ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 14.8556 +0.0386 | 0.2605 % 14.8557 14.8556 14,115,259,109.73
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 14.1737 +0.0174 | 0.1229 % 14.1738 14.1737 19,029,227,699.98
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 16.3546 +0.0294 | 0.1801 % 16.3547 16.3546 16,607,500,342.61
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 32.3036 +0.0551 | 0.1709 % 32.3037 32.3036 10,598,909,448.29
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 15.4897 +0.0574 | 0.3719 % 15.4898 15.4897 5,367,502,662.40
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 13.8775 +0.1509 | 1.0993 % 13.8776 13.8775 1,627,780,018.67
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 10.5960 +0.0055 | 0.0519 % 10.5961 10.5960 266,984,550.03
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 11.4826 +0.0364 | 0.3180 % 11.4827 11.4826 1,786,647,205.93

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน