ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 09/04/2564 4.1063 -0.0047 | 0.1143 % 4.1126 4.1001 49,324,093.99
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/04/2564 9.5475 -0.0466 | 0.4857 % 9.5953 9.5475 313,777,909.32
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 12/04/2564 9.5871 -0.2616 | 2.6562 % 9.5968 9.5775 430,462,031.78
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 12/04/2564 13.5991 -0.1735 | 1.2597 % 13.6128 13.5855 316,285,969.77
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 09/04/2564 12.3136 -0.0413 | 0.3343 % 12.4984 12.3136 3,981,251,294.66
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 09/04/2564 11.9745 -0.0394 | 0.3280 % 12.1542 11.9745 386,824,534.71
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 11.1291 -0.0498 | 0.4455 % 11.1459 11.1124 1,480,497,804.14
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 10.6252 -0.0476 | 0.4460 % 10.6412 10.6093 7,798,721,237.48
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.6363 -0.0588 | 0.6065 % N/A N/A 2,782,634,010.19
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.8756 -0.0542 | 0.5458 % N/A N/A 1,802,993,795.30
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 12/04/2564 7.8092 -0.1057 | 1.3355 % 7.8171 7.8014 163,504,977.93
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 09/04/2564 4.0432 -0.0038 | 0.0939 % 4.0494 4.0371 2,201,650,826.81

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน