ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 12/05/2565 5.2468 +0.0261 | 0.4999 % 5.2548 5.2389 86,746,563.93
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/2565 10.7252 +0.0037 | 0.0345 % 10.7789 10.7252 182,602,550.77
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
13/05/2565 10.3373 -0.1371 | 1.3089 % 10.3477 10.3270 418,163,398.22
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 13/05/2565 14.6396 +0.0570 | 0.3909 % 14.6543 14.6250 258,651,335.67
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 12/05/2565 11.0821 -0.2374 | 2.0973 % 11.2484 11.0821 3,872,426,692.34
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 12/05/2565 11.4032 -0.2103 | 1.8108 % 11.5743 11.4032 522,668,605.58
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 11.6379 -0.1635 | 1.3854 % 11.6496 11.6263 1,196,453,410.12
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 10.6101 -0.1490 | 1.3849 % 10.6208 10.5995 6,424,312,487.42
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/04/2565 16.1419 -0.0259 | 0.1602 % N/A 16.1419 4,444,239,137.02
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2565 11.2638 +0.8872 | 8.5500 % N/A N/A 2,056,428,887.30
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 13/05/2565 11.9932 -0.3309 | 2.6850 % 12.0053 11.9812 268,159,708.45
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 12/05/2565 6.9965 +0.0764 | 1.1040 % 7.0036 6.9860 1,460,605,618.01

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน