ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 12.3773 +0.0573 | 0.4651 % 12.3774 12.1916 13,045,131,025.27
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 12.8343 +0.0369 | 0.2883 % 12.8344 12.6418 19,129,713,613.61
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 13.6188 +0.0622 | 0.4588 % 13.6189 13.4145 15,003,922,016.43
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 27/03/2563 25.2578 +0.1177 | 0.4682 % 25.2579 24.8789 9,868,164,885.59
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 12.0485 +0.0398 | 0.3314 % 12.0486 11.8678 4,707,763,763.16
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 27/03/2563 7.3859 +0.1345 | 1.8548 % 7.3860 7.2751 797,259,651.67
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 27/03/2563 7.5401 +0.1613 | 2.1860 % 7.5402 7.4270 167,903,237.51
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 27/03/2563 8.5044 +0.0264 | 0.3114 % 8.5045 8.3768 1,335,778,176.98

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน