ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 15/01/2564 3.9311 +0.0119 | 0.3036 % 3.9371 3.9252 40,819,163.88
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2564 9.3965 +0.0204 | 0.2176 % 9.4436 9.3965 383,628,850.05
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/01/2564 8.7936 -0.1987 | 2.2097 % 8.8025 8.7848 409,906,140.11
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/01/2564 14.0372 -0.0764 | 0.5413 % 14.0513 14.0232 320,549,815.31
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 15/01/2564 13.2284 +0.0700 | 0.5320 % 13.4269 13.2284 4,155,325,549.96
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 15/01/2564 12.3713 +0.0839 | 0.6828 % 12.5570 12.3713 399,811,236.20
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 11.8302 +0.0693 | 0.5892 % 11.8480 11.8125 1,462,592,186.70
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2564 11.2974 +0.0661 | 0.5885 % 11.3144 11.2805 8,399,806,100.11
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.6951 +0.1927 | 2.0279 % N/A N/A 2,799,617,049.23
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.9298 -0.0580 | 0.5807 % N/A N/A 1,812,883,762.71
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/01/2564 7.8576 -0.0536 | 0.6775 % 7.8656 7.8497 161,081,572.92
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 15/01/2564 3.4745 -0.0898 | 2.5194 % 3.4798 3.4693 2,315,665,184.06

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน