ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 11/08/2563 3.3612 -0.0096 | 0.2848 % 3.3663 3.3562 26,230,917.00
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/08/2563 10.1876 +0.1157 | 1.1487 % 10.2386 10.1876 509,879,088.27
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 13/08/2563 7.1739 +0.3546 | 5.1999 % 7.1812 7.1667 307,405,511.85
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 13/08/2563 12.5291 +0.0713 | 0.5723 % 12.5417 12.5166 345,646,790.74
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 11/08/2563 11.5657 -0.1350 | 1.1538 % 11.7393 11.5657 3,504,827,532.12
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 11/08/2563 11.1226 -0.1502 | 1.3324 % 11.2895 11.1226 397,513,987.46
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 12.3298 -0.3476 | 2.7419 % 12.3484 12.3113 101,555,568.61
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 12.2490 -0.3486 | 2.7672 % 12.2675 12.2306 9,141,234,008.92
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 9.8237 -0.0020 | 0.0204 % N/A N/A 2,836,756,139.68
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 13/08/2563 8.0414 +0.0037 | 0.0460 % 8.0495 8.0334 166,387,494.80
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 11/08/2563 2.9280 -0.0259 | 0.8768 % 2.9325 2.9236 2,266,070,159.67

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน