รายงานข้อมูลเปรียบเทียบแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์โดย AIMC

​​​​​​​​ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี​

​กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฎิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน​
ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว​
Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน