K2035RMF
กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.4866 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05810.5510 %
ราคาขาย
10.4867 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.4866 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19,594,226.66 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
3 มีนาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KA35RMF​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยมีแผนเกษียณอายุประมาณปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ.2035) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนพร้อมกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
•  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​ ​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารแห่งทุน กองทุนผสม กองทุนตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงหน่วยของกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ​
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Capital International, Inc. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ ซึ่ง Capital International, Inc. เป็นบริษัทที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกา และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564
เสนอขายหลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่​ 17 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 ป็นต้นไ
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5​​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

(% ของมูลค่าซื้อขาย)


​      ค่าธรรมเนียม
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​ ​​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K2035RMF 4.87% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.55% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.55%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/05/2564 10.4866 -0.0581|0.5510 % 10.4867 10.4866 19,594,226.66
30/04/2564 10.5447 -0.0775|0.7296 % 10.5448 10.5447 19,273,935.88
29/04/2564 10.6222 +0.0063|0.0593 % 10.6223 10.6222 19,339,610.87
28/04/2564 10.6159 +0.0123|0.1160 % 10.6160 10.6159 18,725,767.12
27/04/2564 10.6036 -0.0201|0.1892 % 10.6037 10.6036 17,220,459.53
26/04/2564 10.6237 +0.0362|0.3419 % 10.6238 10.6237 17,189,524.66
23/04/2564 10.5875 +0.0866|0.8247 % 10.5876 10.5875 17,009,549.64
22/04/2564 10.5009 0.0000|0.0000 % 10.5010 10.5009 16,750,791.22

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา