ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/09/2565 4.8574 -0.1014 | 2.0448 % 4.8648 4.8501 61,771,121.89
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/2565 10.4145 +0.0318 | 0.3063 % 10.4667 10.4145 153,010,810.33
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
26/09/2565 10.8234 -0.1223 | 1.1173 % 10.8343 10.8126 426,126,352.96
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 26/09/2565 15.5548 -0.1494 | 0.9513 % 15.5705 15.5392 249,563,171.08
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 23/09/2565 11.2094 -0.0830 | 0.7350 % 11.3776 11.2094 3,926,110,348.56
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 23/09/2565 12.1446 -0.0437 | 0.3585 % 12.3269 12.1446 512,700,950.65
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 10.4373 -0.1749 | 1.6481 % 10.4478 10.4269 1,176,738,967.93
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 9.5113 -0.1593 | 1.6473 % 9.5209 9.5018 5,953,229,858.57
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/07/2565 17.2407 +0.0703 | 0.4094 % N/A 17.2407 4,629,121,092.33
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2565 12.2408 +0.9770 | 8.6738 % N/A N/A 2,234,797,991.59
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 26/09/2565 10.4152 +0.1187 | 1.1528 % 10.4257 10.4048 204,059,273.33
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 23/09/2565 5.7319 -0.3501 | 5.7563 % 5.7377 5.7233 1,100,671,897.33

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน