
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 27/09/2564 11.9407 -0.0542 | 0.4519 % 12.1199 11.9407 1,282,998,930.03
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/2564 10.7777 +0.0810 | 0.7572 % 10.9395 10.7777 2,816,154,899.97
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 27/09/2564 11.9528 +0.0531 | 0.4462 % 12.1322 11.9528 1,716,751,163.84
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 16.2893 -0.0627 | 0.3834 % 16.4523 16.2893 1,940,939.97
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 23/09/2564 11.8838 -0.0109 | 0.0916 % 12.0622 11.8838 2,858,787,299.85
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 23/09/2564 10.2189 -0.0074 | 0.0724 % N/A 10.2189 1,460,128,511.15
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 23/09/2564 10.0508 +0.0008 | 0.0080 % N/A 10.0508 1,400,352,721.31
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 27/09/2564 15.7955 +0.0055 | 0.0348 % 16.0325 15.7955 1,610,053,016.51
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 27/09/2564 13.2679 -0.0397 | 0.2983 % 13.4670 13.2679 1,466,690,007.74
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 27/09/2564 16.2845 +0.0672 | 0.4144 % 16.3009 16.2601 731,104,835.91
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 27/09/2564 11.5532 +0.0983 | 0.8581 % 11.7266 11.5532 2,408,331,702.22
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 28/09/2564 15.9134 -0.0789 | 0.4934 % 15.9294 15.8895 703,839,064.53
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 28/09/2564 17.2560 +0.0411 | 0.2387 % 17.4287 17.2560 1,364,786,248.86
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 13.5663 +0.0289 | 0.2135 % 13.7021 13.5663 1,074,675.34
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 28/09/2564 10.6935 -0.0038 | 0.0355 % 10.8005 10.6935 92,965,107.26
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 10.5682 -0.0046 | 0.0435 % 10.6740 10.5682 767,480.31
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 28/09/2564 17.0432 -0.0179 | 0.1049 % 17.1285 17.0432 1,469,055,982.61
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 28/09/2564 21.4287 -0.0327 | 0.1524 % 21.5359 21.4287 1,585,217,356.70
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 11.5568 -0.0364 | 0.3140 % 11.5685 11.5452 4,144,460.99
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 28/09/2564 7.5430 +0.0219 | 0.2912 % 7.6185 7.5430 624,268,011.96
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 27/09/2564 12.7687 -0.0063 | 0.0493 % 12.9603 12.7687 1,226,878,460.54
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 28/09/2564 32.8171 -0.1035 | 0.3144 % 32.8500 32.7843 6,811,682,206.61
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 23/09/2564 11.3599 -0.0207 | 0.1819 % 11.4452 11.3599 4,294,200,441.96
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
28/09/2564 42.5065 -0.0827 | 0.1942 % 42.7191 42.5065 1,732,434,558.30
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
28/09/2564 42.4434 -0.0826 | 0.1942 % 42.6557 42.4434 2,335,026,682.85
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
28/09/2564 40.9830 -0.0798 | 0.1943 % 41.1880 40.9830 1,293,944,153.27
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
28/09/2564 42.5227 -0.0827 | 0.1941 % 42.5228 42.5227 488,839,911.65
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 28/09/2564 42.5610 +0.0811 | 0.1909 % 42.9867 42.5610 485,709,195.05
K-SUSTAIN-UI กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/09/2564 9.6497 -0.0176 | 0.1821 % 9.7222 9.6497 408,501,703.09
K-US500X กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 27/09/2564 10.1662 -0.0100 | 0.0983 % 10.1765 10.1510 914,934,426.90
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/09/2564 28.5953 -0.3831 | 1.3220 % 29.0243 28.5953 3,637,242,760.98
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/09/2564 24.9537 -0.3343 | 1.3220 % 25.3281 24.9537 8,929,753,766.90
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/09/2564 11.3392 -0.1500 | 1.3056 % 11.3393 11.3392 713,745,870.08
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 27/09/2564 26.6812 -0.3575 | 1.3222 % 26.6813 26.6812 39,043,283.79
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/09/2564 28.6697 -0.1806 | 0.6260 % 28.6985 28.6267 2,262,472,551.07
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/09/2564 24.6052 -0.1550 | 0.6260 % 24.6299 24.5683 3,478,926,090.76
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 28/09/2564 6.4500 -0.0268 | 0.4138 % 6.5146 6.4500 2,967,488,952.26
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
28/09/2564 14.8664 +0.1603 | 1.0900 % 15.0895 14.8664 4,869,169,854.99
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 27/09/2564 12.6437 -0.0376 | 0.2965 % 12.6564 12.6247 3,981,436,859.21
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 28/09/2564 28.5750 -0.0730 | 0.2548 % 28.7180 28.4321 223,111,089.64
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 28/09/2564 6.8867 -0.0252 | 0.3646 % 6.9557 6.8867 323,252,801.89
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 27/09/2564 10.0369 -0.0037 | 0.0369 % 10.0872 10.0369 8,229,047.54
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 27/09/2564 10.0020 -0.0078 | 0.0779 % 10.0521 10.0020 1,769,828.39
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 27/09/2564 10.1187 -0.0026 | 0.0257 % 10.1694 10.1187 1,397,413.46
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 27/09/2564 10.1733 +0.0006 | 0.0059 % 10.2243 10.1733 13,735,145.00
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 27/09/2564 10.1951 +0.0072 | 0.0707 % 10.2462 10.1951 5,915,492.56

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน