ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 14.7221 +0.1484 | 1.0183 % 14.7222 14.5013 15,483,237,384.68
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 14.4339 +0.1055 | 0.7363 % 14.4340 14.2174 21,447,296,978.92
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 16.1670 +0.1654 | 1.0336 % 16.1671 15.9245 17,759,246,123.70
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 29/05/2563 30.0124 +0.2891 | 0.9726 % 30.0125 29.5622 11,616,823,108.63
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 14.5968 +0.0824 | 0.5677 % 14.5969 14.3778 5,684,985,756.86
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 29/05/2563 9.3962 +0.0237 | 0.2529 % 9.3963 9.2553 1,013,903,383.68
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 29/05/2563 8.8036 +0.0499 | 0.5700 % 8.8037 8.6715 193,672,093.58
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 29/05/2563 10.3539 +0.0822 | 0.8003 % 10.3540 10.1986 1,631,483,323.21

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน