8/20/2021

​​​​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน (“กองทุน K-ATECH”) และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (“กองทุน K-CHINA”) โดยมีรายละเอียดดังนี้​

กองทุน
ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
5,000,000,000.00 บาท7,000,000,000.00 บาท
​กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
30,000,000,000.00 บาท​
​35,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564​ ​​
Yes
8/20/2021