K-CHAPE23A-UI
กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

*กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* *กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน* ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 9 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9409 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.46524.9094 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
724,557,756.63 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 พฤศจิกายน 2566 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​


 ​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (Co-investments)
• กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้
2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Commitment ทั้งหมด
3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด 
กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 120 ของ Commitment ทั้งหมด
• ไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
• อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
​• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566​
​ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF และ K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ (โดยคำนวณ NAV ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​

เรียกเก็บจริงโดยพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- เงินลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท ต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 2.00%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.75%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.50%​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/03/2567 9.9409 +0.4652|4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
28/12/2566 9.4757 0.0000|0.0000 % N/A N/A 690,651,317.21

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา