5/10/2019

ลงทุน ‘เปลี่ยน’ โลกให้ดีขึ้น ด้วยกองทุน K-CHANGE

​ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และมีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกอย่างไม่เคยหยุดหย่อน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการย่อยสลาย ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ออกมาเตือนและระบุว่าหากมนุษย์ยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายโลกเช่นนี้ไปอีกสักประมาณ 15 ปี เราจะไม่สามารถหยุดวิกฤตภาวะโลกร้อนได้อีกต่อไป

องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกในช่วงระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2558 – สิงหาคม 2573) ให้เป็นไปตามหลักเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SDGs : Sustainable Development Goals) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 17 ด้าน

1.png 

การตื่นตัวของคนทั่วโลกทำให้เกิดกระแสรักษ์โลกขึ้นมา ผู้ผลิตมากมายต่างมุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการสีเขียว (Green Products and Services) เพื่อชูการทำธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในหลายองค์กรทั่วโลกยังได้กำหนดเรื่องนี้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกด้วย ในขณะที่ฝั่งผู้บริโภคก็หันมาเลือกใช้สินค้าและบริการสีเขียวกันมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดีและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติพบว่าธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้สูงและยั่งยืนกว่าธุรกิจที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บลจ.กสิกรไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังพร้อมที่จะสนับสนุนให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจและส่งผลเชิงบวกต่อสังคมใน 4 ด้าน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UN SDGs)

กองทุน K-CHANGE เหมาะสำหรับผู้ที่เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและส่งผลเชิงบวกต่อสังคม อีกทั้งสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นได้ รวมถึงสามารถถือครองไว้ได้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว โดยเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888


ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน

Yes
5/10/2019