5/2/2019

ประกาศปรับปรุงข้อความของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 กองทุน​

​​​​​​​​​​​​​​​​

ประกาศปรับปรุงข้อความของ

กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 กองทุน

                                                                                          

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 ​และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 บริษัทขอแจ้งการปรับปรุงเพิ่มข้อความของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อความที่มีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิมใหม่

หมายเหตุ :

โดยในการป​รับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

......

หมายเหตุ :

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

....

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                                 บริษัทหลักทรัพ​​​ย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด​​

​​ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562​Yes
5/2/2019