ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 15.8691 -0.2649 | 1.6419 % 15.8692 15.8691 16,240,550,219.42
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 14.6675 -0.1749 | 1.1784 % 14.6676 14.6675 21,066,402,876.61
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 16.6191 -0.2809 | 1.6621 % 16.6192 16.6191 17,793,037,795.78
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 32.2077 -0.5499 | 1.6787 % 32.2078 32.2077 11,753,124,626.42
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 15.4080 -0.2729 | 1.7403 % 15.4081 15.4080 5,786,752,766.14
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 12.2234 -0.2801 | 2.2402 % 12.2235 12.2234 1,391,175,144.98
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 9.2570 -0.0984 | 1.0518 % 9.2571 9.2570 207,568,260.37
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 10.9444 -0.1705 | 1.5340 % 10.9445 10.9444 1,728,491,734.03

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน