ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 28/05/2563 3.3122 +0.0075 | 0.2269 % 3.3173 3.3072 21,223,937.35
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2563 10.1350 +0.0540 | 0.5357 % 10.1858 10.1350 693,349,550.11
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 29/05/2563 7.3604 -0.0625 | 0.8420 % 7.3679 7.3530 258,195,084.77
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 29/05/2563 12.3404 +0.0085 | 0.0689 % 12.3528 12.3281 314,608,241.42
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 28/05/2563 11.2833 +0.3550 | 3.2484 % 11.4527 11.2833 3,235,381,514.66
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 28/05/2563 11.0815 +0.3412 | 3.1768 % 11.2478 11.0815 398,754,042.22
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 29/05/2563 11.1990 +0.0394 | 0.3531 % 11.2159 11.1822 9,900,858,854.83
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2563 9.8257 +0.0984 | 1.0116 % N/A N/A 2,837,315,116.64
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 29/05/2563 8.0665 +0.0952 | 1.1943 % 8.0747 8.0584 163,699,481.90
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 28/05/2563 2.4744 +0.0199 | 0.8108 % 2.4782 2.4707 2,288,447,902.01

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน