ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/05/2567 5.6139 +0.0527 | 0.9476 % 5.6224 5.6055 54,294,066.17
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 21/05/2567 11.4896 +0.0027 | 0.0235 % 11.5012 11.4781 478,032,313.26
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 21/05/2567 12.7817 -0.2008 | 1.5467 % 12.7946 12.7689 230,367,317.07
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 20/05/2567 11.8095 +0.0036 | 0.0305 % 11.9867 11.8095 3,522,741,000.10
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 20/05/2567 11.9604 -0.0706 | 0.5868 % 12.1399 11.9604 664,659,011.92
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 14.2317 -0.1417 | 0.9858 % 14.2460 14.2175 1,041,743,743.71
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 12.0431 -0.1200 | 0.9866 % 12.0552 12.0311 6,703,001,531.52
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 14.1671 -0.0745 | 0.5231 % N/A N/A 3,625,660,820.17
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.5782 -0.2509 | 2.3169 % N/A N/A 1,931,259,896.89
K-GVC23A-UI กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 21/05/2567 10.0343 -0.0577 | 0.5717 % 10.0444 10.0243 160,945,375.88
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 20/05/2567 5.8196 +0.0176 | 0.3033 % 5.8255 5.8109 1,187,451,417.28

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน