ALPHA-MOD-UI
กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5844 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.04270.4051 %
ราคาขาย
10.7168 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.4786 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
512,551,898.87 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2566
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
              -​​


Bloomberg Ticker
ALPHAMO:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
-

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสมต่างประเทศ 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
• กลุ่ม Foreign Investment Allocation​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก และอาจลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation แบ่งเป็น Core Investment ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว โดยจะลงทุนในกองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า​ และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด
• กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของ NAV (2) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity​ ไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด (3) กองทุนจะไม่กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรม Short sale ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (3) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
Post IPO: ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567​ เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+5 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+7 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ที่ปรึกษาการลงทุน

อื่น ๆ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ALPHA-MOD-UI 4.64% 4.64% N/A N/A N/A N/A N/A 5.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.84% 2.84% N/A N/A N/A N/A N/A 3.70%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
09/04/2567 10.5844 +0.0427|0.4051 % 10.7168 10.4786 512,551,898.87
03/04/2567 10.5417 -0.0179|0.1695 % 10.6736 10.4363 510,481,036.16
02/04/2567 10.5596 -0.0493|0.4647 % 10.6917 10.4540 511,347,385.01
28/03/2567 10.6089 +0.0234|0.2211 % 10.7416 10.5028 513,636,353.56
27/03/2567 10.5855 +0.0481|0.4565 % 10.7179 10.4796 512,504,294.32
26/03/2567 10.5374 +0.0050|0.0475 % 10.6692 10.4320 510,174,778.31
22/03/2567 10.5324 +0.0216|0.2055 % 10.6642 10.4271 509,932,152.04
21/03/2567 10.5108 0.0000|0.0000 % 10.6423 10.4057 498,908,053.61

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา