9/5/2019

​ประกาศรายการส่งเสริมการขาย K-AGRI Switching

โปรโมชั่น K-AGRI SWITCHING

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-AGRI  มายังกองทุนที่ร่วมรายการ

ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562

รับ Cash back มูลค่า 0.20% ของยอดเงินที่สับเปลี่ยนออก

 

เงื่อนไข

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่ถือหน่วยลงทุนในกองทุน K-AGRI และมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-AGRI มายังกองทุน K-GINCOME-A(A) และ/หรือ K-GINCOME-A(R) และ/หรือ K-STAR-A(A) และ/หรือ K-STAR-A(R)  (กองทุนที่ร่วมรายการ) ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
  • ผู้ที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับ Cash back มูลค่า 0.20% ของยอดเงินที่สับเปลี่ยนออกจากกองทุน K-AGRI
  • บริษัทจะคำนวณยอดเงินที่สับเปลี่ยนออก โดยนับยอดเงินที่สั่งสับเปลี่ยนออกจากกองทุน K-AGRI ในทุกช่องทาง       การลงทุนมายังกองทุนที่ร่วมรายการในช่วงเวลาส่งเสริมการขายเพื่อเป็นยอดรับ Cash back
  • บริษัทจะนับยอดเงินที่สับเปลี่ยนออกภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน        เพื่อเป็นยอดรับ Cash back (ทั้งนี้ ไม่นับยอดเงินที่สับเปลี่ยนออกของบัญชีร่วมและบัญชีในนามคณะบุคคล)
  • บริษัทจะโอนเงิน Cash back เข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี จะโอนเงิน Cash back เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับ Cash back ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทราบผ่านทาง SMS หรือ อีเมล หรือจดหมายตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บริษัท
  • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของกองทุนที่ร่วมรายการในช่วงเวลาเดียวกันภายใต้เงินลงทุนเดียวกันได้อีก
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

Capture A.JPG

Capture B.JPG

Capture C.JPG

• การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • กองทุน K-GINCOME-A (A) กองทุน K-GINCOME-A (R) และกองทุน K-AGRI ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุน

ที่ www.kasikornasset.com หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

 ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562Yes
9/5/2019