K2040RMF
กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8816 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.13071.1869 %
ราคาขาย
10.8817 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.8816 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33,477,443.25 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
3 มีนาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KA40RMF

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยมีแผนเกษียณอายุประมาณปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ.2040) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนพร้อมกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
•  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​ ​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารแห่งทุน กองทุนผสม กองทุนตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงหน่วยของกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ​
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Capital International, Inc. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ ซึ่ง Capital International, Inc. เป็นบริษัทที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกา และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5​​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​ ​​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K2040RMF 8.82% 2.57% 7.15% N/A N/A N/A N/A 8.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.45% 3.34% 8.59% N/A N/A N/A N/A 9.45%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/09/2564 10.8816 -0.1307|1.1869 % 10.8817 10.8816 33,477,443.25
17/09/2564 11.0123 -0.0431|0.3899 % 11.0124 11.0123 32,244,521.48
16/09/2564 11.0554 -0.0090|0.0813 % 11.0555 11.0554 31,912,092.35
15/09/2564 11.0644 +0.0177|0.1602 % 11.0645 11.0644 31,790,489.94
14/09/2564 11.0467 -0.0241|0.2177 % 11.0468 11.0467 31,572,706.92
13/09/2564 11.0708 +0.0097|0.0877 % 11.0709 11.0708 31,334,202.87
10/09/2564 11.0611 -0.0162|0.1462 % 11.0612 11.0611 31,059,030.85
09/09/2564 11.0773 0.0000|0.0000 % 11.0774 11.0773 29,691,703.39

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
2/18/2021 K Target Retirement RMF