K-GVC23A-UI
กองทุนเปิดเค Global VC PE 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

*กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* *กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน* ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 9 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0409 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.45724.7706 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,216,353,008.91 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 สิงหาคม 2566 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
              -​​


Bloomberg Ticker
KGVC23A:TB​​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก
-​ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​

 ​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Global VC (กองทุนย่อย) ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) และมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Equity (PE) ที่ซื้อขายในตลาดแรก ตลาดรอง หรือการร่วมลงทุน โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนไม่น้อยกว่า 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 7  ปี และสามารถขยายเวลาได้อีก 2 ปี​​
• กองทุนและกองทุนย่อยอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งกองทุนย่อยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2) กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนย่อยอาจกู้ยืมเงินไม่เกิน 50% ของ Capital Commitment 3) กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด และกองทุนย่อยอาจลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 150% ของ Capital Commitment ทั้งหมดของกองทุนย่อย​
• กองทุนและกองทุนย่อยไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุน​ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566​
​ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF-A และ K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ (โดยคำนวณ NAV ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​

เรียกเก็บจริงโดยพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- เงินลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 2.00%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.75%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ​ 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/03/2567 10.0409 +0.4572|4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
28/12/2566 9.5837 -0.2429|2.4719 % N/A N/A 1,160,971,686.52
29/09/2566 9.8266 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,190,392,418.13

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา